Select Page

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 6

 (Business Continuity Management Standard: BCS)

 

มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงาน
และการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักหรือสภาวะวิกฤติ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการงาน
ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012

Key Highlights

  • เจาะลึก ISO 22301:2012 มาตรฐานสากลหลักที่ใช้ในการอ้างอิงและบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการภัยคุกคามแบบองค์รวม
  • ทราบหลักการการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ การกำหนดลำดับของงานในการกู้คืนระบบ ตลอดจนการกำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบงานที่เหมาะสม
  • วางแผนเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์ในการป้องกันหรือรับมือกับเหตุวิกฤติ หรือภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหาย สร้างความยืดหยุ่น และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
  • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนกู้คืนระบบงาน (Business Continuity Plan) และแผนรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักที่เกิดขึ้น (Incident Management Plan) โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301:2012
  • ฝึกปฏิบัติเข้มข้นกว่า 10 Workshop กับกรณีศึกษาที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในองค์กร

หลักการและเหตุผล

          การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาระบบงานไอทีมาสนับสนุนในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือถูกปิดล้อมโดยฝูงชน หากระบบงานหรือบุคลากรหยุดทำงานเป็นระยะเวลานานเกินกว่าระยะเวลาที่รับได้ จะก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้นหลายองค์กรจึงได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ สภาวะวิกฤติ หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมในเรื่องของการกู้คืนระบบงานไอทีให้กลับคืนมาดำเนินกิจกรรมได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

          หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดและหลักการของมาตรฐาน ISO 22301:2012 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Systems) ในการชี้บ่งภัยคุกคาม เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างกลไกเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงานไอทีในองค์กรที่มีความซับซ้อนในการออกแบบกระบวนการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคาม นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติตามกรณีศึกษาโดยผู้เรียนสามารถนำแผนกู้คืนระบบงานขององค์กรมาฝึกปฏิบัติได้ ซึ่งจะทำให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการกู้คืนระบบงานไอทีและสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้กลับไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการกู้คืนระบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012
  2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับ Workshop ที่ได้จัดไว้ให้ซึ่งจะทำให้ได้รับทักษะที่จำเป็นอย่างครบถ้วนสำหรับนำกลับไปปฏิบัติงานกับองค์กรของตนเองอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารด้านไอซีทีในทุกระดับ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการด้านไอซีที
 • เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคด้านไอซีที เช่น ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย
 • ผู้ตรวจสอบไอซีที

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ที่สามารถนำกลับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ได้แก่

  • การนำบริบทขององค์กร หรือสภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมาใช้เป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนงานสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  • การกำหนด Scenario ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการหยุดชะงักของระบบงานสำคัญขององค์กร
  • การประเมินผลกระทบกรณีระบบงานสำคัญขององค์กรเกิดการหยุดชะงัก
  • การกำหนดลำดับของงานในการกู้คืนระบบ
  • การกำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบ
  • การประเมินความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการกับเหตุต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการหยุดชะงัก
  • การระบุทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการกู้คืนระบบงาน
  • การจัดทำแผนการรับมือหรือจัดการกับเหตุหยุดชะงัก
  • การจัดทำแผนกู้คืนระบบ
  • การซ้อมการกู้คืนระบบ
  • การจัดทำแผนการสื่อสารในระหว่างที่เกิดเหตุ

โครงสร้างหลักสูตร

          หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดและหลักการของมาตรฐาน ISO 22301:2012 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Systems) ในการชี้บ่งภัยคุกคาม เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างกลไกเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงานไอทีในองค์กรที่มีความซับซ้อนในการออกแบบกระบวนการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคาม นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติตามกรณีศึกษาโดยผู้เรียนสามารถนำแผนกู้คืนระบบงานขององค์กรมาฝึกปฏิบัติได้ ซึ่งจะทำให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการกู้คืนระบบงานไอทีและสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้กลับไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเข้มข้น รวม 18 ชั่วโมง / 3 วันทำการ

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 9 1.5
ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) 9 1.5
รวม 18 3 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • ISO 22301:2012 Requirements Framework
   • Scope of BCMS (Business Continuity Management System)
   • Actions to Address Risks and Opportunities
   • Business Impact Analysis (BIA)
   • Sequence of IT Operations
   • Risk Assessment
   • Business Continuity Strategy
   • Establish and Implement Procedures
   • Exercising and Testing Plan Development

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร. บรรจง หะรังษี

ดร. บรรจง หะรังษี

รองกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
บริษัท ที-เน็ต จำกัด
ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor), ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate) BCMS 25999,
Introduction to Capability Maturity Model Integration V1.2 Certificate

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567
เวลา 9.00 – 16.00 น.
(รวมระยะเวลาอบรม จำนวน 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 24,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
  และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกัน
  ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10%

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรมและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
          0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400