Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้มีวันหยุดค่อนข้างมากเลยนะครับ ทุกท่านวางแผนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดยาวนะครับ แต่อย่าละเลยการป้องกันตัว ป้องกันโควิด-19 เหมือนเดิมนะครับ ถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้ สามารถติดเชื้อง่ายขึ้น แต่หายเร็ว ปริมาณคนติดเชื้อลดลง คนเสียชีวิตน้อยลงซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยเรา และจะมีการปรับเป็นโรคประจำถิ่นในลำดับถัดไป เพื่อที่จะให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 ก็ยังใช้ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นปกติในเร็ววันนะครับ

ในปี 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP5 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
6 ก.ค. 65 7,000
SDT หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021 21 – 22 ก.ค. 65 12,500
SIM หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” 3 – 5, 9 – 10 สิงหาคม 65 25,000
COD2 หลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D(Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) รุ่นที่ 2 23 – 25 ส.ค. 65 18,500
CDB5 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 5 รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 31 ส.ค. – 2 ก.ย. 65 Package A 6,000
Package B 15,500
 
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFBT หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง 21 – 22 ก.ค. 65 13,500
VFA การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร” (Mastering Indoor arming for Andrographis paniculata) 15 – 16 ส.ค. 65 7,490
VFM2 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) รุ่นที่ 2 22 –  24 ส.ค. 65 17,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO18 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 18 30 –  31 ส.ค. 65 10,700
CMX หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX) 14  ก.ย. 65 6,420

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
EVD4 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 4 (Electric Vehicles Drive System: EVD4) 20 – 21 ก.ค. 65 13,910
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 7 – 8 ก.ย. 65 13,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่
(Modern Transportation Training Series)
RES หลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards) 18 – 20 ก.ค. 65 14,900
RSD3 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 3 (Concept and Standard in Railway Station Design) 8 – 10 ส.ค. 65 14,900
TOD หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
23 – 24 ส.ค. 65 4,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล จันทรวิมล 08 5324 2684
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Executive Education Program: EEP
PDPA หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop: PDPA) รุ่นที่ 4 25 – 27 ก.ค. 65 18,500
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 10 – 11, 24 – 26 ส.ค. 65 36,000
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard: BCS) รุ่นที่ 6 รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 17 – 19 ส.ค. 65 18,500
DPO2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) รุ่นที่ 2 5 – 7 ก.ย. 65 18,500
CSM2 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management) 13 – 16 ก.ย. 65 34,900
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) รุ่นที่ 4 18 – 21 ต.ค. 65 34,900
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) 
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
2 – 4 พ.ย. 65 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 17 – 19 ส.ค. 65
14,900
INFOPRESENT หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 21 – 22 ก.ค. 65
9,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 8 – 9 ก.ย. 65
9,900
PMC หลักสูตรการบริหารผลิตภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร (Productivity Management for Organizational Sustainability Course) : PMC (Online) 27 – 28 ก.ย. 65 5,500
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) 18 – 19 ก.ค. 65 12,000
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 23 – 25 พ.ย. 65 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 14 – 16 ธ.ค. 65 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 22 – 24 ก.พ. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 19 – 21 เม.ย. 66 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Onsite Online
 ITM101 !!Open!! IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ  4 – 6 ก.ค. 65         8,000         7,000
 CPL005 !!Open!! C# Object Oriented Programming  6 – 8 ก.ค. 65       11,000       10,000
 NWA103 !!Open!! เรียนรู้ DevOps กับ Kubernetes  18 – 20 ก.ค. 65       11,500       10,000
 PJM009 !!Open!! Essential Project Management Skills  18 – 22 ก.ค. 65       12,000         9,750
 TEC012 !!Open!!  Hacking and Auditing Web Application Security  18 – 22 ก.ค. 65       25,500       24,000
 PTN008 Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero  25 – 26 ก.ค. 65         9,000         8,000
SEC004 Cyber Security for Smart User  25 – 26 ก.ค. 65         8,000         7,500
 NWA077 TCP/IP Internetworking  25 – 27 ก.ค. 65       10,000         9,000
ITM120 ออกแบบ พัฒนากระบวนการ และกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 38500  25 – 27 ก.ค. 65         9,500         8,750
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming  25 – 27 ก.ค. 65       12,500       11,000
ITM023 Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  25 – 27 ก.ค. 65         9,500         7,500
NWA074 Fundamentals Wireless LAN Security  1 – 2 ส.ค. 65         9,000         8,500
PTN006 IoT Raspberry using Python Programming  1 – 5 ส.ค. 65       16,000       14,000
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  2 – 5 ส.ค. 65       11,000         9,000
JAV069 Vue JS Progressive JavaScript Framework  3 – 5 ส.ค. 65       12,500       11,500
PTN001 !!Open!!  Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero 3 – 5 ส.ค. 65       10,000         8,750
MUL015 Adobe Illustrator CC 2021 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  3 – 5 ส.ค. 65       10,000         8,500
TEC002 IoT Security  4 – 5 ส.ค. 65         8,500         8,000
ITM008 Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ  4 – 5 ส.ค. 65         8,500         7,000
PPT011 Basic Microsoft PowerPoint O365/ 2016/2019 for Effective Presentation  8 – 9 ส.ค. 65         7,000         6,000
NWA096 Docker Workshop  8 – 10 ส.ค. 65       12,000       11,000
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data  8 – 10 ส.ค. 65       11,500         9,500
DSA006 Data Science with Python and Jupyter  8 – 10 ส.ค. 65       12,500       11,000
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools  8 – 11 ส.ค. 65       13,500       12,000
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management)  9 – 11 ส.ค. 65       11,000         9,500
DMT011 Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม  15  ส.ค. 65         4,000         3,500
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  15 – 17 ส.ค. 65         9,500         8,750
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database  15 – 17 ส.ค. 65         8,900         8,000
DBM031 SQL Server 2019 Administration  15 – 19 ส.ค. 65       13,500       12,000
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  22 – 24 ส.ค. 65         8,500         7,500
DBM028 MySQL v.8 Administration  22 – 25 ส.ค. 65       12,000       10,000
TEC006 !!Open!! Cybersecurity Analyst  22 – 26 ส.ค. 65       25,500       23,000
NWA090 Windows Server 2019 Active Directory Domain Services Administration  22 – 26 ส.ค. 65       14,500       12,250
 XLS044 การใช้ Function ของ Excel สำหรับงานบัญชี-การเงิน  23  ส.ค. 65         3,200         2,950
 DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  24  ส.ค. 65         4,500         4,000
 TEC016 Wireshark Certified Network Analyst  29 – 31 ส.ค. 65       15,500       14,000
 DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming  29  ส.ค. – 2 ก.ย. 65       13,500       11,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stemplus.or.th/home
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)