Select Page

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2564

 

 

 

มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 42 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 90 แบ่งออกเป็น
ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP)
ผู้เข้าสอบ 1 คน สอบไม่ผ่าน
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)
สอบผ่าน 5 จากผู้เข้าสอบ 20 คน
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
สอบผ่าน จำนวน 37 คน จากผู้เข้าสอบ 69 คน

***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป***

เกณฑ์ในการสอบผ่าน
ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology Strategy และ Management คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%
ระดับ FE และ AP คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%
รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 2: FE (จำนวน 5 คน)

จำนวน ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นายชนม์ชนันทร์ พงษ์สุชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 นายนิสิทธิ์ สมิทธ์สมบูรณ์  
3 นายทิวธวัช จักรพันธ์ ณ อยุธยา บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด
4 นายชมธน ฉันจรัสวิชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 นางสาวอนัญญา เกื้อสกุลรุ่งโรจน์  

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1: IP (จำนวน 37 คน)

จำนวน ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นายสุวิทย์ บุญญามา บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 นายเอนก เจือแก้ว บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3 นางสาวกวิสรา จันทร์ดี บริษัท ซิสเท็มส์ เซนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4 นายกสานต์ ปัทมภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5 นายพรรณเพชร พิศชวนชม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 นางสาววชิราภรณ์ ชัยนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 นายจักรกฤษณ์ นันต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8 นายธน บุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9 นางสาวธิดาภรณ์ อ่อนสี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 นายนพพล อินทร์เเย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11 นางสาวนฤมล จิรมงคลโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12 นางสาวภานุมาส ชูตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 นายอนุตตรีย์ ตะนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14 นายอรรฒพล จิตรักมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15 นางสาวอริสรา จิตระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
16 นายดุรงค์กร ไผ่งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
17 ว่าที่ร้อยตรีทศม วงศ์ช่วย ธนาคารออมสิน
18 นายบัญชา ชูเหลือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
19 นายคเชนทร์ ชมวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20 นายกัญจน์ เข็มนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21 ว่าที่ร้อยเอกนเรศ จันทรังสิกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
22 นางสาวสุภลักษณ์ เจริญธรรม  
23 นางสาวอนงวรรณีญา สวยรูป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
24 นายวัฒนพงศ์ ดำเกลี้ยง สำนักงาน กสทช.
25 นางสาวศศิมา ธนภัทร์พิบูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
26 นางสาวศิริพร มงคลชัยวณิช  
27 นางสาวสุทธิดา ช่างปั้น  
28 นางสาวสุธาทิพย์ ปริตตะพงศาชัย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
29 นายณัฐภัทร ศรีด้วง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
30 นางสาวตีรณันต์ วานิช บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
31 นางสาวมณิชย์ ทบแก้ว บริษัท ซิสเท็มส์ เซนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
32 นางสาวมนัญญา ไชยทองศรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
33 นางสาวศรัณย์ญา ลิขิตศรัณย์ บริษัท ซิสเท็มส์ เซนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
34 นายสุชัย สง่าสงค์ โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
35 นางสาวเครือมาศ ปาจรีย์อนันต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
36 นายแบ๊งค์ สันติวสุธา บริษัท ซีจีเอ กรุ๊ป จำกัด
37 นายทศวัชร์ ชีวะธนาเลิศกุล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

**ทั้งนี้ ลำดับของการประกาศรายชื่อไม่ได้อ้างอิงตามคะแนนสอบแต่อย่างใด**   สวทช.ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์