Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนกรกฎาคม2566

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้ก็เข้าสู่กลางปีแล้วนะครับ เวลาเดินค่อนข้างเร็วมาก บางท่านอาจจะบอกว่าเวลาเร็วจังยังทำอะไรไม่เสร็จเลย ก็ขอให้ทุกท่านพยายามทำอะไรที่ค้างคาไว้ให้สำเร็จครบถ้วนกันนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ต้องเตรียมร่มให้พร้อม และต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงตลอดเวลา ออกกำลังกาย ดื่มน้ำเยอะๆ สร้างความสมดุลให้กับร่างกาย ร่างกายแข็งแรงแล้วสมองก็ต้องแข็งแรงด้วย ต้องพัฒนาสมองให้เรียนรู้ตลอดเวลา ยิ่งในปัจบันโลกของเราเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีเปลี่ยนการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทักษะบางอย่างที่เราจะต้อง upskill หรือ จะต้อง Update เทคโนโลยีใหม่ๆ จะต้องตามให้ทันจะทำการเรียนรู้ของเราพัฒนาไปอย่างมีระบบ และทันโลกอย่างไม่หยุดนิ่ง

ในปี 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SDT Service Design Thinking Series 2023 20 – 21 ก.ค. 66 12,500
CDB6 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 6 16 – 18 ส.ค. 66 Package A 7,000
PSDTackage B 18,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)

FSH3 หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด รุ่นที่ 3 (Fundamental Solar PV Hybrid System) 16 – 18 ส.ค. 66 23,540
ABO หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Business Opportunities) 6 – 7 ก.ย. 66 10,700

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)

VFM2 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) รุ่นที่ 2 19 – 21 ก.ค. 66 12,900
VFC4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4 15 – 16 ส.ค. 66 7,490
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 08 4051 3564
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CMX3 หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Carbon Management for Executive) 10 ส.ค. 66 6,420
CFO23 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 23 4 – 5 ก.ย. 66 10,700
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment) 8 – 10 พ.ย. 66 12840
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products) 15 – 17 พ.ย. 66 12840

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ สุขคู 08 4051 3564
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
EVD5 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 5 19 – 20 ก.ค. 66 13,910
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 23 – 24 ส.ค. 66 13,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSD4 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4 (Concept and Standard in Railway Station Design) 24 – 26 ก.ค. 66 14,900
RES3 หลักสูตรมาตรฐานระบบราง รุ่นที่ 3 (Railway Engineering Standards) 23 – 25 ส.ค. 66 14,900
RLM หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง
(Railway Logistics Management)
6 – 11 พ.ย. 66 49,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
08 5324 2684 คุณนพมล
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Information Technology & Advanced Management Program: TMP
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center) รุ่นที่ 4 4 – 7 ก.ค. 66 34,900
CSM3 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์(Cyber Security Incident Management: CSM) รุ่นที่ 3 18 – 21 ก.ค. 66 34,900
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
9 – 11 ส.ค. 66 18,500
TOR หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย
(Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services)
17 – 18 ส.ค. 66 8,000
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 6
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
30 ส.ค. – 1 ก.ย. 66 18,500
DPO4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) รุ่นที่ 4
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
6 – 8 ก.ย. 66 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.ค. – 6 ต.ค. 2566
สอบวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 20 – 21 ก.ค. 66
9,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 20 – 22 ก.ย. 66 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 25 – 27 ต.ค. 66 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 22 – 24 พ.ย. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 23 – 25 ส.ค. 66 16,900
CPN-iso29110 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC 29110 (ISO/IEC 29110 Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 18 – 21 ก.ค. 66 70,000
CPN-pdpa หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย PDPA (PDPA Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 15 – 18 ส.ค. 66 70,000
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) รุ่นที่ 2 24 – 25 ส.ค. 66 12,000
TCM หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION” 5 , 7 , 12 ก.ค.66 และวันที่ 3 – 4 ส.ค. 66 36,000
GPT หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT: “เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการทำงานกับ ChatGPT เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและผลผลิต อย่างรวดเร็ว” 10  – 11 ส.ค. 66 10  – 11 ส.ค. 66

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
Excluding Vat
Onsite Online
DSA008 **OPEN** Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  6  ก.ค. 66           4,500          4,200
ITM103 **OPEN** IT Security and Cybersecurity Management:
การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร   ##STEM##
6 – 7 ก.ค. 66           7,500          6,900
DSA002 **OPEN**AI : Python for Data Analyst Programming  10 – 12 ก.ค. 66         13,500       12,600
DBM020 **OPEN**  Database Design and SQL  10 – 14 ก.ค. 66         13,500        11,900
PTN010 Developing RESTful APIs with Python using Django Framework  17 – 19 ก.ค. 66         12,500        11,600
DSA006 **OPEN** Data Science with Python and Jupyter  17 – 19 ก.ค. 66         12,000        11,000
ITM086 **OPEN** IT Security Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ##STEM##
17 – 19 ก.ค. 66         10,500          9,600
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์  17 – 21 ก.ค. 66         15,000        13,400
ASP021 Web Application using ASP.NET Core (C#)  17 – 21 ก.ค. 66         13,500        12,600
DBM049 **OPEN** SQL Server 2019 Database Queries and Analysis  17 – 21 ก.ค. 66         15,000        13,400
XLS015 Advanced Microsoft Excel 365/2021 Function and Database  19 – 21 ก.ค. 66    9,500         8,600
DSA019 AI : Python for Data Science Development Fundamental  24 – 26 ก.ค. 66         12,000        11,000
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)  24 – 27 ก.ค. 66         13,000        11,800
DBM028 MySQL v.8 Administration  24 – 27 ก.ค. 66         14,000        12,700
ITM102 Auditing Process of IT Application Systems to Achieve Security: กระบวนการตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย  24 – 27 ก.ค. 66           9,500        8,600
DSA014 Data Analytics Dashboard using Google Data Studio  26 ก.ค. 66           5,000          4,700
DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  27 ก.ค. 66           4,500          4,200
PTN008 Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero  7 – 8 ส.ค. 66           9,000          8,400
GPL002 Go Programming Language – Fundamental (Golang)  7 – 9 ส.ค. 66         13,000        12,000
ITM036 ITIL Foundation 2019  7 – 11 ส.ค. 66         15,500        14,000
NWA090 Windows Server 2019 Active Directory Domain Services Administration  7 – 11 ส.ค. 66         15,000        13,500
XLS044 การใช้ Function ของ Excel สำหรับงานบัญชี-การเงิน  8 ส.ค. 66           3,500          3,200
XLS045 Excel Dashboards สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด  9 ส.ค. 66           4,000          3,700
XLS046 Excel Techniques สูตรและเทคนิคต่างๆ เพื่อลดเวลาทำงาน  10 ส.ค. 66           3,500          3,200
ITM051 Business Process Improvement to Support the Digital Transformation:
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 
10 – 11 ส.ค. 66           7,500          6,900
XLS047 Excel Function ในงาน สู่สุดยอดพนักงาน  11 ส.ค. 66           4,000          3,700
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)  15 – 16 ส.ค. 66           7,000          6,400
JAV074 Node.js, Express, MongoDB, React.js Development Guide  15 – 17 ส.ค. 66          13,000          12,000
DSA017 การจัดการข้อมูลด้วย ETL using Pentaho – PDI (Opensource)  15 – 17 ส.ค. 66         12,000        11,000
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools  15 – 18 ส.ค. 66         14,500        13,200
DSA009 R Programming for Data Science  15 – 18 ส.ค. 66         12,000        11,000
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022  15 – 18 ส.ค. 66         13,500        12,300
DOC009 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ  16 ส.ค. 66           3,500          3,200
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor:
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ ##STEM##
16 – 18 ส.ค. 66           9,500          8,600
XLS011 Advanced Microsoft Excel 365/2021 PivotTable and PivotChart  17 – 18 ส.ค. 66           7,500          6,900
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล  21 – 22 ส.ค. 66           4,000          3,700
XLS016 Advanced Microsoft Excel 365/2021 Macro and VBA Programming  21 – 23 ส.ค. 66         11,500        10,600
GPL003 RESTful API with Go Programming Language (Golang)  21 – 23 ส.ค. 66         12,000        11,000
PHP035 PHP Web Application and Web API Development  21 – 25 ส.ค. 66         15,500        14,000
NWA046 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8] ** ONSITE ** เท่านั้น  21 – 25 ส.ค. 66         25,000  
PJM001 Essential Project Management Skills for Information Technology Projects  ##STEM## 21 – 25 ส.ค. 66         14,500        13,000
DBM031 SQL Server 2019 Administration  21 – 25 ส.ค. 66         15,000        13,400
XLS040 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  24 ส.ค. 66           3,500          3,200
ITM126 Data Governance and Big Data Management:
การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร  ##STEM##
28 – 29 ส.ค. 66           7,500          6,900
PTN001 Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero  28 – 30 ส.ค. 66         11,000        10,000
JAV076 Developing API GateWay with Node.js using Express Gateway  28 – 30 ส.ค. 66         12,500        11,600
NWA001 Understanding Network Fundamentals  28 – 30 ส.ค. 66         11,500        10,500
JAV042 Web Application using JavaScrpt, Angular, Node.js Programming  28 – 30 ส.ค. 66         11,500        10,600
PHP036 PHP Web API, MySQL, JavaScript and AJAX Development  28 ส.ค.- 1 ก.ย. 66         14,500        13,000
DSA013 CKAN Open Data Portal Platform for Python Developer  28 ส.ค.- 1 ก.ย. 66         15,500        14,000
PPT009 PowerPoint to Power Up New Trend into The Digital
อัพเดทเทรน์ใหม่ๆ ในการออกแบบการสร้างสรรค์พรีเซนเทชั่น เพื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล 
30 – 31 ส.ค. 66           7,500          6,900
XLS048 Excel and PowerPoint Professional (Workshop Create Report and Visualization Presentation)  31 ส.ค.- 1 ก.ย. 66           7,500          6,900

##STEM## : www.stemplus.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

รวมที่สุดของหลักสูตรที่มีเนื้อหาดี ๆ ครบถ้วน และอัดแน่นด้วยคุณภาพ
กับทุกหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนทักษะและความรู้รอบด้านให้กับคุณ
ที่ career4future e-Learning
เพียงแค่สมัครเรียนผ่านเว็บไซด์ ในราคาที่คุ้มแสนคุ้ม เพียง 399 บาทเท่านั้น

สมัครได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงคลิกมาที่ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
หรือติดต่อ คุณพรเพ็ญ
pornphen.opa@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)

 

พิเศษ!! ผู้ประกอบการที่ส่งลูกจ้างหรือพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างหรือพนักงาน
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stemplus.or.th/