Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก นั่นก็คือวัน Valentine นั่นเอง ขอให้ทุกท่านมอบความรักให้กับคนที่เรารักนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนรัก รวมถึงครอบครัว พ่อแม่ด้วย และอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกาย สุขภาพใจ ถ้าทุกอย่างแข็งแรงทุกสิ่งก็จะเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จนะครับ

ในปี 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
COD2 หลักสูตรการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D 14 – 16 ก.พ. 66 18,500
DLI4 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 4 8 – 9 มี.ค. 66 12,500
SIM หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2023“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” 24 – 28 เม.ย 66 25,000
CDB6 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 6 23 – 25 พ.ค. 66 Package A 7,000
Package B 18,500
 
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)

SCM8 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 8 25 – 28 เม.ย. 66 28,500
SCI3 หลักสูหลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Installation and Maintenance) รุ่นที่ 3ตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 2 24 – 26 พ.ค. 66 14,980

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)

VFBT2 หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 2 30 – 31 มี.ค. 66 13,500
VFC4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4 20 – 21 เม.ย. 66 7,490
VFM2 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) รุ่นที่ 2 19 – 21 ก.ค. 66 17,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CMX2 หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 9 ก.พ. 66 6,420
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment) 3 – 5 เม.ย. 66 12,840
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products) 18 – 20 เม.ย. 66 12,840

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
FEC8 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 22 – 24 ก.พ. 66 13,910
ECI2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานสำหรับช่างติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Fundamental of EV Charger Installation) 22 – 23 มี.ค. 66 9,630
MEV7 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” 19 – 20 เม.ย. 66 9,900
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 17 – 18 พ.ค. 66 13,500
EVD5 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 5 19 – 20 ก.ค. 66 13,910
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSO3 หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Operation) 22 – 24 ก.พ. 66 14,900
RSM3 หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Maintenance) 22 – 24 มี.ค. 66 14,900
RLM หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง(Railway Logistics Management: RLM) 8 – 13 พ.ค. 66 49,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
08 5324 2684 คุณนพมล
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Executive Education Program: EEP
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 6 15 – 17 ก.พ. 66 18,500
DPO3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) รุ่นที่ 3
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
22 – 24 ก.พ. 66 18,500
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) 
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
8 – 10 มี.ค. 66 18,500
ITA18 หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass 20 – 24 มี.ค. 66 21,400
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 8 – 9, 21 – 23 มิ.ย. 66 36,000
CSM3 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์(Cyber Security Incident Management: CSM) รุ่นที่ 3 18 – 21 ก.ค. 66 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 23 มกราคม – 14 เมษายน 2566
สอบวันที่ 30 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 14 – 16 มิ.ย. 66
14,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รุ่นที่ 13 วันที่ 16 – 17 ก.พ. 66
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 20 – 21 ก.ค. 66
9,900
INFOPRESENT หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 16 – 17 มี.ค. 66
9,900
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) 23 – 24 มี.ค. 66 12,000
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 24 – 26 พ.ค. 66 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 21 – 23 มิ.ย. 66 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
22 – 24 ก.พ. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 19 – 21 เม.ย. 66 16,900
CPN-iso29110 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC 29110 (ISO/IEC 29110 Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 3 – 6 เม.ย. 66 70,000
CPN-pdpa หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย PDPA (PDPA Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 17 – 20 เม.ย. 66 70,000
HRE66 หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics) 23 – 24 ก.พ. 66 1,800

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
Excluding Vat
Onsite Online
PHP036 PHP Web API, MySQL, JavaScript and AJAX Development  13 – 17 ก.พ.66       14,500     13,000
XLS011 Advanced Microsoft Excel 365/2021 PivotTable and PivotChart  14 – 15 ก.พ.66         7,500       6,900
XLS048 New!! Excel and PowerPoint Professional (Workshop Create Report and Visualization Presentation)  15 – 16 ก.พ.66         7,500       6,900
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ  15 – 17 ก.พ.66         9,500       8,600
XLS039 การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  16 ก.พ.66         3,500       3,200
XLS040 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  17 ก.พ.66         3,500       3,200
XLS041 การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์  20 -21 ก.พ. 66         7,500       6,900
DSA017 New!! การจัดการข้อมูลด้วย ETL using Pentaho – PDI (Opensource)  20 -22 ก.พ. 66       12,000     11,000
DBM031 SQL Server 2019 Administration  20 -24 ก.พ. 66       15,000     13,400
XLS042 สร้าง Chart วิเคราะห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์  22 ก.พ. 66         4,000         3,700
MUL028 New!! การเพิ่มทักษะความสามารถด้าน Digital Literacy ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรแบบง่ายๆ ในยุคดิจทัล ด้วย Canva  22 -24 ก.พ. 66       11,500       10,600
XLS043 การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ  23 ก.พ. 66         4,000       3,700
ITM051 Business Process Improvement to Support the Digital Transformation: แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล  23 -24 ก.พ. 66         7,500       6,900
XLS044 การใช้ Function ของ Excel สำหรับงานบัญชี-การเงิน  24 ก.พ. 66         3,500       3,200
ITM008 Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ  27 -28 ก.พ. 66         7,500       6,900
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  27 -28 ก.พ. 66         9,500       8,900
SSW001 Building Power Apps for Empower Business  27 -28 ก.พ. 66         9,000       8,400
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  27 ก.พ.- 2 มี.ค. 66       12,000     10,800
CPL003 C# .NET Programming  27 ก.พ.- 3 มี.ค. 66       15,000     13,500
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming  1 – 3 มี.ค. 66       13,000     12,000
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 365/2021  1 – 3 มี.ค. 66         9,500       8,600
DPL001 New!! Dart Programming Language – Fundamental  1 – 3 มี.ค. 66       12,000     11,000
NWA106 System and Network Automation with Ansible  1 – 3 มี.ค. 66       12,000      11,000
DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  3 มี.ค. 66         4,500       4,200
CLS004 Microsoft Azure Fundamentals  6 – 7 มี.ค. 66       11,500  –
TEC011 Information Security Fundamental  6 – 7 มี.ค. 66       13,000  –
MUL026 การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint  7 มี.ค. 66         4,000       3,700
CLS010 Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure  7 มี.ค. 66         7,000  –
CLS009 AWS Certified Cloud Practitioner 2020  7 มี.ค. 66         7,000  –
DSA016 New!! Power BI for Data Visualization and Analysis  7 – 8 มี.ค. 66         9,900       9,300
DSA019 New!! AI : Python for Data Science Development Fundamental  7 – 9 มี.ค. 66       12,000      11,000
PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development  7 – 9 มี.ค. 66       12,500      11,600
GPL002 New!! Go Programming Language – Fundamental (Golang)  7 – 9 มี.ค. 66       13,000     12,000
ITM119 การเตรียมความพร้อม และการดำเนินการการบริหารงานธุรกิจต่อเนื่องด้วยมาตรฐาน ISO 22301:2019  7 – 9 มี.ค. 66       11,000     10,000
DBM028 MySQL v.8 Administration  7 – 10 มี.ค. 66       14,000     12,700
MVB016 Visual Basic .NET Programming  7 – 10 มี.ค. 66       15,000     13,500
DBM029 MySQL Programming  7 – 10 มี.ค. 66       14,500     13,200
JAV070 TypeScript Fundamentals  7 – 10 มี.ค. 66       13,500     12,300
TEC013 Hardening Network Infrastructure  8 – 10 มี.ค. 66       16,500
TEC016 Wireshark Certified Network Analyst  8 – 10 มี.ค. 66       15,500
ITM102 Auditing Process of IT Application Systems to Achieve Security: กระบวนการตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย  8 – 10 มี.ค. 66         9,500       8,600
TEC014 Hacking and Hardening Windows OS  8 – 10 มี.ค. 66       17,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 365/2021 Function and Database  8 – 10 มี.ค. 66         9,500       8,600
MUL025 Adobe Photoshop and Illustrator – Graphic Design for Digital and Social Media การออกแบบกราฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อดิจิทัล และ โซเซียลมีเดีย  13 – 15 มี.ค. 66       11,500     10,600

*** https://www.career4future.com/all-course ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

มาเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่ได้จากวิทยากรที่มากประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชา กับหลักสูตรมากมายกว่า 100 หลักสูตร
ที่ให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะรอบด้านให้กับคุณที่ career4future e-Learning ง่าย ๆ เพียงสมัครเรียน e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)