Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนกันยายน 2565

สวัสดีครับทุกท่าน     

ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลย ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ไปไหนก็ให้พกร่มด้วยนะครับ สำหรับสถาณการณ์โรคติดต่อตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ นอกจากจะมีโรคโควิด-19 แล้วก็ยังมีโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาต้องเฝ้าระวังและป้องกันตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอนะครับ อย่าละเลยและเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 ก็ยังใช้ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นปกติในเร็ววันนะครับ

ในปี 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SDT หลักสูตร Service Design Thinking Series 2022 15 – 16 ก.ย. 65 12,500
SIM หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2022“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” 19 – 23 ก.ย. 65 25,000
BMI หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผู้นำธุรกิจบริการ (Business Model Innovation: Strategy For Service Leadership) 28 ก.ย. 65 6,420
COD2 หลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D(Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) รุ่นที่ 2 23 – 25 พ.ย. 65 18,500
 
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFBT หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง 12 – 13 ก.ย. 65 13,500
VFA การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร” (Mastering Indoor arming for Andrographis paniculata) 22 – 23 ก.ย. 65 7,490
VFM2 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) รุ่นที่ 2 1 – 3 พ.ย. 65 17,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CMX หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX) 14  ก.ย. 65 6,420
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment) 9 – 11 พ.ย. 65 12,840
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products) 13 – 15 ธ.ค. 65 12840
CFO19 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 19 21 –  22 ธ.ค. 65 10,700

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 7 – 8 ก.ย. 65 13,500
ECI หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานสำหรับช่างติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charger Installation: ECI) 26 – 27 ก.ย. 65 9,630
MEV6 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 6 10 – 11 พ.ย. 65 7,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

โปรแกรมฝึกอบรม Executive Education Program: EEP
DPO2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) รุ่นที่ 2 รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 5 – 7 ก.ย. 65 18,500
CSM2 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management) 13 – 16 ก.ย. 65 34,900
PDPA5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop: PDPA) รุ่นที่ 5
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
5 – 7 ต.ค. 65 18,500
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) รุ่นที่ 4 18 – 21 ต.ค. 65 34,900
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) 
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
2 – 4 พ.ย. 65 18,500
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 10 – 11, 23 – 25 พ.ย. 65 36,000
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard: BCS) รุ่นที่ 6 รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 7 – 9 ธ.ค. 65 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 18 – 20 ม.ค. 66
    รุ่นที่ 6 วันที่ 14 – 16 มิ.ย. 66
14,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รุ่นที่ 13 วันที่ 16 – 17 ก.พ. 66
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 20 – 21 ก.ค. 66
9,900
INFOPRESENT หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • รุ่นที่ 13 วันที่ 10 – 11 พ.ย. 65
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 16 – 17 มี.ค. 66
9,900
PMC หลักสูตรการบริหารผลิตภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร (Productivity Management for Organizational Sustainability Course) : PMC (Online) 27 – 28 ก.ย. 65 5,500
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) 13 – 14 ก.ย. 65 12,000
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 23 – 25 พ.ย. 65 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 14 – 16 ธ.ค. 65 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 22 – 24 ก.พ. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 19 – 21 เม.ย. 66 16,900
JDM หลักสูตร เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่ทำให้ลูกค้า “ซื้อไม่หยุด” Customer Journey in Digital Marketing 6 – 7 ก.ย. 65 13,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Onsite Online
ITM027 Open!!!การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  2 – 5 ส.ค. 65       11,000         9,000
 ITM101 Open!!! IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ  5 – 7 ก.ย. 65         8,000         7,000
 ITM113 Open!!!  Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจาก
การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12 – 14 ก.ย. 65         9,500         8,000
 SSW002  Building Power Automate Desktop for Business Automation   14 – 16 ก.ย. 65       12,000       11,000
 PPT002  Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation   14 – 16 ก.ย. 65         8,900         7,500
 DMT011  Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม   15 ก.ย. 65         4,000         3,500
 DSA007  Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools   19 – 20 ก.ย. 65         9,500         9,000
 XLS016  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming   19 – 21 ก.ย. 65       12,000       10,000
 JAV069  Vue JS Progressive JavaScript Framework   19 – 21 ก.ย. 65       12,500       11,500
 NWA111  Red Hat Enterprise Linux Administration   19 – 22 ก.ย. 65       12,500       10,500
 JAV068  Node JS and Angular, React, JSX Development   19 – 23 ก.ย. 65       13,000       11,500
 JAV031  JavaScript for Web Developers   19 – 23 ก.ย. 65       12,500       11,000
 NWA067  Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย   19 – 23 ก.ย. 65       15,500       13,500
 NWA089  Windows Server 2019 Administration   19 – 23 ก.ย. 65       13,500       12,000
 ITM066  การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012   19 – 23 ก.ย. 65       14,000       12,000
 CPL003  C# .NET Programming   19 – 23 ก.ย. 65       13,500       12,000
 SEC006  Ethical Hacking and Countermeasures    19 – 23 ก.ย. 65       25,500       23,000
 MUL025  Adobe Photoshop & Illustrator – Graphic Design for Digital & Social Media การออกแบบกราฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อดิจิทัล และ โซเซียลมีเดีย   21 – 23 ก.ย. 65       11,000         9,000
 ITM023  Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ   21 – 23 ก.ย. 65         9,500         7,500
 XLS028  Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019   22 – 23 ก.ย. 65         6,500         6,000
 ITM126  Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร   26 – 27 ก.ย. 65         7,000         6,500
 DSA001  AI : Python for Machine Learning Programming   26 – 28 ก.ย. 65       12,000       11,000
 ASP023  Web API Using ASP.NET (C#)   26 – 28 ก.ย. 65       12,000       11,000
 JAV070  TypeScript Fundamentals   26 – 29 ก.ย. 65       11,500       11,000
 ITM115  IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001   26 – 29 ก.ย. 65       10,000         8,500
 JAV072  Java Web Application and API REST Development   26 – 30 ก.ย. 65       13,000       11,000
 ITM036  ITIL Foundation 2019   26 – 30 ก.ย. 65       13,000       11,500
 DBM032  SQL Server 2019 Programming and Implementation   26 – 30 ก.ย. 65       13,500       11,000
 DBM020  Database Design and SQL   26 – 30 ก.ย. 65       12,500       11,000
 NWA054  Network and Internet Security for IT Professionals   26 – 30 ก.ย. 65       14,000       12,000
 PHP035  PHP Web Application and Web API Development   26 – 30 ก.ย. 65       13,500       12,000
 PJM009  Essential Project Management Skills   26 – 30 ก.ย. 65       12,000         9,750
 CLS010  Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure    28 ก.ย. 65         7,000         6,700
 CLS009  AWS Certified Cloud Practitioner 2020   28 ก.ย. 65         7,000         6,700
 CLS004  Microsoft Azure Fundamentals   29 – 30 ก.ย. 65       11,500       10,000
 CLS002  AWS Technical Essentials   29 – 30 ก.ย. 65       12,000       10,000
 ITM117 การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing)  6 – 7 ต.ค. 65         9,000         8,500
 ITM008 Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 – 7 ต.ค. 65         8,500         7,000
 DMT011 Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม  10  ต.ค. 65         4,000         3,500
 PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development  10 – 12 ต.ค. 65       13,000       12,000
 ASP023 Web API Using ASP.NET (C#)  10 – 12 ต.ค. 65       12,000       11,000
 DSA009 R Programming for Data Science  10 – 12 ต.ค. 65       12,000       11,000
 PHP027 PHP using Laravel Framework  10 – 12 ต.ค. 65       11,000         9,500
 SVM001 มาตรฐาน ISO 550001: พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundmental Asset Management)  10 – 12 ต.ค. 65         9,000         8,000
 PHP037 PHP Laravel Web API using Lumen Micro-Framework  10 – 12 ต.ค. 65       11,000       10,000
 DSA006 Data Science with Python and Jupyter  10 – 12 ต.ค. 65       12,500       11,000
 NWA077 TCP/IP Internetworking  10 – 12 ต.ค. 65       10,000         9,000
 DBM028 MySQL v.8 Administration  10 -12, 14 ต.ค. 65       12,000       10,000
 DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB  10 -12, 14 ต.ค. 65       12,500       10,000
 DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  11 ต.ค. 65         4,500         4,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)