Select Page
ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม

หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA)

โดยหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ สามารถเข้าใจและสามารถการประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาการสั่นสะเทือนประเภทต่าง ๆ ใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมทั้งการอธิบายผลการคำนวณที่ได้ ทำให้ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาและออกแบบผลิตภัณฑ์

ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด 6 ท่าน

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Convention Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการเรียนรู้ภาคทฤษฏีเรื่องหลักการแนวคิดการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน จากนั้นก็จะมีการให้ผู้เข้าฝึกอบรมให้ทำ Workshop ผ่าน Software NX ในการทำโจทย์วิเคราะห์การสั่นสะเทือน

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม