Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนมกราคม 2566

สวัสดีครับทุกท่าน     

วันใหม่ เดือนใหม่ ปีใหม่ เริ่มต้นด้วยศักราชใหม่ ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีแต่สิ่งที่เป็นอุดมมงคลมาสู่ตัวท่านและครอบครัวนะครับ สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แ่ต่ก็อย่าประมาท ถึงจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ใช่โรคระบาดแล้ว เราก็ต้องเฝ้าระวังและป้องกันตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอนะครับ อย่าละเลยและเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 ก็ยังใช้ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นปกติในเร็ววันนะครับ

ในปี 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
COD2 หลักสูตรการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D 14 – 16 ก.พ. 66 18,500
DLI4 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 4 8 – 9 มี.ค. 66 12,500
SIM หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2023“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” 24 – 28 เม.ย 66 25,000
CDB6 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 6 23 – 25 พ.ค. 66 Package A 7,000
Package B 18,500
 
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VF3 หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน” รุ่นที่ 4 15 – 17 ก.พ. 66 10,900
VFBT2 หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 2 30 – 31 มี.ค. 66 13,500
VFC4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4 20 – 21 เม.ย. 66 7,490
VFM2 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) รุ่นที่ 2 19 – 21 ก.ค. 66 17,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CMX2 หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 9 ก.พ. 66 6,420
CFO20 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 20 1 –  2 มี.ค. 66 10,700
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment) 3 – 5 เม.ย. 66 12,840

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
FEC8 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 22 – 24 ก.พ. 66 13,910
ECI2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานสำหรับช่างติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Fundamental of EV Charger Installation) 22 – 23 มี.ค. 66 9,630
MEV7 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” 19 – 20 เม.ย. 66 9,900
SCM8 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 8 25 – 28 เม.ย. 66 28,500
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 17 – 18 พ.ค. 66 13,500
EVD5 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 5 19 – 20 ก.ค. 66 13,910
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RLM หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง(Railway Logistics Management: RLM) 6 – 11 ก.พ. 66 49,000
RSO3 หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Operation) 22 – 24 ก.พ. 66 14,900
RSM3 หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Maintenance) 22 – 24 มี.ค. 66 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Executive Education Program: EEP
PDPA5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop: PDPA) รุ่นที่ 5
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
18 – 20 ม.ค. 66 18,500
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) รุ่นที่ 4 7 – 10 ก.พ. 66 34,900
DPO3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) รุ่นที่ 3
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
22 – 24 ก.พ. 66 18,500
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 6 15 – 17 ก.พ. 66 18,500
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) 
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
8 – 10 มี.ค. 66 18,500
ITA18 หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass 20 – 24 มี.ค. 66 21,400
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 8 – 9, 21 – 23 มิ.ย. 66 36,000
CSM3 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์(Cyber Security Incident Management: CSM) รุ่นที่ 3 18 – 21 ก.ค. 66 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 23 มกราคม – 14 เมษายน 2566
สอบวันที่ 30 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 18 – 20 ม.ค. 66
    รุ่นที่ 6 วันที่ 14 – 16 มิ.ย. 66
14,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รุ่นที่ 13 วันที่ 16 – 17 ก.พ. 66
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 20 – 21 ก.ค. 66
9,900
INFOPRESENT หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 16 – 17 มี.ค. 66
9,900
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) 17 – 18 ม.ค. 66 12,000
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 25 – 27 ม.ค. 66 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 8 – 10 ก.พ. 66 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 22 – 24 ก.พ. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 19 – 21 เม.ย. 66 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
NOT Include VAT
Onsite Online
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming 9-11 ม.ค. 66     13,500    12,600
JAV070 TypeScript Fundamentals 9-12 ม.ค. 66      14,000     12,800
CPL003 C# .NET Programming 9-13 ม.ค. 66     15,500     14,000
PTN006 IoT Raspberry using Python Programming 9-13 ม.ค. 66     18,000    16,500
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools 12-13 ม.ค. 66       9,500       8,900
DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles 13 ม.ค. 66       4,500       4,200
DSA006 Data Science with Python and Jupyter 16-18 ม.ค. 66      12,500     11,600
JAV075 Web APIs with Rust Programming 16-18 ม.ค. 66      13,000     12,000
ITM036 Open!! ITIL Foundation 2019 16-20 ม.ค. 66     15,500     14,000
MVB016 Visual Basic .NET Programming 16-20 ม.ค. 66      15,500     14,000
JAV072 Java Web Application and API REST Development 16-20 ม.ค. 66      15,500     14,000
MBA017 React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework) 16-20 ม.ค. 66      16,000     14,500
ASP021 Web Application using ASP.NET Core (C#) 23-27 ม.ค. 66      14,000     13,000
JAV040 Java for Non-Programmers 23-27 ม.ค. 66      15,500     14,000
MBA014 Android – Mobile Development using Kotlin Language 23-27 ม.ค. 66      15,500     14,000
PTN009 IoT using Arduino and Programming 23-27 ม.ค. 66      17,500     16,000
ITM086 IT Risk Management Process for Sustainable Security: กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน 25-27 ม.ค. 66      10,500       9,600
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-27 ม.ค. 66        9,500       8,600
XLS015 Advanced Microsoft Excel 365/2021 Function and Database 25-27 ม.ค. 66        9,500       8,600
PPT009 POWERPOINT TO POWER UP NEW TREND INTO THE DIGITAL
อัพเดทเทรน์ใหม่ๆ ในการออกแบบการสร้างสรรค์พรีเซนเทชั่น เพื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล
26-27 ม.ค. 66        7,500       6,900
ITM103 IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร 30-31 ม.ค. 66        7,500       6,900
DSA013 CKAN Open Data Portal Platform for Python Developer 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 66      15,500     14,000

*** https://www.career4future.com/all-course ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

เรียนได้ เรียนดี กับเนื้อหาดี ๆ ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพกว่า 100 หลักสูตร
ที่ให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะรอบด้านให้กับคุณมาเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับเราที่ career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)
 

 

You cannot copy content of this page