Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนมิถุนายน 2566

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่มีอากาศร้อน แต่กำลังจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับกับสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยนะครับ เตรียมร่มให้พร้อม และต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงตลอดเวลา ออกกำลังกาย ดื่มน้ำเยอะๆ สร้างความสมดุลให้กับร่างกาย ร่างกายแข็งแรงแล้วสมองก็ต้องแข็งแรงด้วย ต้องพัฒนาสมองให้เรียนรู้ตลอดเวลา ยิ่งในปัจบันโลกของเราเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีเปลี่ยนการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่ในปัจจุบันมีข้อดีของการเรียนรู้คือเราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสื่อความรู้ได้ง่ายขึ้น ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาได้เร็วขึ้นนั่นเอง

ในปี 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
DLI4 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 4 14 – 15  มิ.ย. 66 12,500
SDT Service Design Thinking Series 2023 20 – 21 ก.ค. 66 12,500
CDB6 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 6 16 – 18 ส.ค. 66 Package A 7,000
PSDTackage B 18,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)

FSH3 หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด รุ่นที่ 3 (Fundamental Solar PV Hybrid System) 16 – 18 ส.ค. 66 23,540

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)

VFC4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4 19 – 20 มิ.ย. 66 7,490
VF2 หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days) รุ่นที่ 8
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
26 – 27 มิ.ย 66 3,500
VFM2 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) รุ่นที่ 2 19 – 21 ก.ค. 66 12,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CMX3 หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Carbon Management for Executive) 10 ส.ค. 66 6,420
CFO23 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 23 4 – 5 ก.ย. 66 10,700

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
EVD5 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 5 19 – 20 ก.ค. 66 13,910
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 23 – 24 ส.ค. 66 13,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
REN11 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 11 (วศร.11)
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
25 พ.ค. – 10 ส.ค. 66
(ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์)
135,000
RSD4 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4 (Concept and Standard in Railway Station Design) 24 – 26 ก.ค. 66 14,900
RES3 หลักสูตรมาตรฐานระบบราง รุ่นที่ 3 (Railway Engineering Standards) 23 – 25 ส.ค. 66 14,900
RLM หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง
(Railway Logistics Management)
6 – 11 พ.ย. 66 49,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
08 5324 2684 คุณนพมล
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Information Technology & Advanced Management Program: TMP
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 8 – 9, 21 – 23 มิ.ย. 66 36,000
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center) รุ่นที่ 4 4 – 7 ก.ค. 66 34,900
CSM3 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์(Cyber Security Incident Management: CSM) รุ่นที่ 3 18 – 21 ก.ค. 66 34,900
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
9 – 11 ส.ค. 66 18,500
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 6
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
30 ส.ค. – 1 ก.ย. 66 18,500
DPO4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) รุ่นที่ 4
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
6 – 8 ก.ย. 66 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 23 มกราคม – 14 เมษายน 2566
สอบวันที่ 30 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 14 – 16 มิ.ย. 66
14,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 20 – 21 ก.ค. 66
9,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 20 – 22 ก.ย. 66 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 21 – 23 มิ.ย. 66 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 12 – 14 ก.ค. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 23 – 25 ส.ค. 66 16,900
CPN-iso29110 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC 29110 (ISO/IEC 29110 Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 18 – 21 ก.ค. 66 70,000
CPN-pdpa หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย PDPA (PDPA Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 15 – 18 ส.ค. 66 70,000
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) รุ่นที่ 2 24 – 25 ส.ค. 66 12,000
TCM หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION” 5 , 7 , 12 ก.ค.66 และวันที่ 3 – 4 ส.ค. 66 36,000
GPT หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT: “เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการทำงานกับ ChatGPT เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและผลผลิต อย่างรวดเร็ว” 10  – 11 ส.ค. 66 10  – 11 ส.ค. 66
OEE หลักสูตรอบรมการวิเคราะห์และการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) 29 มิ.ย. 66 บริษัทละ 150,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
Excluding Vat
Onsite Online
DSA001 Open!!! AI : Python for Machine Learning Programming  6 – 8 มิ.ย. 66    13,000   12,000
ITM120 ออกแบบ พัฒนากระบวนการและกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 38500  12 – 14 มิ.ย. 66     11,000   10,000
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  ##STEM##  12 – 14 มิ.ย. 66    10,500     9,600
MUL028 การเพิ่มทักษะความสามารถด้าน Digital Literacy ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
องค์กรแบบง่ายๆ ในยุคดิจทัล ด้วย Canva 
12 – 14 มิ.ย. 66   11,500   10,600
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001:
การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ##STEM## 
12 – 15 มิ.ย. 66    12,000   10,800
DBM049 SQL Server 2019 Database Queries and Analysis  12 – 16 มิ.ย. 66    15,000   13,400
DSA016 Power BI for Data Visualization and Analysis  13 – 14 มิ.ย. 66    9,900    9,300
GPL003 RESTful API with Go Programming Language (Golang)  13 – 15 มิ.ย. 66  12,000   11,000
XLS048 Excel and PowerPoint Professional (Workshop Create Report and Visualization Presentation)  15 – 16 มิ.ย. 66  7,500    6,900
NWA001 Understanding Network Fundamentals  19 – 21 มิ.ย. 66  11,500  10,500
ITM121 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2018  19 – 22 มิ.ย. 66   13,500   12,300
MBA017 React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework)  19 – 23 มิ.ย. 66  15,000  13,500
TEC018 Firewall Essentials: Configuration and Management
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
19 – 23 มิ.ย. 66  30,000  
PJM001 Open!!! Essential Project Management Skills for Information Technology Projects  ##STEM## 19 – 23 มิ.ย. 66  14,500  13,000
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming  19 – 23 มิ.ย. 66  15,000   13,400
JAV031 Basic JavaScript for Web Developers  21 – 23 มิ.ย. 66   11,000   10,000
TEC002 IoT Security  22 – 23 มิ.ย. 66   8,500    7,900
SSW001 Building Power Apps for Empower Business  26 – 27 มิ.ย. 66    9,000    8,400
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ ##STEM##
26 – 28 มิ.ย. 66   9,500  8,600
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB  26 – 29 มิ.ย. 66   13,500   12,200
PHP035 PHP Web Application and Web API Development  26 – 30 มิ.ย. 66    15,500   14,000
JAV081 Reactive RESTful Web Service Using Java Spring WebFlux Programming  26 – 30 มิ.ย. 66  15,500   14,000
NWA054 Network and Internet Security for IT Professionals  26 – 30 มิ.ย. 66  16,000  14,500
CLS011 Microsoft 365 Identities Implementation  28 – 30 มิ.ย. 66  12,000   11,000
MUL025 MUL025: Adobe Photoshop and Illustrator – Graphic Design for Digital and Social Media
การออกแบบกราฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อดิจิทัล และ โซเซียลมีเดีย 
28 – 30 มิ.ย. 66  11,500  10,600
ITM126 Open!!! Data Governance and Big Data Management:
การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ##STEM## 
29 – 30 มิ.ย. 66    7,500   6,900
MUL026 การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint  3  ก.ค. 66      4,000     3,700
NWA106 System and Network Automation with Ansible  3 – 5 ก.ค. 66    12,000    11,000
TEC013 Hardening Network Infrastructure
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
3 – 5 ก.ค. 66    16,500  
TEC016 Wireshark Certified Network Analyst
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
3 – 5 ก.ค. 66    15,500  
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management)  3 – 5 ก.ค. 66     11,500   10,600
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง
จากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ##STEM##
3 – 5 ก.ค. 66  10,500  9,600
CPL005 C# Object Oriented Programming  3 – 5 ก.ค. 66  12,000  11,000
PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development  3 – 5 ก.ค. 66   12,500  11,600
PTN011 Developing Microservices with Python  3 – 5 ก.ค. 66   12,500   11,600
TEC014 Hacking and Hardening Windows OS
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น  
3 – 5 ก.ค. 66   17,000  
JAV078 React RxJS and Web APIs using Next.js Development  3 – 7 ก.ค. 66   15,500  14,000
MUL014 Adobe Photoshop CC 2023 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  5 – 7 ก.ค. 66   11,000  10,000
ITM132 The Process of Monitoring and Auditing of Information Technology Operations to
Achieve Security as Standard ISO/IEC 27001:2013 : กระบวนการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 
5 – 7 ก.ค. 66   9,500   8,600
CLS009 AWS Certified Cloud Practitioner 2020
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
6  ก.ค. 66   7,000  
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  6  ก.ค. 66    4,500  4,200
CLS010 Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
6  ก.ค. 66  7,000  
ITM103 IT Security and Cybersecurity Management:
การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร   ##STEM##
6 – 7 ก.ค. 66  7,500    6,900
CLS002 AWS Technical Essentials
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
6 – 7 ก.ค. 66    12,000  
 XLS028 Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 365/2021  6 – 7 ก.ค. 66    7,500   6,900
CLS004 Microsoft Azure Fundamentals
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
6 – 7 ก.ค. 66    11,500  
TEC011 Information Security Fundamental
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
6 – 7 ก.ค. 66    13,000  
PTN008 Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero  6 – 7 ก.ค. 66    9,000     8,400
XLS048 Excel and PowerPoint Professional (Workshop Create Report and Visualization Presentation)  10 – 11 ก.ค. 66    7,500   6,900
NWA077 TCP/IP Internetworking  10 – 12 ก.ค. 66     11,500  10,500
JAV076 Developing API GateWay with Node.js using Express Gateway  10 – 12 ก.ค. 66   12,500  11,600
ITM134 ออกแบบ พัฒนากระบวนการ และกำกับดูแลข้อมูลสารสนเทศ (Data Governance)  10 – 12 ก.ค. 66  11,000  10,000
DPL001 Dart Programming Language – Fundamental  10 – 12 ก.ค. 66    12,000    11,000
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming  10 – 12 ก.ค. 66  13,500  12,600
DBM029 MySQL Programming  10 – 13 ก.ค. 66   14,500   13,200
CPL003 C# .NET Programming  10 – 14 ก.ค. 66   15,000   13,500
DBM020 Database Design and SQL  10 – 14 ก.ค. 66   13,500   11,900
DSA018 การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Government – Data Catalog) ด้วยโปรแกรม CKAN – Open Data  10 – 14 ก.ค. 66  15,000   13,500
PJM009 Project Management Competency for Sustainable Industrial Development  ##STEM## 10 – 14 ก.ค. 66    13,500  12,000
CTS008 VMware NSX: Install Configure Manage
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
10 – 14 ก.ค. 66   25,000  
DBM032 SQL Server 2019 Programming and Implementation  10 – 14 ก.ค. 66    15,000   13,400
JAV079 TypeScript and Vue.js for Full Front-End Development  10 – 14 ก.ค. 66   15,500   14,000
PHP036 PHP Web API, MySQL, JavaScript and AJAX Development  10 – 14 ก.ค. 66   14,500   13,000
ITM131 ISO 31000:2018 – Enterprise Risk Management Process for Sustainable Achievement :
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน ตามแนวมาตรฐานสากล ISO 31000:2018 
12 – 14 ก.ค. 66    9,500     8,600
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016-2019 for Effective Presentation  12 – 14 ก.ค. 66    10,000     9,000
NWA093 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory  13 – 14 ก.ค. 66    9,000    8,400

##STEM## : www.stemplus.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

ในโลกออนไลน์ที่คุณจะได้รับความรู้มากมายกับการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์
แพลตฟอร์มที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ https://elearn.career4future.com/
เพียงคุณลงทะเบียนเรียนกับเรา
ในราคาเพียง 399.- บาท/เดือนเท่านั้น
คุณจะสามารถเข้าเรียนได้ทุกหลักสูตร เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก
สมัครได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงคลิกมาที่ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
หรือติดต่อ คุณพรเพ็ญ
pornphen.opa@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)

 

พิเศษ!! ผู้ประกอบการที่ส่งลูกจ้างหรือพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างหรือพนักงาน
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stemplus.or.th/