Select Page

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 4

(Business Continuity Management Standard: BCS)

 มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงาน และการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักหรือ
สภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการงาน
ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012

หลักสูตร Business Continuity Management Standard: BCS

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาระบบงานไอทีมาสนับสนุนในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือถูกปิดล้อมโดยฝูงชน หากระบบงานหรือบุคลากรหยุดทำงานเป็นระยะเวลานานเกินกว่าระยะเวลาที่รับได้ จะก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้นหลายองค์กรจึงได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ สภาวะวิกฤติ หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมในเรื่องของการกู้คืนระบบงานไอทีให้กลับคืนมาดำเนินกิจกรรมได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
          หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดและหลักการของมาตรฐาน ISO 22301:2012 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Systems) ในการชี้บ่งภัยคุกคาม เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างกลไกเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงานไอทีในองค์กรที่มีความซับซ้อนในการออกแบบกระบวนการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคาม นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติตามกรณีศึกษาโดยผู้เรียนสามารถนำแผนกู้คืนระบบงานขององค์กรมาฝึกปฏิบัติได้ ซึ่งจะทำให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการกู้คืนระบบงานไอทีและสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้กลับไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนหลักสูตร

Key Highlights

 

 1. เจาะลึก ISO 22301:2012 มาตรฐานสากลหลักที่ใช้ในการอ้างอิงและบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการภัยคุกคามแบบองค์รวม
 2. ทราบหลักการการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ การกำหนดลำดับของงานในการกู้คืนระบบ ตลอดจนการกำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบงานที่เหมาะสม
 3. วางแผนเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์ในการป้องกันหรือรับมือกับเหตุวิกฤติ หรือภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหาย สร้างความยืดหยุ่น และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 4. เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนกู้คืนระบบงาน (Business Continuity Plan) และแผนรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักที่เกิดขึ้น (Incident Management Plan) โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301:2012
 5. ฝึกปฏิบัติเข้มข้นกว่า 10 Workshop กับกรณีศึกษาที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการกู้คืนระบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับ  Workshop ที่ได้จัดไว้ให้ซึ่งจะทำให้ได้รับทักษะที่จำเป็นอย่างครบถ้วนสำหรับนำกลับไปปฏิบัติงานกับองค์กรของตนเองอย่างแท้จริง

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 23,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
พิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10% เหลือเพียงท่านละ 20,700 บาท
(ออกใบเสร็จรับเงินรวมกัน 1 ใบ)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่อบรม

          โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารด้านไอซีทีในทุกระดับ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการด้านไอซีที
 • เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคด้านไอซีที เช่น ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย
 • ผู้ตรวจสอบไอซีที

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ที่สามารถนำกลับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ได้แก่

 • การนำบริบทขององค์กร หรือสภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมาใช้เป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนงานสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การกำหนด Scenario ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการหยุดชะงักของระบบงานสำคัญขององค์กร
 • การประเมินผลกระทบกรณีระบบงานสำคัญขององค์กรเกิดการหยุดชะงัก
 • การกำหนดลำดับของงานในการกู้คืนระบบ
 • การกำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบ
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการกับเหตุต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการหยุดชะงัก
 • การระบุทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการกู้คืนระบบงาน
 • การจัดทำแผนการรับมือหรือจัดการกับเหตุหยุดชะงัก
 • การจัดทำแผนกู้คืนระบบ
 • การซ้อมการกู้คืนระบบ
 • การจัดทำแผนการสื่อสารในระหว่างที่เกิดเหตุ

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร.บรรจง หะรังษี

ดร.บรรจง หะรังษี

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด

ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor), ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate)
BCMS 25999, Introduction to Capability Maturity Model Integration V1.2 Certificate

 

CONTACT

PHONE & E-MAIL

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์),
81892 (คุณเมธภัค)
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9777 7492
คุณเมธภัค วงษ์ตา โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5211 9709
โทรสาร : 0-2644-8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400