Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนสิงหาคม 2566

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันหยุดค่อนข้างมาก ขอให้ทุกท่านวางแผนให้ดีสำหรับการเดินทางนะครับ บางท่านอาจะเดินทางออกต่างจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และสนุกกับวันหยุดยาวนะครับ อิ่มบุญ อิ่มใจ เพื่อเติมพลังในการทำงานต่อไป เรื่องสุขภาพก็ขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงสม่ำเสมอ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ และอย่าลืมป้องการตัวเองจากโรคภัยต่างๆ ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดที่เรายังปฏิบัติมาตั้งแต่โควิด-19 ระบาด คือการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาเข้าที่ประชุมชมหรือมีคนหนาแน่น ด้วยความห่วงใยจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ครับ

ในปี 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CDB6 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 6 16 – 18 ส.ค. 66 Package A 7,000
PSDTackage B 18,500
SDT Service Design Thinking Series 2023 14 – 15 ก.ย. 66 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)

FSH3 หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด รุ่นที่ 3 (Fundamental Solar PV Hybrid System) 16 – 18 ส.ค. 66 23,540
ABO หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Business Opportunities) 6 – 7 ก.ย. 66 10,700
SCI4 หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 4 (Solar Cell Installation and Maintenance) 25 – 27 ต.ค. 66 14,900

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)

VFC4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4 15 – 16 ส.ค. 66 7,490
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 08 4051 3564
E-mail:

 

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CMX3 หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Carbon Management for Executive) 10 ส.ค. 66 6,420
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment) 8 – 10 พ.ย. 66 12840
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products) 15 – 17 พ.ย. 66 12840
CFO24 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 24 14 – 15 ธ.ค. 66 10,700

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ สุขคู 08 4051 3564
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 23 – 24 ส.ค. 66 13,500
SEB หลักสูตรการศึกษาดูงานการผลิตแบตเตอรี่มาตรฐานสากล สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (Study Visit on Global Standard EV Battery Production in Thailand) 20 ก.ย. 66 6,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RES3 หลักสูตรมาตรฐานระบบราง รุ่นที่ 3 (Railway Engineering Standards) 23 – 25 ส.ค. 66 14,900
RSD4 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4 (Concept and Standard in Railway Station Design) 12 – 14 ก.ย. 66 14,900
RLM หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง (Railway Logistics Management) 6 – 11 พ.ย. 66 49,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
08 5324 2684 คุณนพมล
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Information Technology & Advanced Management Program: TMP
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
9 – 11 ส.ค. 66 18,500
TOR หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) 17 – 18 ส.ค. 66 8,000
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 6
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
30 ส.ค. – 1 ก.ย. 66 18,500
DPO4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs) รุ่นที่ 4
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
6 – 8 ก.ย. 66 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.ค. – 6 ต.ค. 2566
สอบวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 20 – 22 ก.ย. 66 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 25 – 27 ต.ค. 66 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 22 – 24 พ.ย. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 23 – 25 ส.ค. 66 16,900
CPN-iso29110 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC 29110 (ISO/IEC 29110 Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 3 – 6 ต.ค. 66 70,000
CPN-pdpa หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย PDPA (PDPA Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 7 – 10 พ.ย. 66 70,000
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) รุ่นที่ 2 24 – 25 ส.ค. 66 12,000
GPT หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT: “เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการทำงานกับ ChatGPT เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและผลผลิต อย่างรวดเร็ว” 10  – 11 ส.ค. 66 10  – 11 ส.ค. 66
NSTDA Pharma Talk NSTDA Pharma Talk (ฟรีทุกหัวข้อ!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting***** ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://www.career4future.com/pharma-talk *****
link Zoom Meeting ฟรี สัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
Excluding Vat
Onsite Online
XLS048 **Confirmed**  Excel and PowerPoint Professional (Workshop Create Report and Visualization Presentation)  3 – 4 ส.ค. 66           7,500  
LS046 **Confirmed**  Excel Techniques สูตรและเทคนิคต่างๆ เพื่อลดเวลาทำงาน  10 ส.ค. 66           3,500          3,200
ITM051 **Confirmed** Business Process Improvement to Support the Digital Transformation:
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 
10 – 11 ส.ค. 66           7,500          6,900
DSA017 **Confirmed** การจัดการข้อมูลด้วย ETL using Pentaho – PDI (Opensource)  15 – 17 ส.ค. 66         12,000        11,000
ITM027 **Confirmed** การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 **Online เท่านั้น** 15 – 18 ส.ค. 66         13,500        12,300
ITM101 **Confirmed** IT Security Risk Management for Auditor:
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ ##STEM##
16 – 18 ส.ค. 66           9,500           8,600
XLS011 Advanced Microsoft Excel 365/2021 PivotTable and PivotChart  17 – 18 ส.ค. 66           7,500          6,900
MUL015 **Confirmed**  Adobe Illustrator CC 2023 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 21 – 23 ส.ค. 66         11,000        10,000
NWA046 **Confirmed** VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]  ** ONSITE ** เท่านั้น  21 – 25 ส.ค. 66          25,000  
PJM001 Essential Project Management Skills for Information Technology Projects  ##STEM## 21 – 25 ส.ค. 66         14,500        13,000
DBM031 SQL Server 2019 Administration  21 – 25 ส.ค. 66         15,000        13,400
ITM126 Data Governance and Big Data Management:
การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร  ##STEM##
28 – 29 ส.ค. 66           7,500          6,900
PTN001 **Confirmed**  Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero  28 – 30 ส.ค. 66         11,000        10,000
NWA001 **Confirmed** Understanding Network Fundamentals  28 – 30 ส.ค. 66         11,500        10,500
 ITM135 **Confirmed** ออกแบบการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนานโยบายและ
กระบวนการ ติดตามผลเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (Enterprise Governance)   ** Online ** เท่านั้น
28 – 30 ส.ค. 66            10,000
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming  2 – 4 ก.ย. 66         13,000        12,000
JAV071 Rust Language Programming – Fundamentals  4 – 6 ก.ย. 66         12,000        11,000
ITM102 Auditing Process of IT Application Systems to Achieve Security:
กระบวนการตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย 
4 – 6 ก.ย. 66           9,500          8,600
PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development  4 – 6 ก.ย. 66         12,500        11,600
ITM120 ออกแบบ พัฒนากระบวนการและกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 38500  4 – 6 ก.ย. 66         11,000        10,000
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016-2019 for Effective Presentation  4 – 6 ก.ย. 66         10,000          9,000
CPL005 C# Object Oriented Programming  4 – 6 ก.ย. 66         12,000        11,000
JAV075 Web APIs with Rust Programming  4 – 6 ก.ย. 66         12,000        11,000
DSA019 AI : Python for Data Science Development Fundamental  4 – 6 ก.ย. 66         12,000        11,000
PTN011 Developing Microservices with Python  4 – 6 ก.ย. 66         12,500        11,600
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming  4 – 8 ก.ย. 66         15,000        13,400
JAV079 TypeScript and Vue.js for Full Front-End Development  4 – 8 ก.ย. 66         15,500        14,000
NWA054 Network and Internet Security for IT Professionals  4 – 8 ก.ย. 66         16,000        14,500
SEC016 CompTIA Security+  4 – 8 ก.ย. 66         35,000  
NWA089 Windows Server 2019 Administration  4 – 8 ก.ย. 66         15,000        13,500
ITM131 ISO 31000:2018 – Enterprise Risk Management Process for Sustainable Achievement : กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน ตามแนวมาตรฐานสากล ISO 31000:2018  6 – 8 ก.ย. 66           9,500          8,600
ITM103 IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร  ##STEM##
7 – 8 ก.ย. 66           7,500          6,900
MUL026 การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint  11 ก.ย. 66           4,000          3,700
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 365/2021  11 – 13 ก.ย. 66           9,500          8,600
PTN010 Developing RESTful APIs with Python using Django Framework  11 – 13 ก.ย. 66          12,500          11,600
NWA106 System and Network Automation with Ansible  11 – 13 ก.ย. 66          12,000          11,000
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing:  การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง
จากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ##STEM##
11 – 13 ก.ย. 66         10,500          9,600
CLS011 Microsoft 365 Identities Implementation  11 – 13 ก.ย. 66         12,000        11,000
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming  11 – 13 ก.ย. 66         13,500        12,600
ITM121 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2018  11 – 14 ก.ย. 66         13,500        12,300
CPL003 C# .NET Programming  11 – 15 ก.ย. 66         15,000        13,500
MBA014 Android – Mobile Development using Kotlin Language  11 – 15 ก.ย. 66         15,500        14,000
PJM009 Project Management Competency for Sustainable Industrial Development  ##STEM## 11 – 15 ก.ย. 66         13,500        12,000
JAV078 React RxJS and Web APIs using Next.js Development  11 – 15 ก.ย. 66         15,500        14,000
DPL002 Flutter Cross-Platform Framework for Native Mobile Application (Android/iOS) Using Dart Programming Language  11 – 15 ก.ย. 66         15,500        14,000
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย  11 – 15 ก.ย. 66         15,500        13,900
PTN009 IoT using Arduino and Programming  11 – 15 ก.ย. 66          15,500          14,000
SEC008 Computer Forensic and Investigation  11 – 15 ก.ย. 66         25,500  
MUL016 Adobe InDesign CC 2023 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books and E-Magazine)  13 – 15 ก.ย. 66         11,000        10,000
SEC004 Cyber Security for Smart User  14 – 15 ก.ย. 66           8,500          7,900

##STEM## : www.stemplus.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

เพิ่มทักษะและความรู้ให้ตัวเอง
กับหลักสูตรของเรา
ที่ https://elearn.career4future.com/
หลักสูตรฟรีก็มี หลักสูตรดีก็มาก
เพียงคุณสมัครเรียนในราคาที่คุ้มแสนคุ้ม เพียง 399 บาทเท่านั้น
หรือสแกน QR-Code
สมัครได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงคลิกมาที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
หรือติดต่อ คุณพรเพ็ญ
pornphen.opa@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)

 

พิเศษ!! ผู้ประกอบการที่ส่งลูกจ้างหรือพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างหรือพนักงาน
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stemplus.or.th/

 

You cannot copy content of this page