Select Page

หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 3

(Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP3)

 

3D Printing เทคโนโลยีพลิกโลกสู่ความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่

Key Highlights:

  • เข้าใจกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สามมิติ
  • เห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติไปใช้ในงานและอุตสาหกรรม
  • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนได้
  • สัมผัสกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในแบบต่างๆ ของหน่วยงานชั้นนำด้านการพิมพ์สามมิติของประเทศไทย และฝึกปฏิบัติพิมพ์ชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์สามมิติ

หลักการและเหตุผล

          การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เป็นรูปแบบสมัยใหม่ในการผลิตชิ้นงานต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว (Rapid Prototyping) ในลักษณะการผลิตที่ใช้การพิมพ์ประกอบขึ้นทีละชั้น (Layer manufacturing) ซึ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงดิจิทัล ตั้งแต่การเตรียมไฟล์งานสามมิติ (3D Auto CAD) การทำให้เป็นไฟล์พร้อมพิมพ์สำหรับการพิมพ์ทีละชั้น (Slicer) จนนำไปสู่การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์และวัสดุพิมพ์ให้ก่อตัวเป็นองค์ประกอบของชิ้นงานทีละชั้นจนครบตามที่ออกแบบไว้ ได้เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์มีรูปทรงสามมิติ โดยอาจพิมพ์ด้วยวัสดุชนิดเดียวทั้งชิ้น หรือพิมพ์ด้วยวัสดุหลายชนิดสอดประสานกันออกมาพร้อมกันในแต่ละชั้นพิมพ์ โดยเมื่อครบกระบวนการพิมพ์จะได้ชิ้นงานที่มีลักษณะทางกายภาพครบถ้วนสมบูรณ์ตามไฟล์งานสามมิติที่ออกแบบไว้

 

          ความเป็นการพิมพ์เชิงดิจิทัลทำให้มีความสามารถในการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อย่างคล่องตัวในลักษณะต่างๆ และสามารถผลิตจำนวนชิ้นงานยอดขั้นต่ำเท่าใดก็ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องจุดคุ้มทุนเหมือนเช่นการผลิตแบบดั้งเดิมที่ต้องมีการทำแม่แบบในการผลิตแต่ละแบบ ทำให้กระบวนการผลิตงานพิมพ์สามมิติเชิงดิจิทัลมีอิสระในการดัดแปลงแก้ไขหรือปรับปรุงต่อยอดไปได้อย่างคล่องตัว เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาต้นแบบที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนต่ำกว่าวิธีการดั้งเดิมเป็นอย่างมาก ประกอบกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก เครื่องพิมพ์บางระบบรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีราคาถูกลงมาก รวมถึงการพัฒนาด้านวัสดุใช้พิมพ์ก็มีให้เลือกใช้ได้อย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้มีทางเลือกมากขึ้นสำหรับการพิจารณาลงทุนในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมในทุกๆ ระดับ ซึ่งเมื่อผนวกกับความแพร่หลายในการรองรับการทำงานสามมิติของอุปกรณ์ไอทีในปัจจุบันที่ทำให้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเข้าถึงระดับผู้บริโภคทั่วไป ก็ทำให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมีความแพร่หลายอย่างมาก ตอบสนองความต้องการของทุกอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวงการแพทย์ ทันตกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ พลาสติก สถาปัตยกรรม การออกแบบ ศิลปะ งานอดิเรก วิศวกรรม การก่อสร้าง ฯลฯ

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (Value Creation by 3D Printing Technology)” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในประเทศไทย โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ และการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสในการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ที่นับวันมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อวิถีชีวิตผู้คนยุคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในประเทศไทย
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ลักษณะและประเภทของการพิมพ์สามมิติที่มีในปัจจุบัน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการประยุกต์ลักษณะงานแต่ละประเภท การพิจารณาองค์ประกอบและตัวแปรในการใช้งานสำหรับแต่ละลักษณะงานหรือแต่ละอุตสาหกรรม
  3. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติล่าสุดในปัจจุบัน
  4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมาประยุกต์การทำงานในแต่ละวงการ ตลอดจนรับรู้ปัญหาอุปสรรคและประสบการณ์ที่สำคัญในการทำงานพิมพ์สามมิติให้ประสบความสำเร็จ
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในการสร้างสรรค์งานผลิตเชิงดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของชาติ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เข้าใจกระบวนการทำงานและรู้จักเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สามมิติ
 2. มองเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานได้ รวมทั้งมองเห็นปัญหาอุปสรรคที่มี และเกิดประสบการณ์ในการทำงานพิมพ์สามมิติ
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ และสามารถประยุกต์งานพิมพ์สามมิติให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแก่ตนเองได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการที่สนใจและมีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 2. นักเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
 3. หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 4. ภาคการศึกษาที่ต้องก้าวให้ทันกับรูปแบบเครื่องมือการศึกษาสมัยใหม่
 5. ประชาชนทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติทั้งในเชิงธุรกิจหรือสันทนาการ

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคโนโลยีต่างๆ ของการพิมพ์สามมิติ และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย ประกอบด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันเอง และการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการใช้งานการพิมพ์สามมิติลักษณะต่างๆ การดูการสาธิตการทำงานเครื่องพิมพ์สามมิติระบบต่างๆ รวม 18 ชั่วโมง/3 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และกรณีศึกษา 15 2.5
ศึกษาดูงาน การพิมพ์สามมิติ 3 0.5
รวม 18 3 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • ความรู้พื้นฐาน หลักการและความน่าสนใจของเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
   • แนวโน้มและโอกาสทางการตลาดจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
   • การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ในการทำงานพิมพ์สามมิติอย่างเหมาะสม
   • การเลือกใช้วัสดุการพิมพ์สามมิติและการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
   • กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหมึกพิมพ์อัจฉริยะ (Printed Electronics) ในงานพิมพ์สามมิติ
   • กรณีศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์
   • กรณีศึกษา การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในงานด้านวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
   • การเสวนา การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
   • ศึกษาดูงานด้านการพิมพ์สามมิติ
   • เวิร์กช็อป สาธิตและลงมือทำ ชิ้นงานสามมิติ

หมายเหตุ:

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 14,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
  • ดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อยภาษีได้ 200%

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80%
และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015​

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81895 (บรรยงก์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400