Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้ ก็เป็นอีกเดือนที่เราต้องช่วยกันในเรื่องการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ วันนี้ขอเสนอวิธีการปฏิบัติตัวที่จำง่ายๆนะครับนั่นก็คือ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และตอนนี้ก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันแล้ว ก็จะส่งผลดีกับคนไทยทุกคน เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ที่สำคัญเป็นการเรียกความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนและระบบสาธารณสุขที่มีความน่าเชื่อถือ ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้า สิ่งสำคัญต้องปฏิบัติตัวให้สม่ำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ เหมือนเดิมนะครับ การ์ดอย่าตก แล้วเราจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ

ในปี 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP4 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร Management) 8 มิ.ย. 64 8,500
DLI2 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications 16 – 17 มิ.ย. 64 12,500
CDB4 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 4 23 – 25 มิ.ย. 64 Package A 7,000
Package B 18,500
SDT6 หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021v 5 – 7 ก.ค. 64 18,500
SIM9 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021
“นวัตกรรมบริการ  กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”
2 – 4, 9 – 10 ส.ค. 64 25,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ  08 1917 5511
คุณนิพัฒน์  08 9777 7492
E-mail:  

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
FSH หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System) 1ุุ6 – 18 ส.ค. 64 22,000
SCM7
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7
14 – 17 มิ.ย. 64  28,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFT หลักสูตรศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Study Visit on Vertical Farming Technology and Management) 18 มิ.ย. 64 4,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค 08 5211 9709
คุณสุรีย์ 09 7297 2563
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO15 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 15 6 – 7 ก.ค. 64 12,000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
FEC6 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 6 28 – 30 มิ.ย. 64 12,500
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 13 – 14 ก.ค. 64 13,500
ATS หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 7 – 8 มิ.ย. 64 12,500
EVD3 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า”  15 -16 ก.ค. 64 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898, 81894
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSM หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance: RSM) 14 – 16 มิ.ย. 64 14,900
RSD2 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ 22 – 24 มิ.ย. 64 14,900
REN10 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (Railway Engineering Training Course) รุ่นที่ 10 1 ก.ค.- 16 ก.ย. 64 69,000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
PDPA2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop) รุ่นที่ 2 7 – 9 ก.ค. 64 24,500
CSM2 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) รุ่นที่ 2 3 – 6 ก.ค. 64 34,900
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center) รุ่นที่ 4 24 – 27 ก.ค. 64 34,900
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop) รุ่นที่ 6 8 – 10 ก.ย. 64 24,500
BCS5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard) รุ่นที่ 5 14 – 16 ก.ค. 64 23,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบเดือน เม.ย. 64
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ก.พ. – เม.ย. 64)
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64
9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design
เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 – 16 ก.ค 64 9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่ 2 วันที่ 7 – 9 ก.ค. 64  14,900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA)
16 -18  มิ.ย. 64 16,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 7-9 ก.ค. 64 14,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 23 – 25 มิ.ย. 64 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 21 – 23 ก.ค. 64 16,900
CFR หลักสูตรหลักสูตร รู้จริงการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหารใน 2 วัน มิ.ย. 64 (จะแจ้งวันจัดฝึกอบรมให้ทราบอีกครั้ง) 15,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรออนไลน์ เรียนและปฏิบัติจริง กับ Remote Workshop  ด้วยค่าลงทะเบียนที่ลดพิเศษ 20-30%

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
 XLS041  การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์  17 – 18  พ.ค. 64        6,500
 ITM115  IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001:
การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
17 – 20 พ.ค. 64      10,000
 XLS016  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming  17 – 21 พ.ค. 64      12,000
 NWA046  VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7.0]  17 – 21 พ.ค. 64      23,500
 PJM009  Essential Project Management Skills  17 – 21 พ.ค. 64      12,000
 XLS043  การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ  19 พ.ค. 64        3,500
 PTN001  Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero  19 – 21 พ.ค. 64      10,000
 PPT010  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Gifographic ด้วย PowerPoint  20 พ.ค. 64        3,000
 DOC011  การใช้จดหมายเวียน ด้วย Word+Excel ช่วยบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  21 พ.ค. 64        3,000
 ITM123  Efficiency Communication in the Organization with Digital Technology:
การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
24 – 25 พ.ค. 64        7,000
 CTS001  Building DR Site with Vmware vCenter Site Recovery Manager 6.5  24 – 27 พ.ค. 64      12,500
 DBM028  MySQL v.8 Administration  24 – 28 พ.ค. 64      12,000
 PTN008  Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero  27 -28 พ.ค. 64        9,000
 DSA008  Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  28 พ.ค. 64        4,500
 JAV070  TypeScript Fundamentals  31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 64      11,500
 ITM103  Security of Information Technology in the Digital Age 4.0:
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0 
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 64        6,500
 DBM050  Implement NoSQL Database with Cassandra  31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64      12,000
 JAV065  Node JS, Express and MongoDB Server-Side Development  31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64      12,000
 DSA001  AI : Python for Machine Learning Programming  31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64      12,000
 MBA014  Android – Kotlin Programming Language  31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64      12,500
 DSA009  R Programming for Data Science  31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64     12,000
 ITM063  การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management)  31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64      11,000
 ASP023  Web API Using ASP.NET (C#)  31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64      12,000
 PTN007  Python Image Processing Using OpenCV Development  31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64      13,000
 JAV042  JavaScrpt using AngularJS Programming  31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64        9,500
 DBM041  Implement Apache Hadoop for Big Data  31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64      11,500
 XLS028  Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019  1 – 2 มิ.ย. 64        6,500
 DSA002  AI : Python for Data Analyst Programming  7 – 9 มิ.ย. 64      12,500
 ITM051  Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business:
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล 
7 – 9 มิ.ย. 64        8,500
 XLS015  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database  7 – 9 มิ.ย. 64        8,900
 NWA077  TCP/IP Internetworking  7 – 9 มิ.ย. 64      10,000
 PHP034  PHP RESTful APIs Using Laravel APIs (Web API)  7 – 9 มิ.ย. 64      11,500
 ITM102  IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  7 – 9 มิ.ย. 64        8,500
 JAV071  Rust Programming Language  7 – 9 มิ.ย. 64      11,500
 PHP033  REST API Development using PHP and MySQL  7 – 9 มิ.ย. 64      12,000
 MUL016  Adobe InDesign CC 2020 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine)  7 – 9 มิ.ย. 64      10,000
 ASP022  Web Application Using ASP.NET (C#) Razor and MVC  7 – 11 มิ.ย. 64      13,500
 CPL003  C# .NET Programming  7 – 11 มิ.ย. 64      13,500
 ITM067  Business Intelligence (BI) Using Pentaho (Data Warehouse)  7 – 11 มิ.ย. 64      13,500
 JAV031  JavaScript for Web Developers  7 – 11 มิ.ย. 64      12,500
 JAV068  Node JS and Angular, React, JSX Development  7 – 11 มิ.ย. 64      13,000
 IOT002  IoT Arduino Using C Programming  7 – 11 มิ.ย. 64      14,500
 ITM036  ITIL Foundation 2019  7 – 11 มิ.ย. 64      13,000
 NWA090  Windows Server 2019 Active Directory Domain Services Administration  7 – 11 มิ.ย. 64     14,500
 PJM001  Essential Project Management Skills for Information Technology Projects  7 – 11 มิ.ย. 64      13,000
 XLS011  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  10 – 11 มิ.ย. 64        6,900
 NWA074  Fundamentals Wireless LAN Security  10 – 11 มิ.ย. 64        9,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

 

https://elearn.career4future.com

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning
 
สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com
หรือสแกน QR-Code
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th