Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ ก็ต้องย้ำในการป้องกันให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 เช่นเคย นั่นก็คือวิธีการปฏิบัติตัวที่จำง่ายๆนะครับนั่นก็คือ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มทยอยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันแล้ว ก็จะส่งผลดีกับคนไทยทุกคน เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ที่สำคัญเป็นการเรียกความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนและระบบสาธารณสุขที่มีความน่าเชื่อถือ ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้า สิ่งสำคัญต้องปฏิบัติตัวให้สม่ำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ เหมือนเดิมนะครับ การ์ดอย่าตก แล้วเราจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ สู้ๆนะครับ

ในปี 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SDT6 หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021v 5 – 7 ก.ค. 64 18,500
AIP4 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร Management) 21 ก.ค. 64 8,500
SIM9 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021
“นวัตกรรมบริการ  กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”
2 – 4, 9 – 10 ส.ค. 64 25,000
DLI2 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications 24- 25 ส.ค. 64 12,500
CDB4 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 4 30 – 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 64 Package A 7,000
Package B 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ  08 1917 5511
คุณนิพัฒน์  08 9777 7492
E-mail:  

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
FSH หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System) 16 – 18 ส.ค. 64 22,000
SCM7
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7
31 ส.ค. – 3 ก.ย. 64  28,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFT หลักสูตรศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Study Visit on Vertical Farming Technology and Management) 30 มิ.ย. 64 4,900
VFTH หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งในประเทศไทย (Mastering Vertical Farming Business and Technology in Thailand) 30 – 31 ส.ค. 64 13,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค 08 5211 9709
คุณสุรีย์ 09 7297 2563
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO15 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 15 6 – 7 ก.ค. 64 12,000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
FEC6 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 6 28 – 30 มิ.ย. 64 12,500
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 13 – 14 ก.ค. 64 13,500
EVD3 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” 15 -16 ก.ค. 64 12,500
ATS หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 6 -7 ก.ย. 64 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898, 81894
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSD2 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ 22 – 24 มิ.ย. 64 14,900
REN10 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (Railway Engineering Training Course) รุ่นที่ 10 1 ก.ค.- 16 ก.ย. 64 69,000
RSM หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance: RSM) 23-25 ส.ค. 64 14,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
PDPA2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop) รุ่นที่ 2 7 – 9 ก.ค. 64 24,500
CSM2 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) รุ่นที่ 2 3 – 6 ส.ค. 64 34,900
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center) รุ่นที่ 4 24 – 27 ก.ค. 64 34,900
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop) รุ่นที่ 6 8 – 10 ก.ย. 64 24,500
BCS5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard) รุ่นที่ 5 14 – 16 ก.ค. 64 23,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบเดือน เม.ย. 64
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ก.พ. – เม.ย. 64)
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64 9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design
เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 – 16 ก.ค 64 9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่ 2 วันที่ 7 – 9 ก.ค. 64  14,900
H-SV การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015) 5 – 6 ส.ค. 64 6,800

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรออนไลน์ เรียนและปฏิบัติจริง กับ Remote Workshop  ด้วยค่าลงทะเบียนที่ลดพิเศษ 20-30%

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
 ITM101  IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ  14 – 16 มิ.ย. 64 8,000
 MDB012  Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019  14 – 16 มิ.ย. 64 7,000
 PHP012  PHP using MySQL Database for Web Development  21 – 23 มิ.ย. 64 9,500
 PHP024  PHP Security Code  21 – 23 มิ.ย. 64 11,000
 ITM062  การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)  21 – 24 มิ.ย. 64 9,000
 DBM020  Database Design and SQL  21 – 25 มิ.ย. 64 10,500
 JAV072  Java Web Application and API REST Development  21 – 25 มิ.ย. 64 13,000
 ASP021  Web Application using ASP.NET (C#)  21 – 25 มิ.ย. 64 13,500
 JAV047  JavaScript Node.js for Application and Web Application Programming  21 – 25 มิ.ย. 64 14,000
 XLS016  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming  21 – 25 มิ.ย. 64 9,000
 MUL014  Adobe Photoshop CC 2020 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  23 – 25 มิ.ย. 64 10,000
 ITM123  Efficiency Communication in the Organization with Digital Technology: การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  24 – 25 มิ.ย. 64 7,000
 JAV067  Node JS API Development  28 – 30 มิ.ย. 64 12,000
 MBA014  Android – Kotlin Programming Language  28 – 30 มิ.ย. 64 12,500
 PHP027  PHP using Laravel Framework  28 – 30 มิ.ย. 64 11,000
 PPT002  Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation  28 – 30 มิ.ย. 64 8,900
 PTN007  Python Image Processing Using OpenCV Development  28 – 30 มิ.ย. 64 13,000
 DSA009  R Programming for Data Science  28 – 30 มิ.ย. 64 12,000
 JAV061  Java Spring Framework Development  28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 64 12,500
 CTS005  Cisco Certified Network Associate (CCNA)  28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64 13,500
 ITM066  การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012  28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64 14,000
 PTN006  IoT Raspberry using Python Programming  28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64 16,000
 PHP033  REST API Development using PHP and MySQL  5 – 7 ก.ค.64 12,000
 JAV065  Node JS, Express and MongoDB Server-Side Development  5 – 7 ก.ค.64 12,000
 DSA001  AI : Python for Machine Learning Programming  5 – 7 ก.ค.64 12,000
 ITM119  การเตรียมความพร้อม และการดำเนินการการบริหารงานธุรกิจต่อเนื่องด้วยมาตรฐาน ISO 22301:2019  5 – 7 ก.ค.64 9,500
 JAV042  JavaScrpt using AngularJS Programming  5 – 7 ก.ค.64 9,500
 MDB005  Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming  5 – 7 ก.ค.64 9,500
 NWA103  เรียนรู้ DevOps กับ Kubernetes  ‘5 – 7 ก.ค.64 11,500
 ASP023  ASWeb API Using ASP.NET (C#)  5 – 7 ก.ค.64 12,000
 DBM040  Implement NoSQL Database with MongoDB  5 – 8 ก.ค.64 12,500
 DBM028  MySQL v.8 Administration  5 – 8 ก.ค.64 12,000
 ITM115  IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  5 – 8 ก.ค.64 10,000
 PHP022  PHP for Web Application Development  5 – 9 ก.ค.64 14,500
 CPL003  C# .NET Programming  5 – 9 ก.ค.64 13,500
 JAV068  Node JS and Angular, React, JSX Development  5 – 9 ก.ค.64 13,000
 DCM002  Digital Marketing Professional  5 – 9 ก.ค.64 19,000
 NWA109  IPv6 Fundamentals, Design and Deployment (IP6FD)  5 – 9 ก.ค.64 35,000
 SEC008  Computer Forensic and Investigation  5 – 9 ก.ค.64 25,500
 ITM067  Business Intelligence (BI) Using Pentaho (Data Warehouse)  5 – 9 ก.ค.64 13,500
 SEC013  CompTIA Security+  5 – 9 ก.ค.64 35,000
 TEC005  Penetration Testing  5 – 9 ก.ค.64 25,500
 TEC012  Hacking and Auditing Web Application Security  5 – 9 ก.ค.64 25,500
 ITM008  IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  7 – 9 ก.ค.64 8,500
 TEC002  IoT Security  8 – 9 ก.ค.64 8,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

 

เรียนรู้ไปกับ career4future e-Learning ที่พร้อมมอบองค์ความรู้ใหม่ให้กับคุณในทุกๆเดือน
 
สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com
หรือสแกน QR-Code
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th