Select Page

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) รอบเดือนตุลาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) รอบเดือนตุลาคม 2563
โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 112 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 465 คน แบ่งออกเป็น

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) 
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)  
ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP)  

***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบของท่าน
ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป***

เกณฑ์ในการสอบผ่าน
ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology Strategy และ Management
คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%
ระดับ FE และ AP คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1: IP  (จำนวน 112 คน)

จำนวน ชื่อ – สกุล หน่วยงาน
1 นางสาวณัฐธิดา  ศรีเพ็ชร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2 นายมิน เมียต อู  อู บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3 นายธิติ  เชื้อจักร์ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4 นางสาวสุภาดา  ฤทธิ์แรงกล้า บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
5 นายครรชิต  สุรชน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
6 นางสาวจิตรานุช  ศิริศุภเชษฐ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
7 นางสาวชนิกา  แสงสมศรี บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
8 นายธนัท  จำปาโชติ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
9 นายประพันธ์  แก้วกูล บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
10 นางสาวปวีณา  จิณาเกตุ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
11 นางสาวพรสุดา  ชัยวิบูลย์ผล บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
12 นายพิชิตพงษ์  ยนต์ชัย บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
13 นางสาววงศ์วิภา  เหมือนสมัย บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
14 นางสาวสุชาดา  หมื่นชัยสิทธิ์ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
15 นายสุชาติ  ชุ่มมั่น บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
16 นายปราโมทย์  ลาดจำปา บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
17 นายสุระศักดิ์  กมลสุโกศล บริษัท วีไวซ์ไอที จำกัด
18 นายอำนาจ  ประดิษฐสระ บริษัท วีไวซ์ไอที จำกัด
19 นายวสกร  ศรีสุวรรณ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
20 นายธนธรณ์  ประสมสุข บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
21 นายศุภกานต์  พาณิชธร บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
22 นายกฤตบุญ  เสาะสาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 นายจันทโชติ  ธรรมสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 นายจิรพันธ์  โชคเจริญไพศาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 นายชวันธร  วีรจรรยาพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 นายติณห์  ผุยคำพิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 นายธนวินท์  ตราชู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 นายธีรดนย์  แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 นายนาธาร  ธรรมเที่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 นายพิพิธชัย  พิริยพัชรรัฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 นางสาวภักศิริญญา  สมภาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 นางสาววรินทร  โคตรสวรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 นายวิชยุตม์  ศรีละ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 นายศิริวัฒน์  เขียวบ้านยาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 นายธนกฤต  เมตตาริกานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ
36 นายนิธิกร  เดชสองชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ
37 นางสาวภัททิรา  ดอมไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ
38 นางสาวมวลบุปผา  ลุนบุดดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ
39 นายสพลวรนน  สายสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ
40 นางสาวกัญญาภรณ์  ทองจำรูญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
41 นายจิรายุทธ  มิตรอธิพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
42 นายนฤดล  ยิ้มละมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
43 นางสาวพิณนภา  วิริยะสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
44 นายภัทราวุฒิ  เบี้ยกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
45 นางสาวยุพาพร  เจิมขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
46 นางสาววาสนา  มีโนนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
47 นางสาวเกตสุดา  ประชันกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
48 นางสาวปิยะดา  เลาะสันเทียะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
49 ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  พิชิตวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
50 นายสุทธิพงษ์  ภูขื่นศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
51 นายมนัสวี  นพฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
52 นายศรชัย  อุดมธนาพงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ  ฝอยทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
54 นายไพฑูรย์  ศรีนิล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
55 นายนายชนสวัสดิ์  เอ้วะเม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
56 นายพงศกร  จันทธัมโม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
57 นายพีรพัฒน์  เซ็ดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
58 นายอานุภาพ  จุลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
59 นายอิทธิกร  ธีรธนันกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
60 นายกัญจณภัทร  ใสสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
61 นางสาวดารณี  จันทร์ชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
62 นางสาวปภาวี  ผู้มีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
63 นางสาวปวีณ์ญา  พุ่มวันเพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
64 นางสาวภคมน  โอสุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
65 นางสาวชุติกาญจน์  มีเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
66 นางสาวธิดา  นิลเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
67 นายนิติกร  หงษาพุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
68 นายพงศ์พิสุทธิ์  อยู่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
69 นายเจษฎา  เดชหวังกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
70 นายธีนพัฒน์  รัตนวงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
71 นายพงศธร  รักทอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
72 นายวรพงษ์  เกิดเนตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
73 นางสาวนภัสธิดา  แย้มศรี มหาวิทยาลัยสยาม
74 นายบุรินทร์  พันธ์ชาติ มหาวิทยาลัยสยาม
75 นางสาวร่มฉัตร  เลิศกมลสิน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
76 นายจรกฤตย์  เอี่ยมอินทร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
77 นายจินตวัฒน์  ขาวล้วน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
78 นายชัยวัฒน์  ศศิธรรัศมี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
79 นางสาวณัฐธิดา  อุดมดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
80 นายนภัทร  ทวีโชติภากร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
81 นายปิติภัทร  วสูธนพิเชียร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
82 นายพงศ์พัฒน์  เลิศผาติวงศ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
83 นายพรประสิทธิ์  เสงี่ยมสกุลสุข มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
84 นายพศวัต  โลหิตศิริ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
85 นายภาคภูมิ  มั่งมี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
86 นายรวิชญ์  เเก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
87 นางสาวรุจาภา  โตมอญ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
88 นายวรพงษ์  อังก์สุวรรณศร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
89 นางสาววิริญญา  กล่ำภักดิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
90 นายสราวุธ  กันสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
91 นางสาวอรยา  ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
92 นายอรรถวุฒิ  เพ็ชร์รัตน์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
93 นายเกียรติภูมิ  คุ้มมี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
94 นายเอก  สินไทย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
95 นายไนยชน  สุทธิจิตต์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
96 นางสาวปัทธิมาภรณ์  หนูดี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
97 นายกิตติธัช  โจหิงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
98 นายณพงศ์  หิรัญสิริสมบัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
99 นายปุณณฤทธิ์  เจษฎากานต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
100 นางสาวพัทธนันท์  ภู่ทอง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
101 นางสาวลภัทรสณา  สุริยะเกียรติดำรง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
102 นายศุภณัฐ  ฟักเหลือง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
103 นายศุภรา  แก้วสว่าง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
104 นางสาวไตรรัตน์  สบายใจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
105 นางสาวเกวลี  ทองเฝือ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
106 นายวรัชญ์  เฉลิมพรพงศ์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
107 นางสาวสันติวัน  พาจร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
108 นายนิสิต  พื้นผา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
109 นางสาวธณัฏฐา  ทิวากร
110 นายรัชชานนท์  สุขะเกตุ
111 นายสุภวุฒิ  ศรีพลอย
112 นางสาววิลาวัลย์  ประพินพงษ์

หมายเหตุ : มีผู้สมัครเข้าสอบบางท่าน ระบายหัวกระดาษคำตอบไม่สมบูรณ์ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์