Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนกันยายน 2566

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณในระบบของราชการ ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายก่อนจะขึ้นปีใหม่ในเดือนตุลาคม ซึ่งจะแตกต่างจากระบบทั่วไปที่จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมหรือสิ้นปีตามปฏิทิน ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ หมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีความสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ และอย่าลืมพกร่มไว้ตลอดด้วยนะครับ เพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อย

ในปี 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SDT Service Design Thinking Series 2024 14 – 15 มี.ค. 67 12,500
CDB6 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 6 20 – 22 ก.พ. 67 Package A 7,000
PSDTackage B 18,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)

ABO หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Business Opportunities) 6 – 7 ก.ย. 66 10,700
SCI4 หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 4 (Solar Cell Installation and Maintenance) 25 – 27 ต.ค. 66 14,900
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment) 8 – 10 พ.ย. 66 12840
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products) 15 – 17 พ.ย. 66 12840

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ สุขคู 08 4051 3564
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 7 – 8 ธ.ค. 66 13,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSD4 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4 (Concept and Standard in Railway Station Design) 12 – 14 ก.ย. 66 14,900
RLM หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง (Railway Logistics Management) 6 – 11 พ.ย. 66 49,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
08 5324 2684 คุณนพมล
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Information Technology & Advanced Management Program: TMP
DPO4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) รุ่นที่ 4
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
1 – 3 พ.ย. 66 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.ค. – 6 ต.ค. 2566
สอบวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 20 – 22 ก.ย. 66 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 25 – 27 ต.ค. 66 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 22 – 24 พ.ย. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 13 – 15 ธ.ค. 66 16,900
CPN-iso29110 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC 29110 (ISO/IEC 29110 Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 3 – 6 ต.ค. 66 70,000
NSTDA Pharma Talk NSTDA Pharma Talk (ฟรีทุกหัวข้อ!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting***** ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://www.career4future.com/pharma-talk *****
link Zoom Meeting ฟรี สัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
Excluding Vat
Onsite Online
DSA002 ** CONFIRMED** AI : Python for Data Analyst Programming  11 – 13 ก.ย. 66         13,500        12,600
DSA007 ** CONFIRMED** Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  14 – 15 ก.ย. 66 9,500          8,900
 ITM086 ** CONFIRMED** IT Security Risk Management  ##STEM## 18 – 20 ก.ย. 66         10,500          9,600
ASP021 ** CONFIRMED** Web Application using ASP.NET Core (C#)  18 – 22 ก.ย. 66         13,500        12,600
NWA054 Network and Internet Security for IT Professionals  18 – 22 ก.ย. 66         16,000        14,500
DSA016 Power BI for Data Visualization and Analysis  25 – 26 ก.ย. 66           9,900          9,300
ITM136 ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  25 – 27 ก.ย. 66         11,000        10,000
PTN006 IoT Raspberry using Python Programming  25 – 29 ก.ย. 66         16,500        15,000
CTS005 Cisco Certified Network Associate (CCNA)  25 – 29 ก.ย. 66         15,000        13,400
DBM032 SQL Server 2019 Programming and Implementation  25 – 29 ก.ย. 66         15,000        13,400
ITM133 Competency Development and Digital Skills in the 21st Century : เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะด้านดิจิทัล สู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21  25 – 29 ก.ย. 66           7,000          6,400
DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  29 ก.ย. 66           4,500          4,200
ITM008 Change Management for Information Technology Security  ##STEM## 2 – 3 ต.ค. 66           7,500          6,900
PPT011 Basic Microsoft PowerPoint 365/ 2016-2019 for Effective Presentation  2 – 3 ต.ค. 66           7,500          6,900
ITM134 ออกแบบ พัฒนากระบวนการ และกำกับดูแลข้อมูลสารสนเทศ (Data Governance)  2 – 4 ต.ค. 66         11,000        10,000
JAV042 Web Application using JavaScrpt, Angular, Node.js Programming  2 – 4 ต.ค. 66         11,500        10,600
JAV076 JDeveloping API GateWay with Node.js using Express Gateway  2 – 4 ต.ค. 66         12,500        11,600
CPL006 Microservices using ASP.NET Core (C#)  2 – 4 ต.ค. 66         13,000        12,000
JAV075 Web APIs with Rust Programming  2 – 4 ต.ค. 66         12,000        11,000
DSA018 การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Government – Data Catalog) ด้วยโปรแกรม CKAN – Open Data  2 – 6 ต.ค. 66         15,000        13,500
DBM049 SQL Server 2019 Database Queries and Analysis  2 – 6 ต.ค. 66         15,000        13,400
PHP036 PHP Web API, MySQL, JavaScript and AJAX Development  2 – 6 ต.ค. 66         14,500        13,000
PJM001 Essential Project Management Skills for Information Technology Projects  ##STEM## 2 – 6 ต.ค. 66         14,500        13,000
MUL014 MUL014: Adobe Photoshop CC 2023 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  4 – 6 ต.ค. 66         11,000        10,000
ITM126 Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ##STEM## 5 – 6 ต.ค. 66 7,500          6,900
NWA077 TCP/IP Internetworking  9 – 11 ต.ค. 66         11,500        10,500
GPL002 Go Programming Language – Fundamental (Golang)  9 – 11 ต.ค. 66         13,000        12,000
PHP037 PHP Laravel Web API using Lumen Micro-Framework  9 – 11 ต.ค. 66         12,500        11,600
ITM023 Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ##STEM## 9 – 11 ต.ค. 66         10,500          9,600
SSW002 Building Power Automate Desktop for Business Automation  9 – 11 ต.ค. 66         12,000        11,000
ITM135 ออกแบบการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนานโยบายและกระบวนการ ติดตามผลเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (Enterprise Governance)  9 – 11 ต.ค. 66         11,000        10,000
GPL003 RESTful API with Go Programming Language (Golang)  9 – 11 ต.ค. 66         12,000        11,000
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001 ##STEM## 9 – 12 ต.ค. 66         12,000        10,800
NWA095 Ubuntu Server Administration  9 – 12 ต.ค. 66         14,000        12,800
JAV070 TypeScript Fundamentals  9 – 12 ต.ค. 66         13,500        12,300
TEC018 Firewall Essentials: Configuration and Management  9 – 13 ต.ค. 66         30,000  
XLS048 Excel and PowerPoint Professional (Workshop Create Report and Visualization Presentation)  11 – 12 ต.ค. 66           7,500          6,900
ITM051 Business Process Improvement to Support the Digital Transformation 16 – 17 ต.ค. 66           7,500          6,900
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ##STEM## 16 – 18 ต.ค. 66         10,500          9,600
JAV071 Rust Language Programming – Fundamentals  16 – 18 ต.ค. 66         12,000        11,000
PTN010 Developing RESTful APIs with Python using Django Framework  16 – 18 ต.ค. 66         12,500        11,600
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data  16 – 18 ต.ค. 66         12,500        11,500
DBM050 Implement NoSQL Database with Cassandra  16 – 18 ต.ค. 66         12,500        11,500
DSA019 AI : Python for Data Science Development Fundamental  16 – 18 ต.ค. 66         12,000        11,000
PTN012 Coding สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม : Python JavaScript HTML Java C# JSON  16 – 20 ต.ค. 66         15,000        13,500
PTN009 IoT using Arduino and Programming  16 – 20 ต.ค. 66         15,500        14,000
JAV081 Reactive RESTful Web Service Using Java Spring WebFlux Programming  16 – 20 ต.ค. 66         15,500        14,000
PHP035 PHP Web Application and Web API Development  16 – 20 ต.ค. 66         15,500        14,000
SEC006 Ethical Hacking and Countermeasures  16 – 20 ต.ค. 66         25,500  
TEC012 Hacking and Auditing Web Application Security  16 – 20 ต.ค. 66         25,500  
ASP023 Web API using ASP.NET Core (C#)  16 – 20 ต.ค. 66         13,000        12,000
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์  16 – 20 ต.ค. 66         15,000        13,400
ITM117 การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) ##STEM## 18 – 19 ต.ค. 66           6,500          5,900
MUL028 การเพิ่มทักษะความสามารถด้าน Digital Literacy ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรแบบง่ายๆ ในยุคดิจทัล ด้วย Canva  18 – 20 ต.ค. 66         11,500        10,600
XLS016 Advanced Microsoft Excel 365/2021 Macro and VBA Programming  18 – 20 ต.ค. 66         11,500        10,600
SSW001 Building Power Apps for Empower Business  19 – 20 ต.ค. 66           9,000          8,400

##STEM## : www.stemplus.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

ค้นหาแนวทางและพัฒนาตัวตนของคุณ
ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์กับหลักสูตรของเราที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับคุณ
ที่ https://elearn.career4future.com/
แพลตฟอร์มที่มีหลักสูตรมากมายที่จะให้คุณได้เรียนรู้
หลักสูตรฟรีและดีมากมาย
สมัครเรียนในราคาที่คุ้มแสนคุ้ม เพียง 399 บาทเท่านั้น
หรือสแกน QR-Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
หรือติดต่อ คุณพรเพ็ญ
pornphen.opa@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)

 

พิเศษ!! ผู้ประกอบการที่ส่งลูกจ้างหรือพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างหรือพนักงาน
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stemplus.or.th/