Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้เป็นเดือนที่อากาศร้อนมาก ส่งผลกระทบกับทุกมิติของการใช้ชีวิตของทุกคนทั้งในสังคมบ้านเราและสังคมโลก ซึ่งเป็นผลจากภาวะโลกร้อน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดก็คือมนุษย์เรานั่นเองที่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ล้วนทำให้เกิดโลกร้อน เช่น การเผา การตัดไม้ทำลายป่า หรือการสร้างเขื่อนที่กั้นทางเดินของน้ำและอีกมายมาย ล้วนก่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทำให้ระบบนิเวศแปรปรวน ก็ขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญและมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองของโลกเราที่จะคอยพิทักษ์รักษาให้โลกเราอยู่ยั้งยืนยงมีความสวยงามดังที่เคยเป็นมานะครับ เมื่อพูดถึงอากาศร้อนก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ดื่มน้ำเยอะๆ งดการออกแดดในช่วงเวลาที่แดดจัด งดกิจกรรมกลางแจ้งหรือในสภาวะที่อากาศไม่ถ่ายเท  พักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีความสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

ในปี 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
IDE หลักสูตรการเพิ่มการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise) 16 – 17 และ 24 พ.ค. 67 14,980
DLI5 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 5 23 – 24 พ.ค. 67 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511, คุณเมธภัค 08 5211 9709
E-mail:
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP
VFBT3 หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 3 (Mastering Vertical Farming Business and Technology )

30 – 31 พ.ค. 67

9,900

VF2 หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days) รุ่นที่ 9
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM

4 – 5 มิ.ย. 67

3,500

VF3 หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน รุ่นที่ 4 (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days: VF3)

10 – 12 มิ.ย. 67

10,900

VFC4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4

8 – 9 ก.ค. 67

7,490

VFM3 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 4 (Indoor Vertical Farming Manager)

 24 – 26 ก.ค. 67

17,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค 08 5211 9709
คุณสุรีย์ 08 4051 3564
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
NZE หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 (Carbon Management for Executive) 11 มิ.ย. 67 6,420
CMX4 หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 (Carbon Management for Executive) 20 มิ.ย. 67 6,420
CFO หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 28 วันที่ 5 – 6 ก.ย. 67 10,700
BCG หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Mastering Business Development with BCG Economy Model) 11 – 13 ก.ย. 67 12,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ 08 4051 3564
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
ABT หลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Techmology) 18 – 19 มิ.ย. 67 10,700
SCI6 หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 6 (Solar Cell Installation and Maintenance) 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 67 14,980

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) 20 – 21 มิ.ย. 67 13,500
EVD6 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 6 (Electric Vehicles Drive System) 18 – 19 ก.ค. 67 13,910
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
REN12 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 12 (วศร.12)
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
30 พ.ค. – 15 ส.ค. 67
(ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์)
135,000
RSO4 หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 4
(Railway System Operation)
21 – 23 ส.ค. 67 14,900
RES4 หลักสูตรมาตรฐานระบบราง รุ่นที่ 4
(Railway Engineering Standards)
28 – 30 ส.ค. 67 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
08 5324 2684 คุณนพมล
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Information Technology & Advanced Management Program: TMP
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 6 29 – 31 พ.ค. 67 24,500
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) 24 – 26 เม.ย. 67 24,500
TOR หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย
(Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services)

รุ่นที่ 4 วันที่ 13 – 14 มิ.ย. 67

รุ่นที่ 5 วันที่ 12 – 13 ก.ย. 67

9,900
CSS6 หลักสูตรมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยบนระบบคลาวด์ตามมาตรฐาน CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2022 รุ่นที่ 6 17 – 19 ก.ค. 67 24,500
SOC5 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 5 (Security Operations Center) 20 – 23 ส.ค. 67 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 1  ส.ค. – 11 ต.ค. 2567
สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม  2567
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VINFO หลักสูตรการสร้างสื่อวิดีโอ Infographic
เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพด้วย Application Canva
วันที่ 16 – 17 พ.ค. 67 9,900
INFO หลักสูตร การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ • รุ่นที่ 16 วันที่ 11-12 ก.ค. 67 9,900
MMP หลักสูตร การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint • รุ่นที่ 6 วันที่ 12-14 มิ.ย. 67 14,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 29 – 31 พ.ค. 67 14,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 26 – 28 มิ.ย. 67 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 24 – 26 ก.ค. 67 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 21 – 23 ส.ค. 67 16,900
STAT หลักสูตร เชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R เบื้องต้น 8 – 9 พ.ค. 67 4,500
TND หลักสูตร “เทคนิคการขาย การเจรจาต่อรอง และการปิดดีลการขายที่ประสบความสำเร็จ(Technique, Negotiation, Deal: TND)” 14 – 15 พ.ค. 67 9,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณอริสรา 09 5764 9803, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
Excluding Vat
Onsite Online
ITM120 ISO/IEC 38500 และ ISO/IEC 27001:2022 : บริหารความปลอดภัยสารสนเทศอย่างยั่งยืน  13 – 15 พ.ค. 67       10,000
 DSA001 ***Confirmed***AI : Python for Machine Learning Programming  13 – 15 พ.ค. 67          13,000     12,000
 CTS005 ***Confirmed***Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA)  13 – 17 พ.ค. 67          15,000     13,400
 ITM115 ***Confirmed***IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001:
การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  ##STEM##
14 – 17 พ.ค. 67          12,000     10,800
 ITM132 Monitoring and Auditing of Information Technology System Administration Operations Based on ISO/IEC 27001:
การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 
27 – 29 พ.ค. 67           9,500       8,600
 NWA054 Network and Internet Security for IT Professionals  27 – 31 พ.ค. 67          16,000     14,500
 ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO Cobit SOX ITIL ISO27001: 2022 และ ISO22301: 2021  27 – 31 พ.ค. 67          16,000     14,500
CTS008 VMware NSX: Install Configure Manage  27 – 31 พ.ค. 67  43,000  
 XLS051 Excel Advance for next normal ต่อยอดขั้นประยุกต์ใช้งาน  28 – 29 พ.ค. 67           8,000       7,200
 ITM125 IT Governance: การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  30 – 31 พ.ค. 67           7,000              6,400
 DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  31 พ.ค. 67           4,500       4,200
 ITM135 ออกแบบ และดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานด้วยแนวคิด
การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์การทำงาน 
4 – 7 มิ.ย. 67          13,000     12,000
 JAV042 Web Application using JavaScrpt, Angular, Node.js Programming  4 – 6 มิ.ย. 67          11,500     10,600
 PTN014 Python REST APIs with Flask   4 – 6 มิ.ย. 67          12,500     11,600
 JAV031 Basic JavaScript for Web Developers  4 – 6 มิ.ย. 67          11,000     10,000
 NWA096 Docker Workshop  4 – 6 มิ.ย. 67          12,000      11,000
 MUL028 การเพิ่มทักษะความสามารถด้าน Digital Literacy ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรแบบง่ายๆ ในยุคดิจทัล ด้วย Canva  5 – 7 มิ.ย. 67          11,500     10,600
 ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  5 – 7 มิ.ย. 67           9,500    8,600
 XLS015 Advanced Microsoft Excel 365/2024 Function and Database  6 – 7 มิ.ย. 67           7,500       6,500
 XLS048 Excel and PowerPoint Professional (Workshop Create Report and Visualization Presentation)  10 – 11 มิ.ย. 67           7,500       6,500
 ITM126 Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูล
และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร   ##STEM##
10 – 11 มิ.ย. 67           7,500       6,900
 CPL006 Microservices using ASP.NET Core (C#)  10 – 12 มิ.ย. 67          13,000     12,000
 NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย  10 – 14 มิ.ย. 67          15,500     13,900
 ITM121 ITIL และ ISO/IEC 20000-1 ก้าวสู่องค์กรระดับสากล พร้อมเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน  10 – 14 มิ.ย. 67          16,000     14,500
 CPL003 C# .NET Programming  10 – 14 มิ.ย. 67          15,000     13,500
 DMT014 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ 2 – Intermediate Level Programming For Non-Programmers  10 – 14 มิ.ย. 67          16,000     13,500
 XLS046 Excel Techniques สุดยอดเทคนิคและสูตรต่างๆ เพื่อลดเวลาทำงาน  11 – 12 มิ.ย. 67           7,500       6,900
 ITM103 IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  ##STEM##
12 – 13 มิ.ย. 67           7,500       6,900
 DSA019 AI : Python for Data Science Development Fundamental  12 – 14 มิ.ย. 67          12,000      11,000
 DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  12 – 14 มิ.ย. 67           9,500       8,900
 JAV079 TypeScript and Vue.js for Full Front-End Development  17 – 21 มิ.ย. 67          15,500     14,000
 DPL002 Flutter Cross-Platform Framework for Native Mobile Application (Android/iOS) Using Dart Programming Language  17 – 21 มิ.ย. 67          15,500     14,000
 PTN001 Python Programming Fundamentals: From Zero to Hero  17 – 19 มิ.ย. 67          11,000     10,000
 SEC008 Computer Forensic and Investigation  17 – 21 มิ.ย. 67          25,500  
 ITM136 ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร ก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยี   17 – 19 มิ.ย. 67          11,000     10,000
 MBA018 Android Development Working With RESTful API Using Node.js & MySQL  17 – 21 มิ.ย. 67          15,500     14,000
 DBM049 SQL Server 2022 Database Queries and Analysis  17 – 21 มิ.ย. 67          15,000     13,400
 NWA004 Troubleshooting TCP/IP Internetworking  17 – 20 มิ.ย. 67          14,000     12,700
 PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development  17 – 19 มิ.ย. 67          12,500      11,600
 ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  ##STEM## 17 – 19 มิ.ย. 67          10,500       9,600
 CLS011 Microsoft 365 Basic Operation and Admin  19 – 21 มิ.ย. 67          12,000      11,000
 XLS047 Excel Function การเขียนสูตรต่างๆ สู่สุดยอดพนักงาน  19 – 20 มิ.ย. 67           7,500       6,900
 ITM117 การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing)  ##STEM## 20 – 21 มิ.ย. 67           6,500       5,900
 DSA014 Data Analytics Dashboard using Google Data Studio  20  มิ.ย. 67           5,000       4,700
 XLS011 Advanced Microsoft Excel 365/2024 PivotTable and PivotChart  20 – 21 มิ.ย. 67           7,000       6,000
 DMT011 Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม  21 มิ.ย. 67           4,500       4,200
 ITM141 ISO/IEC 29110:2023 ก้าวสู่มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมตอบสนองแนวคิด Agile  24 – 26 มิ.ย. 67          12,000      11,000
 ASP021 Web Application using ASP.NET Core (C#)  24 – 28 มิ.ย. 67          13,500     12,600
 NWA089 Windows Server 2022 Administration  24 – 28 มิ.ย. 67          15,000     13,500
 GPL003 RESTful API with Go Programming Language (Golang)  24 – 26 มิ.ย. 67          12,000      11,000
 ITM131 Enterprise Risk Management (ERM) Based on ISO 31000:2018:
การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2018 
24 – 26 มิ.ย. 67           9,500       8,600
 JAV076 Developing API GateWay with Node.js using Express Gateway  24 – 26 มิ.ย. 67          12,500      11,600
 NWA082 Network Administration and Monitoring Tools  24 – 27 มิ.ย. 67          14,500            13,200
 PHP036 PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Development  24 – 28 มิ.ย. 67          14,500     13,000
 PPT011 Basic Microsoft PowerPoint 365/2024 for Effective Presentation  24 – 25 มิ.ย. 67           7,500       6,900
 SEC014 Security Information and Event Management (SIEM)  24 – 26 มิ.ย. 67          13,000  
 PJM013 Agile Project Management (APM)  24 – 28 มิ.ย. 67          11,000     10,000
 XLS049 การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางคำนวณสำหรับพนักงาน   27 – 28 มิ.ย. 67           7,500       6,900
 SEC004 Cyber Security for Smart User  27 – 28 มิ.ย. 67           8,500       7,900

##STEM## : www.stemplus.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887
และ คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

พบกับหลักสูตรที่ใช่และเหมาะกับคุณ
กับหลักสูตรเรียน Online ของเราที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับคุณ
ที่ https://elearn.career4future.com
แพลตฟอร์มที่มีหลักสูตรมากมายที่จะให้คุณได้เรียนรู้
หลักสูตรฟรีและดีมากมาย
สมัครเรียนในราคาที่คุ้มแสนคุ้ม เพียง 399 บาทเท่านั้น
หรือสแกน QR-Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)

 

พิเศษ!! ผู้ประกอบการที่ส่งลูกจ้างหรือพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างหรือพนักงาน
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stemplus.or.th/