Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนเมษายน 2566

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่มีแปรปรวนของสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีการเกิดพายุฤดูร้อนและฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ของประเทศ และคาดการณ์ว่าปีนี้จะร้อนมากว่าปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะโลกร้อน ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ นอกจากนี้ในเดือนนี้ยังเป็นเดือนของการเปลี่ยนศักราชแบบไทยนั่นคือวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการด้วย ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ ทำบุญตักบาตร ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะครับ

ในปี 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2023“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” 24 – 28 เม.ย 66 25,000
CDB6 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 6 23 – 25 พ.ค. 66 Package A 7,000
Package B 18,500
DLI4 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 4 14 – 15  มิ.ย. 66 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)

SCM8 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 8 25 – 28 เม.ย. 66 28,500
SCI3 หลักสูหลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Installation and Maintenance) รุ่นที่ 3 24 – 26 พ.ค. 66 14,980

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)

VFC4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4 20 – 21 เม.ย. 66 7,490
VF2 หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days) รุ่นที่ 8
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
11 – 12 พ.ค. 66 3,500
VFM2 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) รุ่นที่ 2 19 – 21 ก.ค. 66 12,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO22 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 22 3 – 4 ก.ค. 66 10,700
CMX3 หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Carbon Management for Executive) 10 ส.ค. 66 6,420

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
MEV7 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” 19 – 20 เม.ย. 66 9,900
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 18 – 19 พ.ค. 66 13,500
EVD5 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 5 19 – 20 ก.ค. 66 13,910
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSD4 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4 (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD) 26 – 28 เม.ย. 66 14,900
RLM หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง(Railway Logistics Management: RLM) 8 – 13 พ.ค. 66 49,000
REN11 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 11 (วศร.11)
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
25 พฤษภาคม – 10 สิงหาคม 2566
(ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์)
135,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
08 5324 2684 คุณนพมล
E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรม Executive Education Program: EEP
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 8 – 9, 21 – 23 มิ.ย. 66 36,000
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center) รุ่นที่ 4 4 – 7 ก.ค. 66 34,900
CSM3 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์(Cyber Security Incident Management: CSM) รุ่นที่ 3 18 – 21 ก.ค. 66 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เปิดรับสมัครสอบ 23 มกราคม – 14 เมษายน 2566
สอบวันที่ 30 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 14 – 16 มิ.ย. 66
14,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รุ่นที่ 14 วันที่ 20 – 21 ก.ค. 66
9,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 24 – 26 พ.ค. 66 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 21 – 23 มิ.ย. 66 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 12 – 14 ก.ค. 66 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 19 – 21 เม.ย. 66 16,900
CPN-iso29110 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC 29110 (ISO/IEC 29110 Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 18 – 21 ก.ค. 66 70,000
CPN-pdpa หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย PDPA (PDPA Practitioner Training Course) (ISEM-Certified) 15 – 18 ส.ค. 66 70,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online
โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Price (Baht)
Excluding Vat
Onsite Online
ITM051 Business Process Improvement to Support the Digital Transformation:
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 
10 – 11 เม.ย. 66      7,500     6,900
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming  18 – 20 เม.ย. 66      3,000   12,000
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001:
การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ##STEM##
18 – 21 เม.ย. 66    12,000   10,800
JAV070 TypeScript Fundamentals  18 – 21 เม.ย. 66    13,500   12,300
NWA095 Ubuntu Server Administration  18 – 21 เม.ย. 66    14,000   12,800
PPT009 PowerPoint to Power Up New Trend into The Digital อัพเดทเทรน์ใหม่ๆ ในการออกแบบการสร้างสรรค์พรีเซนเทชั่น เพื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล  ## สดช ## 19 – 20 เม.ย. 66      7,500     6,900
ITM134 ออกแบบ พัฒนากระบวนการ และกำกับดูแลข้อมูลสารสนเทศ (Data Governance)  19 – 21 เม.ย. 66     11,000   10,000
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ ##STEM## 19 – 21 เม.ย. 66      9,500     8,600
PPT011 Basic Microsoft PowerPoint 365/ 2016-2019 for Effective Presentation  24 – 25 เม.ย. 66      7,500     6,900
ITM086 IT Security Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ##STEM## 24 – 26 เม.ย. 66    10,500     9,600
MDB005 Advanced Microsoft Access 365/2021 Macro and VBA Programming  24 – 26 เม.ย. 66    10,000     9,000
ITM135 ออกแบบการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนานโยบายและกระบวนการ ติดตามผลเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (Enterprise Governance)  24 – 26 เม.ย. 66    11,000   10,000
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming  24 – 28 เม.ย. 66    15,000   13,400
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์  24 – 28 เม.ย. 66    15,000   13,400
SEC011 Securing Windows Server 2016
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
24 – 28 เม.ย. 66    35,000  
DBM031 SQL Server 2019 Administration  24 – 28 เม.ย. 66    15,000   13,400
SEC014 Security Information and Event Management (SIEM)
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น
27 – 28 เม.ย. 66    13,000  
ITM126 Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร  ##STEM## 27 – 28 เม.ย. 66      7,500     6,900
DSA016 Power BI for Data Visualization and Analysis  1 – 2 พ.ค. 66      9,900     9,300
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  1 – 2 พ.ค. 66      9,500     8,900
CPL006 Microservices using ASP.NET Core (C#)  1 – 3 พ.ค. 66    13,000   12,000
NWA106 System and Network Automation with Ansible  1 – 3 พ.ค. 66    12,000    11,000
JAV075 Web APIs with Rust Programming  1 – 3 พ.ค. 66    12,000    11,000
CPL005 C# Object Oriented Programming  1 – 3 พ.ค. 66    12,000    11,000
JAV076 Developing API GateWay with Node.js using Express Gateway  1 – 3 พ.ค. 66    12,500    11,600
NWA105 Windows Automation with PowerShell  1 – 5 พ.ค. 66    13,500   12,300
SEC015 Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
1 – 5 พ.ค. 66    35,000  
XLS048 Excel and PowerPoint Professional (Workshop Create Report and Visualization Presentation)  2 – 3 พ.ค. 66      7,500     6,900
XLS011 Advanced Microsoft Excel 365/2021 PivotTable and PivotChart  2 – 3 พ.ค. 66      7,500     6,900
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  5 พ.ค. 66      4,500     4,200
XLS045 Excel Dashboards สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด  8  พ.ค. 66      4,000     3,700
PTN008 Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero  8 – 9 พ.ค. 66      9,000     8,400
NWA103 Install and configure Kubernetes for DevOps  8 – 10 พ.ค. 66    12,500    11,600
PTN010 Developing RESTful APIs with Python using Django Framework  8 – 10 พ.ค. 66    12,500    11,600
SSW002 Building Power Automate Desktop for Business Automation  8 – 10 พ.ค. 66    12,000    11,000
DSA019 AI : Python for Data Science Development Fundamental  8 – 10 พ.ค. 66    12,000    11,000
MUL015 Adobe Illustrator CC 2023 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  8 – 10 พ.ค. 66     11,000   10,000
ITM131 ISO 31000:2018 – Enterprise Risk Management Process for Sustainable Achievement :
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน ตามแนวมาตรฐานสากล ISO 31000:2018 
8 – 10 พ.ค. 66      9,500     8,600
DPL001 Dart Programming Language – Fundamental  8 – 10 พ.ค. 66    12,000    11,000
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming  8 – 10 พ.ค. 66    13,500   12,600
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)  8 – 11 พ.ค. 66    13,000    11,800
NWA046 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
8 – 12 พ.ค. 66    25,000  
CPL003 C# .NET Programming  8 – 12 พ.ค. 66    15,000   13,500
PHP036 PHP Web API, MySQL, JavaScript and AJAX Development  8 – 12 พ.ค. 66    14,500   13,000
DBM028 MySQL v.8 Administration  8 – 12 พ.ค. 66    14,000   12,700
JAV079 TypeScript and Vue.js for Full Front-End Development  8 – 12 พ.ค. 66    15,500   14,000
PJM009 Project Management Competency for Sustainable Industrial Development   ##STEM## 8 – 12 พ.ค. 66    13,500   12,000
TEC017 Penetration Testing with Kali Linux (PWK)
รูปแบบการอบรม ONSITE เท่านั้น 
8 – 12 พ.ค. 66    35,000  
PTN009 IoT using Arduino and Programming  8 – 12 พ.ค. 66    15,500   14,000
XLS046 Excel Techniques สูตรและเทคนิคต่างๆ เพื่อลดเวลาทำงาน  9 พ.ค. 66      3,500     3,200
XLS047 Excel Function ในงาน สู่สุดยอดพนักงาน  10 พ.ค. 66      4,000     3,700
ITM132 The Process of Monitoring and Auditing of Information Technology Operations to Achieve Security as Standard ISO/IEC 27001:2013 :
กระบวนการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 
10 – 12 พ.ค. 66      9,500     8,600
XLS016 Advanced Microsoft Excel 365/2021 Macro and VBA Programming  10 – 12 พ.ค. 66     11,500   10,600
XLS049 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Spreadsheet  11 – 12 พ.ค. 66      7,500     6,900
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)  11 – 12 พ.ค. 66      7,000     6,400
MUL026 การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint  12 พ.ค. 66      4,000     3,700
DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  12 พ.ค. 66      4,500     4,200
DOC009 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ  15 พ.ค. 66     3,500     3,200
DBM029 MySQL Programming  15 – 16,18 – 19 พ.ค. 66    14,500   13,200
DBM032 SQL Server 2019 Programming and Implementation  15 – 16, 18 – 19 พ.ค. 66    15,000   13,400
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools  15 – 16, 18 – 19 พ.ค. 66    14,500   13,200
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022  15 – 16, 18 – 19 พ.ค. 66    13,500   12,300
DOC010 สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน  16 พ.ค. 66      3,500     3,200
DOC011 การใช้จดหมายเวียน ด้วย Word+Excel ช่วยบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  18 พ.ค. 66      3,500     3,200
ITM103 IT Security and Cybersecurity Management:
การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร  ##STEM##
18 – 19 พ.ค. 66      7,500     6,900
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล  19 พ.ค. 66      4,000     3,700
Note ##STEM## :  www.stemplus.or.th
 ## สดช ## :  https://tacc.onde.go.th/

*** https://www.career4future.com/all-course ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

ต่อยอดและพัฒนาทักษะของท่านสำหรับการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งกับหลักสูตรออนไลน์ที่มีหลากหลายสาขาวิชาชีพของเรา career4future e-Learning
ที่พร้อมให้ข้อมูลที่นำสมัยและน่าสนใจเพื่อคุณ ในราคา เพียง 399.- บาท/เดือน เท่านั้น
คุณสามารถสมัครได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงคลิกมาที่ https://elearn.career4future.com/

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
หรือติดต่อ คุณพรเพ็ญ
pornphen.opa@nstda.or.th
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)
 

 

You cannot copy content of this page