Select Page

หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่”
และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ”

 (Modern Automotive and Intelligent Transportation System: ATS)

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

Key Highlights

  • เรียนรู้แนวโน้มยานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
  • เห็นโอกาสทางธุรกิจการให้บริการ Shared Mobility

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโต และมีการส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ในอนาคต ยานยนต์สมัยใหม่ จะไม่ใช่แค่เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึง ยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ (Connected Vehicle) ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง (Autonomous Vehicle) ซึ่งสามารถเปิดโอกาสทางธุรกิจในด้านการใช้ยานพาหนะร่วมกัน (Shared Mobility) แบบใหม่ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มเทคโนโลยีอีกด้านที่เกี่ยวเนื่องและน่าสนใจ คือ การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System) ซึ่งทั้งยานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งจราจรอัจฉริยะ กำลังจะมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่ออนาคต​

 

          เพื่อเรียนรู้ ปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จึงได้พัฒนาหลักสูตร “อนาคตเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System: ATS) ขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ รวมถึงเรียนรู้รูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่

 

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อเรียนรู้แนวโน้มเทคโนโลยีของยานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับเทคโนโลยีที่กำลังจะมาในอนาคตอันใกล้

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ และระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
 2. เห็นโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการ การใช้ยานพาหนะร่วมกัน (Shared Mobility)
 3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีการประจุไฟฟ้าในอนาคต
 4. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจหรือหน่วยงานของตนได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
 2. ผู้ที่สนใจในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์สมัยใหม่
 3. หน่วยงานการศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านยานยนต์สมัยใหม่
 4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเแนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ รวมถึงเรียนรู้รูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ผ่านการบรรยาย และเสวนา รวม 12 ชั่วโมง/2 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
การบรรยาย และเสวนา 12 2.0
รวม 12
2 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • แนวโน้มยานยนต์สมัยใหม่ (CASE)
   • การเชื่อมโยงระหว่างยานยนต์สมัยใหม่ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว (C)
   • เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (A)
   • การใช้ยานพาหนะร่วมกัน (S)
   • เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ (E)
   • เทคโนโลยีแบตเตอรี่และการประจุไฟฟ้าสมัยใหม่
   • ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System)
   • นโยบายของประเทศไทยต่อการขนส่งสมัยใหม่
   • เสวนา: แนวโน้มยานยนต์สมัยใหม่ และระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์สมัยใหม่

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะเวลา 2 วัน
ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2565

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 6,250 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 4 เมษายน 2565
 • เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมค่าถ่ายทอดสด ค่าเอกสารประกอบการอบรม (soft file) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายอักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าวทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400