Select Page

โครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม

(Study Visit Business Excellence through Innovation)

ที่มาโครงการ

          จากการรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ประจำปี 2012 – 2013 จากเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ประเทศสวีเดนถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 4 จาก 10 อันดับแรก ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคยุโรป 6 ประเทศ (เช่น สวิสเซอร์แลนด์, ฟินแลนด์, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์, เยอรมัน, อังกฤษ) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (เช่น สิงคโปร์, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น) อีกทั้งสวีเดนยังถูกจัดอันดับในฐานะของประเทศแห่งนวัตกรรมเป็นอันดับ 2 ของโลก จากการจัดอันดับ the Global Innovation Index 2013 ซึ่งเป็นเวลานับหลายทศวรรษที่สวีเดนได้กลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ของโลก โดยมีอัตราส่วนของการลงทุนด้านนวัตกรรมสูงมาก กล่าวคือ เกือบถึงร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สูงกว่าที่สหภาพยุโรปกำหนดให้เป็นอัตราเฉลี่ยของการลงทุน

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกรอบแนวทางเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กร สร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ในสินค้าและบริการ อีกทั้งการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี ก็จะมีส่วนช่วยให้องค์กรมีความพร้อม สามารถรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม (Study Visit Business Excellence through Innovation)

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรชั้นนำของสวีเดนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในด้านการบริหารจัดการองค์กรและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
  2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและของผู้บริหารไทย ให้สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวได้ทันท่วงที สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และสามารถนำวิธีปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่ได้ศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ

องค์กรที่จะเข้าศึกษาดูงาน

  • เพื่อศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรชั้นนำของสวีเดนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในด้านการบริหารจัดการองค์กรและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
  • เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและของผู้บริหารไทย ให้สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวได้ทันท่วงที สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และสามารถนำวิธีปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่ได้ศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรต่อไป

กำหนดการเดินทาง

          ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2557

วันที่ กิจกรรมช่วงเช้า กิจกรรมช่วงบ่ายและค่ำ
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปประเทศสวีเดน
วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เดินทางถึงประเทศสวีเดน ทัศนศึกษาเมืองสต็อคโฮล์ม
วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ศึกษาดูงานองค์กร (องค์กรที่ 1) ศึกษาดูงานองค์กร (องค์กรที่ 2)
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ศึกษาดูงานองค์กร (องค์กรที่ 3) ศึกษาดูงานองค์กร (องค์กรที่ 4)
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 ทัศนศึกษาเมืองสต็อคโฮล์ม ทัศนศึกษาเมืองสต็อคโฮล์ม
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 ทัศนศึกษาเมืองสต็อคโฮล์ม ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

หมายเหตุ: กำหนดการศึกษาดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมอบรม

ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • สมาชิกของสถาบันฯ ท่านละ 150,000 บาท
  (สมาชิกของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
 • บุคคลทั่วไป ท่านละ 155,000 บาท

หมายเหตุ

  • กรณีต้องการพักเดี่ยว/กรณีเหลือเศษ จ่ายเพิ่มท่านละ 15,000 บาท
  • ตั๋วชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มในราคาเริ่มต้นท่านละ 86,000 บาท
  • ราคาดังกล่าวรวมตั๋วเครื่องบินขั้นประหยัด ไป-กลับ, ค่าที่พักคู่, อาหารเช้า กลางวัน เย็น, ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าประกันภัยระหว่างเดินทาง (ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง ไป-กลับ พร้อมคณะ เท่านั้น) และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและค่าธรรมเนียมในกรณีมีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามความเหมาะสม

*  ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำ Passport ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
    และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ

** ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400