Select Page

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม

หลักสูตรการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เชิงอุตสาหกรรม

โดยหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักสูตรพัฒนาทักษะ NSTDA Postdoctoral Fellowships
เพื่อมุ่งให้ความรู้เพื่อสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาและเรียนรู้เครื่องมือในการใช้แก้ปัญหาในกระบวนการผลิตและเชื่อมโยงไปยังงานวิจัย

ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด 19 ท่าน ซึ่งเป็นนักวิจัยหลังจบปริญญาเอกของ สวทช.
โดยเป็นการอบรมผ่านโปรแกรม Webex Meeting เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจาก Covid-19

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมต้องมีการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ของทางสถาบันฯ ที่ elearn.career4future.com ทั้งหมดก่อน 2 หลักสูตร
1.หลักสูตร นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 1 การแก้ปัญหาครั้งคราว
2.หลักสูตร นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 2 การแก้ปัญหาเรื้อรัง

จากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้รับการเรียนรู้ภาคทฤษฏีเรื่องหลักการแก้ไขปัญหาภายในองค์กรจากนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรม
และให้ไปศึกษาและทำ Workshop เกี่ยวกับ QC Story
จากนั้นก็มานำเสนอเป็นกลุ่มและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม