Select Page


สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2565 รอบที่ 1/65
มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 134 ท่าน จากผู้เข้าสอบ 326 ท่าน แบ่งออกเป็น

ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)
สอบผ่าน จำนวน 2 ท่าน จากผู้เข้าสอบ 24 ท่าน
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
สอบผ่าน จำนวน 132 ท่าน จากผู้เข้าสอบ 302 ท่าน

***ท่านสามารถเข้าระบบดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย และพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป***

เกณฑ์ในการสอบผ่าน
ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology Strategy Management คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%
ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 2: FE (จำนวน 2 ท่าน)

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1: IP (จำนวน 132 ท่าน)


**ทั้งนี้ ลำดับของการประกาศรายชื่อไม่ได้อ้างอิงตามคะแนนสอบแต่อย่างใด**
สวทช.ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์