Select Page

Business Intelligence with Advanced Analytics
2011

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงและเข้มข้นมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรธุรกิจเอง รวมทั้งความสะดวกและง่ายดายในการเข้าถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต และจากสังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ Platform อื่นๆ ทำให้ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการมากพอสำหรับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในแง่มุมต่างๆ ก่อนตัดสินใจ ซื้อ สิ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรธุรกิจ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการให้บริการต่างๆ จำเป็นที่ จะต้องปรับตัวในการดำเนินธุรกิจเพื่อความอยู่รอด เครื่องมือต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจก็คือ ระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อธุรกิจ (Business Intelligence) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสามัญประจำองค์กรอย่าง Microsoft Excel ที่สามารถนำมาประยุกต์ ใช้เป็นกระดาน Business Intelligence (BI) อย่างง่ายได้ หรือแม้กระทั่งการซื้อ Proprietary BI หรือการพัฒนาแบบ Tailor made ขึ้นมาใช้งานเป็นการเฉพาะก็ตาม ในซีรี่ย์ของการสัมมนาและ Masterclass นี้จะนำท่านไปรู้จักกับระบบ BI ทั้งในแง่ของกลยุทธ์ การบริหารจัดการ การเลือก/พัฒนาเครื่องมือที่เหมาะกับองค์กรของท่าน รวมทั้งตัวอย่างกรณี ศึกษา ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข จากองค์กรชั้นนำของประเทศไทย

ลงทะเบียนหลักสูตร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

          ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อธุรกิจ (Business Intelligence) โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การบริหารจัดการระบบ แนวทางในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ BI ที่มีอยู่ในตลาดทั้ง Proprietary และ Open source รับฟังกรณีศึกษาขององค์กรที่ใช้ BI ในการวางแผนยุทธศาสตร์ การสร้างรายงานในรูปแบบ Analytics และ Dashboard เพื่อการนำเสนอผู้บริหาร สำหรับใช้เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจในระดับต่างๆ รวมทั้งการดูงานเชิงประจักษ์ ณ หน่วยงานชั้นนำ เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ทำงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และนโยบายขององค์กร
 2. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาการสร้างและออกแบบรายงานเพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 18 – 26 สิงหาคม 2554, 5 – 6 กันยายน 2554 รายละเอียดดังนี้

  • รับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ

รุ่นที่ 1 และ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2554

  • ดูงาน ณ หน่วยงานชั้นนำด้าน Business Intelligence & Analytics จำนวน 2 แห่ง

รุ่นที่ 1 และ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2554

  • Masterclass หลักสูตร The Simple BI: MS Excel for Advanced Analytics

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2554
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2554

เรียนรู้การใช้งาน MS Excel ที่ลึกซึ้งกว่าการใช้งานระดับ Advanced Excel ที่จะทำให้ท่านสามารถใช้ Spreadsheet เป็น Simple Dashboard เพื่อเรียกดูข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตัวอย่างการใช้งานจากภาคการผลิต และภาคการเงินการธนาคาร

  • Masterclass หลักสูตร Pentaho BI Suites

รุ่นที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2554

ทำความรู้จักและเรียนรู้การใช้งาน ระบบ Pentaho BI ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Open Source ทางด้าน Business Intelligence ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยภาษา Java มีคุณสมบัติรองรับ Open Standard ต่างๆ

ค่าลงทะเบียน

  • สัมมนา ดูงานเชิงประจักษ์ และ Masterclass หลักสูตร MS Excel for Advanced Analytics (2 วัน) ราคา 17,000 บาท
  • Masterclass หลักสูตร Pentaho BI Suites (3 วัน) ราคา 15,000 บาท
  • สัมมนา และ ดูงานเชิงประจักษ์ ราคา 13,500 บาท
  • พิเศษ! ลงทะเบียนสัมมนา ดูงานเชิงประจักษ์และ Masterclass ทั้ง 2 หลักสูตร ในราคาเพียง 27,200 บาท
   ***ราคานี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว***

 

สถานที่จัดฝึกอบรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2554
ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

วันที่ 19 สิงหาคม 2554
ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2554, 5-6 กันยายน 2554
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400