Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนธันวาคม 2566

สวัสดีครับทุกท่าน     

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับ สำหรับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งเทศกาลเฉลิมฉลอง อาทิ เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจวบกับอากาศเย็นๆของฤดูหนาว ทำให้ทุกคนเกิดเป็นภาพจำเมื่อเวลาผ่านมาบรรจบเดือนธันวาคมของทุกปี ขอให้เป็นเวลาดีๆของทุกคน พบเจอในสิ่งดีๆ ที่ปรารถนานะครับ แต่สิ่งที่หนึ่งที่มักมาพร้อมกับฤดูหนาวทุกปีคือหมอกควัน PM 2.5 ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น หลีกเลี่ยงออกกำลังกายกลางแจ้งในวันที่มีค่าฝุ่นเยอะ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีความสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

ในปี 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CDB6 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 6 20 – 22 ก.พ. 67 Package A 7,000
PSDTackage B 18,500
SDT Service Design Thinking Series 2024 14 – 15 มี.ค. 67 12,500
COD3 หลักสูตรการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม รุ่นที่ 3 CKAN Open-D (Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) 24 – 26 เม.ย. 67 18,500
DLI5 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 5 23 – 24 พ.ค. 67 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)

ABO2 หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ รุ่นที่ 2
(Alternative Battery Business Opportunities)
13 – 14 มี.ค. 67 10,700
SCI5 หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 4 (Solar Cell Installation and Maintenance) 20 – 22 มี.ค. 67 14,980
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VF3 หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days: VF3) รุ่นที่ 4

22 – 24 พ.ย. 66

10,900

VFC4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4

11 – 12 ม.ค. 67

7,490

VF2 หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days) รุ่นที่ 9
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM

25 – 26 เม.ย. 67

3,500

VFBT3 หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 3 (Mastering Vertical Farming Business and Technology )

30 – 31 พ.ค. 67

9,900

VFM3 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 4 (Indoor Vertical Farming Manager)

24 – 26 ม.ค. 67

17,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณบรรยงก์ 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 08 4051 3564
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)

CFO25 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 25 (Carbon Footprint for Organization) 7 – 8 มี.ค. 67 10,700
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment) 1 – 3 เม.ย. 67 12,840
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products) 9 – 11 เม.ย. 67 12,840
CFO26 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 26 (Carbon Footprint for Organization) 16 – 17 พ.ค. 67 10,700
CMX4 หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 (Carbon Management for Executive) 20 มิ.ย. 67 6,420

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ สุขคู 08 4051 3564
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
ECI3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานสำหรับช่างติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Fundamental of EV Charger Installation) 14 – 15 ธ.ค 66 9,630
FEC9 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
รุ่นที่ 9 (Fundamental of EV Charging Station Technology)
21 – 23 ก.พ. 67 13,910
SEB2 หลักสูตรการศึกษาดูงานการผลิตแบตเตอรี่มาตรฐานสากล สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รุ่นที่ 2 (Study Visit on Global Standard EV Battery Production in Thailand) 27 มี.ค. 67 6,500
MEV8 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” รุ่นที่ 8
(Mastering EV Technologies in 2 Days)
4 – 5 เม.ย. 67 9,900
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) 20 – 21 มิ.ย. 67 13,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSO4 หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 4 (Railway System Operation) 21 – 23 ก.พ. 67 14,900
RSM4 หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า รุ่นที่ 4 (Railway System Maintenance) 20 – 22 มี.ค. 67 14,900
RSD4 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4 (Concept and Standard in Railway Station Design) 24 – 26 เม.ย. 67 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
08 5324 2684 คุณนพมล
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Information Technology & Advanced Management Program: TMP
TOR2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 2
(Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services)
21 – 22 ธ.ค. 66 9,900
PDPA6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 6 (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop) 31 ม.ค. – 2 ก.พ. 67 24,500
VAPT หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) 14 – 16 ก.พ. 67 26,900
DPO5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 5 (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 67 24,500
CSM3 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 3
(Cyber Security Incident Management)
12 – 15 มี.ค. 67 34,900
ITA19 หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclassรุ่นที่ 19 25 – 29 มี.ค. 67 21,400
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) 24 – 26 เม.ย. 67 24,500
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 6 29 – 31 พ.ค. 67 24,500
CSS6 หลักสูตรมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยบนระบบคลาวด์ตามมาตรฐาน CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2022 รุ่นที่ 6 17 – 19 ก.ค. 67 24,500
SOC5 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 5 (Security Operations Center) 20 – 23 ส.ค. 67 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.ค. – 6 ต.ค. 2566
สอบวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFOPRESENT หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 • รุ่นที่ 15 วันที่ 21-22 ธ.ค.66
• รุ่นที่ 16 วันที่ 14-15 มี.ค. 67
9,900
INFO หลักสูตร การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ • รุ่นที่ 15 วันที่ 15-16 ก.พ. 67
• รุ่นที่ 16 วันที่ 11-12 ก.ค. 67
9,900
MMP หลักสูตร การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint • รุ่นที่ 6 วันที่ 20 มิ.ย. 67 14,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 24 – 26 ม.ค. 67 14,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 21 – 23 ก.พ. 67 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 20 – 22 มี.ค. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 24 – 26 เม.ย. 66 16,900
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
(Root Cause Analysis on Development of Sustainable Business : RCA)
21 – 22 ธ.ค. 66 12,000
NSTDA Pharma Talk NSTDA Pharma Talk (ฟรีทุกหัวข้อ!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting***** ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://www.career4future.com/pharma-talk *****
link Zoom Meeting ฟรี สัมมนา
GPTPLUS หลักสูตร เรียน-เล่นครบ ChatGPT Plus เพื่อทำงานเก่งขึ้น 10 เท่า (ChatGPT Plus Mastery: Achieving 10X Performance in Work) 19-20 ก.พ. 67 17,000
GPTMPLUS หลักสูตร พัฒนาทักษะใหม่สู่ Super Manager ด้วย ChatGPT plus (Reskill to Super Manager with ChatGPT Plus) 14-15 มี.ค. 67 18,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
Excluding Vat
Onsite Online
PTN010 !!Confirm!!  Developing RESTful APIs with Python using Django Framework  6 – 8 ธ.ค. 66 12,500 11,600
ITM126 !!Confirm!!  Data Governance and Big Data Management:
การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ##STEMP##
14 – 15 ธ.ค. 66 7,500  6,900
ITM115 !!Confirm!!  IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ## STEMP##
18 – 21 ธ.ค. 66   12,000 10,800
MBA014 !!Confirm!!  Android – Mobile Development using Kotlin Language  18 – 22 ธ.ค. 66 15,500 14,000
XLS016 !!Confirm!! Advanced Microsoft Excel 365/2021 Macro and VBA Programming  20 – 22 ธ.ค. 66 11,500 10,600

##STEM## : www.stemplus.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

พบกับหลักสูตรที่ใช่และเหมาะกับคุณ
กับหลักสูตรเรียน Online ของเราที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับคุณ
ที่ https://elearn.career4future.com/
แพลตฟอร์มที่มีหลักสูตรมากมายที่จะให้คุณได้เรียนรู้
หลักสูตรฟรีและดีมากมาย
สมัครเรียนในราคาที่คุ้มแสนคุ้ม เพียง 399 บาทเท่านั้น
หรือสแกน QR-Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
หรือติดต่อ คุณพรเพ็ญ
pornphen.opa@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)

 

พิเศษ!! ผู้ประกอบการที่ส่งลูกจ้างหรือพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างหรือพนักงาน
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stemplus.or.th/