Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนมีนาคม 2566

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้เป็นเดือนที่เปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนฤดู จากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน และคาดการณ์ว่าปีนี้จะร้อนมากว่าปกติ สภาพอากาศก็จะมีความแปรปรวน ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ นอกจากนี้ในเดือนนี้ยังมีวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันหยุดราชการด้วย ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะครับ

ในปี 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2023“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” 24 – 28 เม.ย 66 25,000
CDB6 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 6 23 – 25 พ.ค. 66 Package A 7,000
Package B 18,500
DLI4 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 4 14 – 15  มิ.ย. 66 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)

SCM8 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 8 25 – 28 เม.ย. 66 28,500
SCI3 หลักสูหลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Installation and Maintenance) รุ่นที่ 3ตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 2 24 – 26 พ.ค. 66 14,980

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)

VFBT2 หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 2 30 – 31 มี.ค. 66 9,900
VFC4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4 20 – 21 เม.ย. 66 7,490
VF2 หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days) รุ่นที่ 8
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
11 – 12 พ.ค. 66 3,500
VFM2 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) รุ่นที่ 2 19 – 21 ก.ค. 66 12,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment) 3 – 5 เม.ย. 66 12,840
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products) 18 – 20 เม.ย. 66 12,840

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
ECI2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานสำหรับช่างติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Fundamental of EV Charger Installation) 22 – 23 มี.ค. 66 9,630
MEV7 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” 19 – 20 เม.ย. 66 9,900
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 17 – 18 พ.ค. 66 13,500
EVD5 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 5 19 – 20 ก.ค. 66 13,910
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSM3 หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Maintenance) 22 – 24 มี.ค. 66 14,900
RSD4 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4 (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD) 26 – 28 เม.ย. 66 14,900
RLM หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง(Railway Logistics Management: RLM) 8 – 13 พ.ค. 66 49,000
REN11 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 11 (วศร.11)
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
25 พฤษภาคม – 10 สิงหาคม 2566
(ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์)
135,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
08 5324 2684 คุณนพมล
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Executive Education Program: EEP
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) 
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
8 – 10 มี.ค. 66 18,500
ITA18 หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass 20 – 24 มี.ค. 66 21,400
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 8 – 9, 21 – 23 มิ.ย. 66 36,000
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center) รุ่นที่ 4 4 – 7 ก.ค. 66 34,900
CSM3 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์(Cyber Security Incident Management: CSM) รุ่นที่ 3 18 – 21 ก.ค. 66 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 23 มกราคม – 14 เมษายน 2566
สอบวันที่ 30 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 14 – 16 มิ.ย. 66
14,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 20 – 21 ก.ค. 66
9,900
INFOPRESENT หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 16 – 17 มี.ค. 66
9,900
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) 23 – 24 มี.ค. 66 12,000
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 24 – 26 พ.ค. 66 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 21 – 23 มิ.ย. 66 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 21 – 14 ก.ค. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 19 – 21 เม.ย. 66 16,900
CPN-iso29110 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC 29110 (ISO/IEC 29110 Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 3 – 6 เม.ย. 66 70,000
CPN-pdpa หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย PDPA (PDPA Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 17 – 20 เม.ย. 66 70,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
Excluding Vat
Onsite Online
MUL025 Adobe Photoshop and Illustrator – Graphic Design for Digital and Social Media การออกแบบกราฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อดิจิทัล และ โซเซียลมีเดีย  13 – 15 มี.ค. 66       11,500     10,600
JAV072 !!Confirm!!  Java Web Application and API REST Development  20 – 24 มี.ค. 66       15,000     13,500
ITM103 !!Confirm!! IT Security and Cybersecurity Management:
การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร ##STEM##
23 – 24 มี.ค. 66         7,500       6,900
DMT012 !!Confirm!! แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  27 มี.ค. 66         4,500       4,200
SEC004 !!Confirm!! Cyber Security for Smart User  27 – 28 มี.ค. 66         8,500       7,900
ITM117 !!Confirm!!  การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก
(IT Outsourcing)  ##STEM##
27 – 28 มี.ค. 66         6,500       5,900
PTN001 !!Confirm!! Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero  27 – 29 มี.ค. 66       11,000     10,000
XLS048 Excel and PowerPoint Professional
(Workshop Create Report and Visualization Presentation) 
30 – 31 มี.ค. 66         7,500       6,900
ITM008 Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ##STEM## 3 – 4 เม.ย. 66         7,500       6,900
NWA096 Docker Workshop  3 – 5 เม.ย. 66       12,000      11,000
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management)  3 – 5 เม.ย. 66       11,500     10,600
MUL014 Adobe Photoshop CC 2023 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  3 – 5 เม.ย. 66       11,000     10,000
ITM051 Business Process Improvement to Support the Digital Transformation:
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 
10 – 11 เม.ย. 66         7,500       6,900
SSW001 Building Power Apps for Empower Business  10 – 11 เม.ย. 66         9,000       8,400
DSA017 การจัดการข้อมูลด้วย ETL using Pentaho – PDI (Opensource)  10 – 12 เม.ย. 66       12,000     11,000
GPL003 RESTful API with Go Programming Language (Golang)  10 – 12 เม.ย. 66       12,000     11,000
SEC016 CompTIA Security+
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
17 – 21 เม.ย. 66       35,000  
GPL002 Go Programming Language – Fundamental (Golang)  18 – 20 เม.ย. 66       13,000     12,000
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming  18 – 20 เม.ย. 66       13,000     12,000
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001:
การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ##STEM##
18 – 21 เม.ย. 66       12,000     10,800
JAV070 TypeScript Fundamentals  18 – 21 เม.ย. 66       13,500     12,300
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB  18 – 21 เม.ย. 66       13,500     12,200
NWA095 Ubuntu Server Administration  18 – 21 เม.ย. 66       14,000     12,800
PPT009 PowerPoint to Power Up New Trend into The Digital อัพเดทเทรน์ใหม่ๆ ในการออกแบบการสร้างสรรค์พรีเซนเทชั่น เพื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล  ## สดช ## 19 – 20 เม.ย. 66         7,500       6,900
ITM134 ออกแบบ พัฒนากระบวนการ และกำกับดูแลข้อมูลสารสนเทศ (Data Governance)  19 – 21 เม.ย. 66       11,000     10,000
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ ##STEM## 19 – 21 เม.ย. 66         9,500       8,600
ITM086 IT Security Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ##STEM## 24 – 26 เม.ย. 66       10,500       9,600
MDB005 Advanced Microsoft Access 365/2021 Macro and VBA Programming  24 – 26 เม.ย. 66       10,000       9,000
ITM135 ออกแบบการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนานโยบายและกระบวนการ ติดตามผลเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (Enterprise Governance)  24 – 26 เม.ย. 66       11,000     10,000
\ASP021 Web Application using ASP.NET Core (C#)  24 – 28 เม.ย. 66       13,500     12,600
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming  24 – 28 เม.ย. 66       15,000     13,400
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์  24 – 28 เม.ย. 66       15,000     13,400
SEC011 Securing Windows Server 2016
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
24 – 28 เม.ย. 66       35,000  
TEC006 Cybersecurity Analyst
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
24 – 28 เม.ย. 66       25,500  
DBM031 SQL Server 2019 Administration  24 – 28 เม.ย. 66       15,000     13,400
SEC014 Security Information and Event Management (SIEM)
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น
27 – 28 เม.ย. 66       13,000  
ITM126 Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร  ##STEM## 27 – 28 เม.ย. 66         7,500             6,900

*** https://www.career4future.com/all-course ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

ร่วมพัฒนาทักษะใหม่ ๆ กับความรู้หลากหลายที่ทันกับกระแสของโลกในยุค 5G กับเรา career4future e-Learning
ที่คุณไม่ควรพลาด ในราคาเบา ๆ เพียง 399.- บาท/เดือน เท่านั้น
คุณสามารถสมัครได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงคลิกมาที่ https://elearn.career4future.com

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
หรือติดต่อ คุณพรเพ็ญ
pornphen.opa@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)