Select Page

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาโมเดลธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผู้นำธุรกิจบริการ

 (Business Model Innovation: Strategy for Service Leadership: BMI)

 

“ปิดช่องว่างการบริการ ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับให้เหนือคู่แข่ง
ด้วยการลงมือทำโมเดลธุรกิจนวัตกรรมตั้งแต่วันนี้!!!”

Key Highlights

 

  • ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโมเดลธุรกิจนวัตกรรม
  • แนะนำเครื่องมือและประยุกต์ใช้เครื่องมือในการออกแบบโมเดลธุรกิจ
  • ระดมสมองเพื่อออกแบบโมเดลธุรกิจนวัตกรรมจากการบริการที่ตอบโจทย์และทำงานได้จริง

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ถูกให้ความสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ที่พยายาม พัฒนาและผลักดันให้องค์กรหรือผู้ประกอบการได้รู้จักมีการวางแผนและสามารถนำไปจัดทำแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโมเดลธุรกิจ (Business Model) จึงถือเป็นแนวความคิดเริ่มต้นและเป็นแกนหลักสำคัญในการจัดทำแผนธุรกิจที่ดีและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนธุรกิจซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพได้อย่างครบถ้วนทุกมุม นอกจากนี้ ยังช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเมินความสำเร็จของแผนงาน และเลือกรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ นำไปสู่การผสมผสานกับนวัตกรรม (Innovation) คือ แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งต่างๆ ที่นำไปสู่การแสวงหาความสำเร็จเชิงพาณิชย์ การสร้างตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการและการบริการใหม่ๆ การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวให้กลายมาเป็นโอกาสทางธุรกิจในวันนี้

 

          Business Model Canvas มีองค์ประกอบที่สำคัญเหมาะสำหรับนำไปสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบของ Business Model Canvas ยังมีความเป็นกลางและมีความครอบคลุม สามารถนำไปใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยโครงสร้างในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ถูกแบ่งออกเป็น 9 กล่อง (Building Block) ซึ่งทั้ง 9 กล่องนี้ มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน และช่วยให้ธุรกิจเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยส่วนหลักๆ คือ ลูกค้า สินค้า/บริการของธุรกิจ โครงสร้างของธุรกิจ และความอ่อนไหวทางการเงิน Business Model Canvas จึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของยุทธวิธีดำเนินการ ผ่านโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนธุรกิจอย่างรอบด้านให้กับผู้นำธุรกิจบริการ

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโมเดลธุรกิจนวัตกรรม (Business Model Innovation)
  2. เพื่อให้เข้าใจเครื่องมือในการออกแบบโมเดลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการ
  3. เพื่อให้สามารถออกแบบโมเดลธุรกิจนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างคุณค่าให้กับการบริการที่สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจได้จริง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับแนวคิด วิธีการ แนวทางการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแผนงาน ในการออกแบบโมเดลธุรกิจนวัตกรรมบริการ
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการทำความเข้าใจเครื่องมือการออกแบบโมเดลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อการสร้างนวัตกรรมบริการ
 3. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นฉากทัศน์การพัฒนาภาพอนาคต กำหนดทิศทาง กลยุทธ์และแนวทางในการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าขององค์กรได้
 4. ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงความต้องการด้านบริการของผู้บริโภคที่ไวต่อคุณภาพการบริการ
  ความต้องการที่เปลี่ยนไปและมากกว่าขึ้นกว่าอดีต และช่องว่างการบริการที่ต้องได้รับการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับให้เหนือคู่แข่ง

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ทำงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานการตลาด การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า Supply Chain Management และ Corporate Communication ด้านพัฒนาธุรกิจและองค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษานวัตกรรมบริการ และแสวงหาโอกาสใหม่เพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

MINDSET: ปูพื้นฐานความสำคัญของโมเดลธุรกิจนวัตกรรม (Workshop Knowledge Foundation)

  1. ปูพื้นฐานความหมาย ความสำคัญ ประเภทของโมเดลธุรกิจ
  2. การไต่ระดับของมูลค่าสินค้า บริการ และประสบการณ์ (Case Studies)
  3. ความสำคัญของการใส่ใจและนำผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (Consumer Centricity)

TOOLSET: แนะนำความสำคัญเครื่องมือและประยุกต์ใช้เครื่องมือในการออกแบบโมเดลธุรกิจ

  1. จัดลำดับความสำคัญสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
  2. สรุปโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับการบริการ และการพัฒนาเป็นธุรกิจ
  3. ระดมสมองเพื่อออกแบบโมเดลธุรกิจนวัตกรรมจากการบริการที่ตอบโจทย์และทำงานได้จริง

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร. ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร ประเทศไทย
ผู้จัดการโปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการ Food Innovation Accelerator (FI-A)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา 1 วัน
อบรมวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
“ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
Covid-19 ตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พร้อมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม”

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 6,420 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
พิเศษ! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
รับส่วนลด 10% เหลือเพียงท่านละ 5,778 บาท

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน กรณีการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิด เป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400