Select Page

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม

โครงการ “การพัฒนา ผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1” (RDI Manager for Commercialization) – พิธีเปิดหลักสูตร และบรรยาย Module 00: ยกระดับผู้จัดการมืออาชีพ – Effective leadership and manager’s habit for Innovation Era

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรให้สามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจการทำงานด้านวิจัยและนวัตกรรม ครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำแผนงานนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภารกิจขององค์กร และกลไกการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ พร้อมทั้งทำให้เกิดความเข้าใจกระบวนการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีเป็นพิธีเปิดการฝึกอบรม โดย
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และการฝึกอบรมใน Module 00: ยกระดับผู้จัดการมืออาชีพ ภานใต้หัวข้อ Effective leadership and manager’s habit for Innovation Era โดย
ดร.รัชพล แสงสว่าง

ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด 40 ท่าน

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม