Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้มีฝนเกือบทุกวัน เพราะประเทศไทยเราเข้าสู่หน้าฝนแล้ว ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ อย่าลืมพกร่มด้วยเผื่อมีฝนตก สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ตอนนี้ ติดเชื้อง่ายขึ้น แต่หายเร็ว ปริมาณคนติดเชื้อลดลง คนเสียชีวิตน้อยลงซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยเรา และจะมีการปรับเป็นโรคประจำถิ่นในลำดับถัดไป แต่อย่างไรเราก็ไม่ควรประมาทต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 ก็ยังใช้ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นปกติในเร็ววันนะครับ

ในปี 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

 

โปรแกรมฝึกอบรม Innovation Practices Program: IPP
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP5 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
6 ก.ค. 65 7,000
SDT หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021 21 – 22 ก.ค. 65 12,500
SIM หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” 3 – 5, 9 – 10 สิงหาคม 65 25,000
COD2 หลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D(Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) รุ่นที่ 2 23 – 25 ส.ค. 65 18,500
CDB5 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 5 รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 31 ส.ค. – 2 ก.ย. 56 Package A 6,000
Package B 15,500
 
โปรแกรมฝึกอบรม Green Practices Program: GPP
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Training Series)
CFO18 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 18 30 – 31 ส.ค. 65 10,700
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่
(Modern Transportation Practices : MTP)
EVD4 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 4 (Electric Vehicles Drive System: EVD4) 20 – 21 ก.ค. 65 13,910
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 7 – 8 ก.ย. 65 13,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่
(Modern Transportation Training Series)
RES หลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards) 18 – 20 ก.ค. 65 14,900
RSD3 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 3 (Concept and Standard in Railway Station Design) 8 – 10 ส.ค. 65 14,900
TOD หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
23 – 24 ส.ค. 65 4,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล จันทรวิมล 08 5324 2684
E-mail:

 

โปรแกรมฝึกอบรม Executive Education Program: EEP
ITA17 IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 17 20 – 24 มิ.ย. 65 21,400
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 28 – 30 มิ.ย. 65 18,500
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) รุ่นที่ 4 5 – 8 ก.ค. 65 34,900
PDPA หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop: PDPA) รุ่นที่ 4 25 – 27 ก.ค. 65 18,500
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 10 – 11, 24 – 26 ส.ค. 65 36,000
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard: BCS) รุ่นที่ 6 รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 17 – 19 ส.ค. 65 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

“โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” ITPE
Infomation Technology Professional Examination
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบ 24 พฤศจิกายน 2564 (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. 64) รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 17 – 19 ส.ค. 65
14,900
INFOPRESENT หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 21 – 22 ก.ค. 65
9,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  •  รุ่นที่ 11 วันที่ 9 – 10 มิ.ย. 65
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 8 – 9 ก.ย. 65
9,900
PMC หลักสูตรการบริหารผลิตภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร (Productivity Management for Organizational Sustainability Course) : PMC (Online) 27 – 28 มิ.ย. 65 5,500
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) 18 – 19 ก.ค. 65 12,000
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 3 – 5 ส.ค. 65 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 27 – 29 ก.ค. 65 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 24 – 26 ส.ค. 65 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online

โปรแกรมฝึกอบรม ITM Professional Training
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Onsite Online
MBA017 !!Confirm!! React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework)  6 – 10 มิ.ย. 65       13,500       12,000
NWA090 !!Confirm!!  Windows Server 2019 Active Directory Domain Services Administration  6 – 10 มิ.ย. 65       14,500       12,250
PTN007 !!Confirm!!  Python Image Processing Using OpenCV Development  15 – 17 มิ.ย. 65       13,000       12,000
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  20 – 22 มิ.ย. 65         9,500         8,000
DBM031 SQL Server 2019 Administration  20 – 24 มิ.ย. 65       13,500       12,000
ITM119 การเตรียมความพร้อม และการดำเนินการการบริหารงานธุรกิจต่อเนื่องด้วยมาตรฐาน ISO 22301:2019  22 – 24 มิ.ย. 65         9,500         8,750
NWA103 !!Confirm!!  เรียนรู้ DevOps กับ Kubernetes  22 – 24 มิ.ย. 65       11,500       10,000
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019  27 – 29 มิ.ย. 65         9,000         7,500
ITM121 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2018  27 – 30 มิ.ย. 65       11,000       10,000
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย  27 มิ.ย.  – 1 ก.ค.65       15,500       13,500
CPL005 C# Object Oriented Programming  29 มิ.ย.  – 1 ก.ค.65       11,000       10,000
MUL026 การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint  1 ก.ค. 65         3,500         3,250
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  4 – 5 ก.ค. 65         9,500         9,000
DSA015 Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligence  4 – 5 ก.ค. 65         9,500         9,000
MBA014 Android – Kotlin Programming Language  4 – 6 ก.ค. 65       12,500       11,000
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ  4 – 6 ก.ค. 65         8,000         7,000
JAV042 JavaScrpt using AngularJS Programming  4 – 6 ก.ค. 65         9,500         8,700
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB  4 – 7 ก.ค. 65       12,500       10,000
PTN009 IoT using Arduino and Programming  4 – 8 ก.ค. 65       15,000       13,500
DBM032 SQL Server 2019 Programming and Implementation  4 – 8 ก.ค. 65       13,500       11,000
MVB016 Visual Basic .NET Programming  4 – 8 ก.ค. 65       13,500       12,000
JAV073 Java Application and Object Oriented Programming Development  4 – 8 ก.ค. 65       13,000       11,000
PPT009 PowerPoint to Power Up New Trend การสร้างงานพรีเซนเทชั่นในยุคดิจิทัล  5 ก.ค. 65         3,500         3,000
MUL025 Adobe Photoshop & Illustrator – Graphic Design for Digital & Social Media การออกแบบกราฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อดิจิทัล และ โซเซียลมีเดีย  6 – 8 ก.ค. 65       11,000         9,000
ITM128 การพัฒนากระบวนการบริหารซอฟต์แวร์ด้วย CMMI เวอร์ชัน 2  6 – 8 ก.ค. 65       10,000         9,000
JAV075 Web APIs with Rust Programming  6 – 8 ก.ค. 65       12,000       11,000
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  11 ก.ค. 65         4,500         4,000
DSA014 Data Analytics Dashboard using Google Data Studio  11 ก.ค. 65         4,500         4,250
DMT011 Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม  11 ก.ค. 65         4,000         3,500
ITM103 IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร  11 – 12 ก.ค. 65         6,500         6,000
SSW001 Building Power Apps for Empower Business  11 – 12 ก.ค. 65       10,000         9,500
DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  12 ก.ค. 65         4,000         3,500
PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development  18 – 20 ก.ค. 65       13,000       12,000
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming  18 – 20 ก.ค. 65       12,000       11,000
DSA009 R Programming for Data Science  18 – 20 ก.ค. 65       12,000       11,000
NWA111 Red Hat Enterprise Linux Administration  18 – 21 ก.ค. 65       12,500       10,500
JAV070 TypeScript Fundamentals  18 – 21 ก.ค. 65       11,500       11,000
NWA054 Network and Internet Security for IT Professionals  18 – 22 ก.ค. 65       14,000       12,000
NWA089 Windows Server 2019 Administration  18 – 22 ก.ค. 65       13,500       12,000
ITM036 ITIL Foundation 2019  18 – 22 ก.ค. 65       13,000       11,500
PHP036 PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Development  18 – 22 ก.ค. 65       12,500       11,000
PJM009 Essential Project Management Skills  18 – 22 ก.ค. 65       12,000         9,750
TEC012 Hacking and Auditing Web Application Security  18 – 22 ก.ค. 65       25,500       24,000
ASP021 Web Application using ASP.NET (C#)  18 – 22 ก.ค. 65       13,500       12,000
JAV040 Java for Non-Programmers  18 – 22 ก.ค. 65       13,500       12,000
JAV072 Java Web Application and API REST Development  18 – 22 ก.ค. 65       13,000       11,000
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming  18 – 22 ก.ค. 65       12,000       11,000
CPL003 C# .NET Programming  18 – 22 ก.ค. 65       13,500       12,000
JAV068 Node JS and Angular, React, JSX Development  18 – 22 ก.ค. 65       13,000       11,500
MBA017 React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework)  18 – 22 ก.ค. 65       13,500       12,000
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  19 – 22 ก.ค. 65       10,000         8,500
JAV074 Node.js Express MongoDB React.js Development Guide  20 – 22 ก.ค. 65       12,500       11,500
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation  20 – 22 ก.ค. 65         8,900         7,500
XLS028 Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019  21 – 22 ก.ค. 65         6,500         6,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stemplus.or.th/home
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)