Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนตุลาคม 2566

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้ก็เป็นเดือนเริ่มปีงบประมาณใหม่ของราชการนะครับ และมีวันสำคัญอยู่ 2 วัน ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงมหาราชผู้มีคุณูปการกับบ้านเมืองของเรา วันแรกก็คือวันปิยะมหาราช เป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และวันสำคัญอีกวันคือวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ รัฐบาลประกาศเป็นวันนวมินทรมหาราช ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ปวงชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยที่หาที่สุดมิได้ และสำหรับช่วงนี้ก็ฝนตกเกือบทุกวัน ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ หมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีความสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ และอย่าลืมพกร่มไว้ตลอดด้วยนะครับ เพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อย

ในปี 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CDB6 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 6 20 – 22 ก.พ. 67 Package A 7,000
PSDTackage B 18,500
SDT Service Design Thinking Series 2024 14 – 15 มี.ค. 67 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)

SCI4 หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 4 (Solar Cell Installation and Maintenance) 25 – 27 ต.ค. 66 14,900
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VF3 หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days: VF3) รุ่นที่ 4

22 – 24 พ.ย. 66

10,900

VFC4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4

11 – 12 ม.ค. 67

7,490

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment) 8 – 10 พ.ย. 66 12840
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products) 15 – 17 พ.ย. 66 12840

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ สุขคู 08 4051 3564
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 7 – 8 ธ.ค. 66 13,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RLM หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง (Railway Logistics Management) 6 – 11 พ.ย. 66 49,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
08 5324 2684 คุณนพมล
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Information Technology & Advanced Management Program: TMP
DPO4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) รุ่นที่ 4
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
1 – 3 พ.ย. 66 18,500
TOR2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 2
(Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services)
21 – 22 ธ.ค. 66 8,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.ค. – 6 ต.ค. 2566
สอบวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 24 – 26 ม.ค. 66 14,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 21 – 23 ก.พ. 66 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 22 – 24 พ.ย. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 13 – 15 ธ.ค. 66 16,900
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
(Root Cause Analysis on Development of Sustainable Business : RCA)
21 – 22 ธ.ค. 66 12,000
CPN-iso29110 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC 29110 (ISO/IEC 29110 Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 70,000
NSTDA Pharma Talk NSTDA Pharma Talk (ฟรีทุกหัวข้อ!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting***** ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://www.career4future.com/pharma-talk *****
link Zoom Meeting ฟรี สัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
Excluding Vat
Onsite Online
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001 ##STEM## 9 – 12 ต.ค. 66      12,000     10,800
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ##STEM## 16 – 18 ต.ค. 66          10,500      9,600
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data  16 – 18 ต.ค. 66      12,500     11,500
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)  Online เท่านั้น 16 – 19 ต.ค. 66       11,800
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์  16 – 20 ต.ค. 66      15,000     13,400
DSA009 R Programming for Data Science  24 – 26 ต.ค. 66      12,000     11,000
PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development  24 – 26 ต.ค. 66      12,500     11,600
DSA017 การจัดการข้อมูลด้วย ETL using Pentaho – PDI (Opensource)  24 – 26 ต.ค. 66      12,000     11,000
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor:
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ ##STEM##
25 – 27 ต.ค. 66        9,500      8,600
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management)  25 – 27 ต.ค. 66      11,500     10,600
DMT011 Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม  27 ต.ค. 66        4,500      4,200
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  30  ต.ค. 66        4,500      4,200
ITM123 Development of Communication Skills and Communication Management Processes in the Organization Effectively:
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และกระบวนการบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
30 – 31 ต.ค. 66        7,000      6,400
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming  30 ต.ค. – 3 พ.ย. 66      15,000     13,400
JAV073 Java Application and Object Oriented Programming Development  30 ต.ค. – 3 พ.ย. 66      15,000     13,500
JAV080 Deno Using Typescript for RESTful Web APIs  30 ต.ค. – 3 พ.ย. 66      15,500     14,000
MBA018 Android Development Working With RESTful API Using Node.js & MySQL  30 ต.ค. – 3 พ.ย. 66      15,500     14,000
DSA013 CKAN Open Data Portal Platform for Python Developer  30 ต.ค. – 3 พ.ย. 66      15,500     14,000
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO Cobit SOX ITIL ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012  6 – 10 พ.ย. 66   16,000     14,500
CTS005 Cisco Certified Network Associate (CCNA)  6 – 10 พ.ย. 66   15,000     13,400
DBM020 Database Design and SQL  6 – 10 พ.ย. 66   13,500     11,900
ITM036 ITIL Foundation 2019  6 – 10 พ.ย. 66   15,500     14,000
CTS008 VMware NSX: Install Configure Manage  6 – 10 พ.ย. 66   25,000  
DBM031 SQL Server 2019 Administration  6 – 10 พ.ย. 66   15,000     13,400
XLS042 สร้าง Chart วิเคราะห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์  8 พ.ย. 66   4,000      3,700
XLS011 Advanced Microsoft Excel 365/2021 PivotTable and PivotChart  8 – 9 พ.ย. 66   7,500      6,900
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016-2019 for Effective Presentation  8 – 10 พ.ย. 66   10,000      9,000
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ##STEM## 8 – 10 พ.ย. 66   10,500      9,600
XLS043 การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ  9 พ.ย. 66   4,000      3,700
NWA093 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory  9 – 10 พ.ย. 66   9,000      8,400
XLS044 การใช้ Function ของ Excel สำหรับงานบัญชี-การเงิน  10 พ.ย. 66   3,500      3,200
XLS045 Excel Dashboards สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด  13 พ.ย. 66   4,000      3,700
TEC011 Information Security Fundamental  13 – 14 พ.ย. 66   13,000  
CLS004 Microsoft Azure Fundamentals  13 – 14 พ.ย. 66   11,500  
NWA004 Troubleshooting TCP/IP Internetworking  13 – 16 พ.ย. 66   14,000     12,700
DBM028 MySQL v.8 Administration  13 – 16 พ.ย. 66   14,000     12,700
DBM032 SQL Server 2019 Programming and Implementation  13 – 17 พ.ย. 66   15,000     13,400
SEC015 Certified Information Systems Security Professional (CISSP)  13 – 17 พ.ย. 66   35,000  
CLS009 AWS Certified Cloud Practitioner 2020  14 พ.ย. 66   7,000  
XLS046 Excel Techniques สูตรและเทคนิคต่างๆ เพื่อลดเวลาทำงาน  14  พ.ย. 66   3,500      3,200
CLS010 Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure  14  พ.ย. 66   7,000  
PPT009 PowerPoint to Power Up New Trend into The Digital อัพเดทเทรน์ใหม่ๆ ในการออกแบบการสร้างสรรค์พรีเซนเทชั่น เพื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล  14 – 15 พ.ย. 66   7,500      6,900
XLS015 Advanced Microsoft Excel 365/2021 Function and Database  14 – 16 พ.ย. 66   9,500      8,600
XLS047 XLS047: Excel Function ในงาน สู่สุดยอดพนักงาน  15  พ.ย. 66   4,000      3,700
TEC014 Hacking and Hardening Windows OS  15 – 17 พ.ย. 66   17,000  
TEC013 Hardening Network Infrastructure  15 – 17 พ.ย. 66   16,500  
TEC016 Wireshark Certified Network Analyst  15 – 17 พ.ย. 66   15,500  
ITM132 The Process of Monitoring and Auditing of Information Technology Operations to Achieve Security as Standard ISO/IEC 27001:2013 :
กระบวนการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 
15 – 17 พ.ย. 66   9,500      8,600
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)  16 – 17 พ.ย. 66   7,000      6,400
XLS049 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Spreadsheet  16 – 17 พ.ย. 66   7,500      6,900
DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles   17 พ.ย. 66   4,500      4,200

##STEM## : www.stemplus.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

พบกับหลักสูตรที่ใช่และเหมาะกับคุณ
กับหลักสูตรเรียน Online ของเราที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับคุณ
ที่ https://elearn.career4future.com/
แพลตฟอร์มที่มีหลักสูตรมากมายที่จะให้คุณได้เรียนรู้
หลักสูตรฟรีและดีมากมาย
สมัครเรียนในราคาที่คุ้มแสนคุ้ม เพียง 399 บาทเท่านั้น
หรือสแกน QR-Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
หรือติดต่อ คุณพรเพ็ญ
pornphen.opa@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)

 

พิเศษ!! ผู้ประกอบการที่ส่งลูกจ้างหรือพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างหรือพนักงาน
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stemplus.or.th/