Select Page

หลักสูตร "กลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...
สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท" รุ่นที่ 4

Ten Types of Innovation
A Strategy for Business Transformation in Digital Economy

Key Highlights

  • เจาะลึกนวัตกรรม 10 ประเภท ตามแนวคิด Ten Types of Innovation
  • เรียนรู้เทคนิคการสร้างนวัตกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science)
  • เข้าใจการประยุกต์ใช้ Ten Types of Innovation Toolkit ในการออกแบบนวัตกรรมจากกรณีศึกษาจริง
  • ฝึกปฏิบัติเข้มข้นในการประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมที่จะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

หลักการและเหตุผล

          การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก เช่น การแข่งขันทางธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม แนวโน้มผู้บริโภคที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน ตลอดจนความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ องค์กรต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ซึ่งวิธีการดำเนินธุรกิจในแบบเดิม ไม่อาจทำให้องค์กรเอาชนะอุปสรรคที่ต้องเผชิญได้อย่างยั่งยืน

 

          “นวัตกรรม” (Innovation) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสร้างความแตกต่างที่นำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ การสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด Ten Types of Innovation จะทำให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร อันส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

 

Ten Types of Innovation by Doblin 

Ref. https://www.doblin.com/dist/images/uploads/Doblin_TenTypesBrochure_Web.pdf 

 

ลงทะเบียนหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
 • ผู้ที่ต้องการศึกษานวัตกรรมบริการ และแสวงหาโอกาสใหม่เพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจ
 • นักออกแบบ ผู้จัดการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ (Product Planning, Product Design) และนักวิเคราะห์
 • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) / SMEs ที่กำลังมองหาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้การสร้างนวัตกรรม

สิ่งที่จะได้รับ

 • เข้าใจนวัตกรรมและกระบวนการทางนวัตกรรม ตลอดจนเครื่องมือสร้างนวัตกรรม Ten Types of Innovation
 • สามารถใช้ Ten Types of Innovation Toolkit ออกแบบนวัตกรรมที่นำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจได้

หัวข้อการอบรม

  • นวัตกรรมภายใต้แนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science)
  • Ten Types of Innovation Toolkit
  • กรณีศึกษา Ten Types of Innovation by Builk.com
  • Workshop: วิเคราะห์กรณีศึกษาด้วย Ten Types of Innovation
  • การนำเสนอและอภิปรายผลงานร่วมกัน

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมบริการ
ร่วมด้วย Tech Startup Thailand

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะเวลา 2 วัน
ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561
เวลา 9.00 – 16.00 น.

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 12,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 12 เมษายน 2561
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเมอร์เคียว สยาม กรุงเทพ
เลขที่ 927 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015

 

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400