Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

ประจำเดือนเมษายน 2567

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้เป็นการเข้าสู่คิมหันตฤดูหรือการเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว และเป็นเดือนที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่แบบไทยหรือวันสงกรานต์ที่เรารู้จักกันดีนะครับ เดือนนี้ก็จะมีวันหยุดยาวให้ทุกคนได้พักผ่อน และมีกิจกรรมคลายร้อนที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน บันเทิงใจ เช่น กิจกรรมเล่นน้ำวันสงกรานต์ที่จัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของไทย เป็นต้น และมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออีกด้วย ซึ่งรัฐบาลได้มีการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เป็น Soft Power ของไทยอีกด้วย ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดกับครอบครัวและคนที่เรารักนะครับ และอย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีความสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

ในปี 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
COD3 หลักสูตรการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม รุ่นที่ 3 CKAN Open-D (Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) 24 – 26 เม.ย. 67 18,500
IDE หลักสูตรการเพิ่มการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise) 16 – 17 และ 24 พ.ค. 67 14,980
DLI5 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 5 23 – 24 พ.ค. 67 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP
VF3 หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน รุ่นที่ 4 (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days: VF3)

22 – 24 เม.ย. 67

10,900

VFC4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4

2 – 3 พ.ค. 67

7,490

VFBT3 หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 3 (Mastering Vertical Farming Business and Technology )

30 – 31 พ.ค. 67

9,900

VF2 หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days) รุ่นที่ 9
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM

4 – 5 มิ.ย. 67

3,500

VFM3 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 4 (Indoor Vertical Farming Manager)

 24 – 26 ก.ค. 67

17,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 08 4051 3564
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 28 วันที่ 5 – 6 ก.ย. 67 10,700
CMX4 หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 (Carbon Management for Executive) 20 มิ.ย. 67 6,420

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ สุขคู 08 4051 3564
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
ABT หลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Techmology) 18 – 19 มิ.ย. 67 10,700
SCI6 หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 6 (Solar Cell Installation and Maintenance) 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 67 14,980

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) 20 – 21 มิ.ย. 67 13,500
EVD6 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 6 (Electric Vehicles Drive System) 18 – 19 ก.ค. 67 13,910
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSD4 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4 (Concept and Standard in Railway Station Design) 24 – 26 เม.ย. 67 14,900
REN12 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 12 (วศร.12)
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
30 พ.ค. – 15 ส.ค. 67
(ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์)
135,000
RSO4 หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 4
(Railway System Operation)
21 – 23 ส.ค. 67 14,900
RES4 หลักสูตรมาตรฐานระบบราง รุ่นที่ 4
(Railway Engineering Standards)
28 – 30 ส.ค. 67 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
08 5324 2684 คุณนพมล
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Information Technology & Advanced Management Program: TMP
TOR หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย
(Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services)

รุ่นที่ 4 วันที่ 13 – 14 มิ.ย. 67

รุ่นที่ 5 วันที่ 12 – 13 ก.ย. 67

9,900
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) 24 – 26 เม.ย. 67 24,500
PDPA6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 6 (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop) 7 – 9 พ.ค. 67 24,500
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 6 29 – 31 พ.ค. 67 24,500
CSS6 หลักสูตรมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยบนระบบคลาวด์ตามมาตรฐาน CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2022 รุ่นที่ 6 17 – 19 ก.ค. 67 24,500
SOC5 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 5 (Security Operations Center) 20 – 23 ส.ค. 67 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 12  ม.ค. – 12 เม.ย. 2567
สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน  2567
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VINFO หลักสูตรการสร้างสื่อวิดีโอ Infographic
เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพด้วย Application Canva
วันที่ 16 – 17 พ.ค. 67 9,900
INFO หลักสูตร การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ • รุ่นที่ 16 วันที่ 11-12 ก.ค. 67 9,900
MMP หลักสูตร การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint • รุ่นที่ 6 วันที่ 12-14 มิ.ย. 67 14,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 29 – 31 พ.ค. 67 14,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 26 – 28 มิ.ย. 67 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 24 – 26 ก.ค. 67 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 24 – 26 เม.ย. 67 16,900
STAT หลักสูตร เชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R เบื้องต้น 8 – 9 พ.ค. 67 4,500
TND หลักสูตร “เทคนิคการขาย การเจรจาต่อรอง และการปิดดีลการขายที่ประสบความสำเร็จ(Technique, Negotiation, Deal: TND)” 14 – 15 พ.ค. 67 9,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณอริสรา 09 5764 9803, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
Excluding Vat
Onsite Online
DSA017 ***Confirmed*** การจัดการข้อมูลด้วย ETL using Pentaho – PDI (Opensource)  9 – 11 เม.ย. 67 12,000      11,000
NWA096 Docker Workshop  17 – 19 เม.ย. 67 12,000      11,000
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022   22 – 25 เม.ย. 67 13,500     12,300
NWA090 Windows Server 2022 Active Directory Domain Services Administration  22 – 26 เม.ย. 67 15,000    13,500
MBA017 React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework)  22 – 26 เม.ย. 67 15,000     13,500
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  ##STEM##
14 – 17 พ.ค. 67 12,000     10,800
XLS011 Advanced Microsoft Excel 365/2024 PivotTable and PivotChart  25 – 26 เม.ย. 67 7,000       6,000
DMT011 Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม  29 เม.ย. 67 4,500      4,200
PPT011 Basic Microsoft PowerPoint 365/2024 for Effective Presentation  29 – 30 เม.ย. 67 7,500       6,900
PTN008 Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero  29 – 30 เม.ย. 67 9,000       8,400
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 365/2024 for Effective Presentation  29 – 30 เม.ย. 67 7,500       6,500
ITM117 การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) ##STEM## 29 – 30 เม.ย. 67 6,500       5,900
ITM100 ITM100: การบริหารสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับมืออาชีพ IT บนมาตรฐาน ISO/IEC 19770  29 เม.ย. –  1 พ.ค. 67 12,000  11,000
DSA014 Data Analytics Dashboard using Google Data Studio  30 เม.ย. 67 5,000      4,700
ITM008 Change Management for Information Technology Security:
การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ##STEM##
2 – 3 พ.ค. 67           7,500    6,900
XLS016 Advanced Microsoft Excel 365/2024 Macro and VBA Programming  2 – 3 พ.ค. 67           8,500      7,900
XLS042 Excel Chart & Marketing Tools สำหรับการตลาด  7 – 8 พ.ค. 67           7,500      6,900
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ  ##STEM##
7 – 9 พ.ค. 67           9,500   8,600
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming  7 – 9 พ.ค. 67          13,500     12,600
MUL016 Adobe InDesign CC 2024 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books and E-Magazine)  8 – 10 พ.ค. 67          11,000     10,000
ITM119 การพัฒนา และการเขียนนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และคู่มือเพื่อประสิทธิภาพใน
การจัดการวิกฤตบนมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2021 
8 – 10 พ.ค. 67          11,000    10,000
ITM120 ISO/IEC 38500 และ ISO/IEC 27001:2022 : บริหารความปลอดภัยสารสนเทศอย่างยั่งยืน  13 – 15 พ.ค. 67          11,000    10,000
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming  13 – 15 พ.ค. 67          13,000   12,000
DPL001 Dart Programming Language – Fundamental  13 – 15 พ.ค. 67          12,000            11,000
PJM009 Project Management Competency for Sustainable Industrial Development   ##STEM## 13 – 17 พ.ค. 67          13,500   12,000
PTN012 Coding สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม : Python JavaScript HTML Java C# JSON  13 – 17 พ.ค. 67          15,000   13,500
DMT013 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ 1 – Basic Level Programming For Non-Programmers   13 – 17 พ.ค. 67          15,000   13,500
CTS005 Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA)  13 – 17 พ.ค. 67          15,000   13,400
SEC012 Certified Ethical Hacker v12 (CEHv12)  13 – 17 พ.ค. 67          35,000  
JAV080 Deno Using Typescript for RESTful Web APIs  13 – 17 พ.ค. 67          15,500     14,000
PTN011 Developing Microservices with Python  15 – 17 พ.ค. 67          12,500    11,600
XLS043 Excel Data Pivot Tables สรุปข้อมูลสำหรับจัดการธุรกิจ  15 – 17 พ.ค. 67           7,500     6,900
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 365/2024  16 – 17 พ.ค. 67           8,000     7,000
XLS044 Excel Accounting สำหรับงานบัญชี-การเงิน  23 – 24 พ.ค. 67           7,500    6,900
MUL026 การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint  23 – 24 พ.ค. 67           8,000      7,000
DSA016 Power BI for Data Visualization and Analysis  23 – 24 พ.ค. 67           9,900    9,300
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  24 พ.ค. 67           4,500       4,200
MDB005 Advanced Microsoft Access 365/2024 Macro and VBA Programming  27 – 28 พ.ค. 67           8,500      7,900
PHP027 PHP using Laravel Framework  27 – 29 พ.ค. 67          12,500   11,600
ITM132 Monitoring and Auditing of Information Technology System Administration Operations Based on ISO/IEC 27001:
การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 
27 – 29 พ.ค. 67           9,500     8,600
JAV081 Reactive RESTful Web Service Using Java Spring WebFlux Programming  27 – 31 พ.ค. 67          15,500   14,000
NWA054 Network and Internet Security for IT Professionals  27 – 31 พ.ค. 67          16,000   14,500
CTS008 VMware NSX: Install Configure Manage  27 – 31 พ.ค. 67          43,000  
DSA018 การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Government – Data Catalog) ด้วยโปรแกรม CKAN – Open Data  27 – 31 พ.ค. 67          15,000    13,500
JAV078 React RxJS and Web APIs using Next.js Development  27 – 31 พ.ค. 67          15,500    14,000
DBM020 Database Design and SQL  27 – 31 พ.ค. 67          13,500    11,900
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO Cobit SOX ITIL ISO27001: 2022 และ ISO22301: 2021  27 – 31 พ.ค. 67          16,000   14,500
JAV072 Java Web Application and API REST Development  27 – 31 พ.ค. 67          15,000  13,500
XLS051 Excel Advance for next normal ต่อยอดขั้นประยุกต์ใช้งาน  28 – 29 พ.ค. 67           8,000      7,200
ITM125 IT Governance: การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  30 – 31 พ.ค. 67           7,000      6,400
DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  31 พ.ค. 67           4,500     4,200

##STEM## : www.stemplus.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

พบกับหลักสูตรที่ใช่และเหมาะกับคุณ
กับหลักสูตรเรียน Online ของเราที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับคุณ
ที่ https://elearn.career4future.com
แพลตฟอร์มที่มีหลักสูตรมากมายที่จะให้คุณได้เรียนรู้
หลักสูตรฟรีและดีมากมาย
สมัครเรียนในราคาที่คุ้มแสนคุ้ม เพียง 399 บาทเท่านั้น
หรือสแกน QR-Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)

 

พิเศษ!! ผู้ประกอบการที่ส่งลูกจ้างหรือพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างหรือพนักงาน
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stemplus.or.th/