Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน เมษายน 2564

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้ ก็มีวันหยุดยาวหลายวันเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวันจักรีและอีกหนึ่งก็คือวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพ แต่อาจจะมีการยกเว้นเรื่องการเล่นน้ำสงกรานต์ไปก่อนเพราะปีนี้ยังอยู่ในช่วงระบาดของโควิด-19 อยู่ แต่ก็เป็นข่าวดีของคนไทยทุกคนที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และก็จะส่งผลดีกับคนไทยทุกคน ที่สำคัญเป็นการเรียกความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนและระบบสาธารณสุขที่มีความน่าเชื่อถือ ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้า และที่สำคัญต้องปฏิบัติตัวให้สม่ำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ เหมือนเดิมนะครับ การ์ดอย่าตก แล้วเราจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ

ในปี 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SDT6 หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021 21 – 23 เม.ย. 64 18,500
SIM9 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021
“นวัตกรรมบริการ  กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”
19 – 21, 27 – 28 พ.ค. 64 25,000
AIP4 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร Management) 8 มิ.ย. 64 8,500
DLI2 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications 16 – 17 มิ.ย. 64 12,000
CDB4 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 4 23 – 25 มิ.ย. 64 Package A 7,000
Package B 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ  08 1917 5511
คุณนิพัฒน์  08 9777 7492
E-mail:  

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
FSH หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System) 17 – 19 พ.ค. 64 22,000
SCM7
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7
14 – 17 มิ.ย. 64  28,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators)
19 – 21 พ.ค. 64 19,900
VFT หลักสูตรศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Study Visit on Vertical Farming Technology and Management) 18 มิ.ย. 64 4,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค 08 5211 9709
คุณสุรีย์ 09 7297 2563
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO15 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 15 6 – 7 ก.ค. 64 12,000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
FEC6 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 6 26 – 28 เม.ย 64 12,500
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 6 – 7 พ.ค. 64 13,500
ATS หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 7 – 8 มิ.ย. 64 12,500
EVD3 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า”  15 -16 ก.ค. 64 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898, 81894
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSM หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance: RSM) 11 – 13 พ.ค. 64 14,900
RSD2 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ 22 – 24 มิ.ย. 64 14,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop) รุ่นที่ 6 12 – 14 พ.ค. 64 24,500
BCS5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard) รุ่นที่ 5 14 – 16 ก.ค. 64 23,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบเดือน เม.ย. 64
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ก.พ. – เม.ย. 64)
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64
9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design
เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 – 16 ก.ค 64 9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 พ.ค. 64  14,900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA)
21 – 23 เม.ย. 64 16,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 19 – 21 พ.ค. 64 14,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 23 – 25 มิ.ย. 64 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 21 – 23 ก.ค. 64 16,900
CFR หลักสูตรหลักสูตร รู้จริงการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหารใน 2 วัน 22 – 23 เม.ย. 64 15,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

สำหรับให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรอบรมที่สถาบันฯ  ด้วยมาตรการ “Social Distancing”หรือ หลักสูตรอบรมออนไลน์ (Online)ในอัตราค่าลงทะเบียนลดพิเศษ

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
DBM032  SQL Server 2019 Programming and Implementation   19 – 23 เม.ย. 64   13,500
MUL014 Adobe Photoshop CC 2020 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ   21 – 23 เม.ย. 64   10,000
ITM101 IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ   21 – 23 เม.ย. 64    8,000
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019   26 – 28 เม.ย. 64    9,000
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools   26 – 29 เม.ย. 64   13,500
JAV072 Java Web Application and API REST Development   26 – 30 เม.ย. 64   13,000
PJM001 Essential Project Management Skills for Information Technology Projects   26 – 30 เม.ย. 64   13,000
 ASP022 Web Application Using ASP.NET (C#) Razor and MVC   26 – 30 เม.ย. 64   13,500
MUL023 การออกแบบสื่อโฆษณาบนโลกการตลาดออน์ไลน์ Ad & Flash News Design By Adobe Photoshop    30 เม.ย. 64    7,500
 PHP034 PHP RESTful APIs Using Laravel APIs (Web API)  5 – 7 พ.ค. 64      11,500
NWA095 Ubuntu Server Administration  5 – 7 พ.ค. 64         9,500
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming  5 – 7 พ.ค. 64      12,000
NWA086 Implementing Wireless LAN Solution  5 – 7 พ.ค. 64      11,000
ITM008 IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  5 – 7 พ.ค. 64         8,500
 ASP023 Web API Using ASP.NET (C#)  5 – 7 พ.ค. 64      12,000
JAV052 JavaScript using React Programming  5 – 7 พ.ค. 64      11,000
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques  (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)  6 – 7 พ.ค. 64         6,500
DOC009 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ  10 พ.ค. 64         3,200
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming  10 – 12 พ.ค. 64      12,500
JAV066 Node JS Advanced Programming  10 – 12 พ.ค. 64      12,000
PHP023 PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming  10 – 14 พ.ค. 64      14,500
CPL003 C# .NET Programming  10 – 14 พ.ค. 64      13,500
JAV040 Java for Non-Programmers  10 – 14 พ.ค. 64      13,500
JAV047 JavaScript Node.js for Application and Web Application Programming  10 – 14 พ.ค. 64      14,000
JAV068 Node JS and Angular, React, JSX Development  10 – 14 พ.ค. 64      13,000
MBA017 React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework)  10 – 14 พ.ค. 64      13,500
CLS009 AWS Certified Cloud Practitioner 2020  11 พ.ค. 64         7,000
CLS010 Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure  11 พ.ค. 64         7,000
MUL024 ออกแบบ Motion Graphic นำเสนอด้วย PowerPoint สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว  11 พ.ค. 64         3,500
ITM100 มาตรฐาน ISO/IEC 19770: การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)  11 – 13 พ.ค. 64         9,500
DBM029 MySQL v.8 for Developer  11 – 14 พ.ค. 64      12,500
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล  12 พ.ค. 64         3,700
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  12 – 14 พ.ค. 64         9,500
MUL015 Adobe Illustrator CC 2020 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  12 – 14 พ.ค. 64      10,000
ITM117 Project Management with IT Outsourcing Service Providers: การบริหารโครงการกับผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing)  12 – 14 พ.ค. 64         9,000
CTS010 Window 10 Administration  12 – 14 พ.ค. 64      10,000
NWA001 Understanding Network Fundamentals  12 – 14 พ.ค. 64      11,000
XLS039 การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  13 พ.ค. 64         3,500
XLS040 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  14 พ.ค. 64         3,500
XLS041 การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์  17 – 18 พ.ค. 64         6,500
MUL020 Advance Adobe Photoshop CC 2020 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง  17 – 18 พ.ค. 64         7,500
PHP024 PHP Security Code  17 – 19 พ.ค. 64      11,000
CPL005 C# Object Oriented Programming  17 – 19 พ.ค. 64      11,000
JAV069 Vue JS Progressive JavaScript Framework  17 – 19 พ.ค. 64      12,500
DCM003 Build a Digital Marketing Strategies for Tourism: การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว  17 – 19 พ.ค. 64      10,000
ITM086 IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  17 – 19 พ.ค. 64         9,500
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  17 – 20 พ.ค. 64      11,000
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  17 – 20 พ.ค. 64      10,000
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming  17 – 21 พ.ค. 64      12,000
PTN006 IoT Raspberry using Python Programming  17 – 21 พ.ค. 64      16,000
DBM038 Oracle Database 11g for DBA  17 – 21 พ.ค. 64      13,500
DSA013 CKAN Open Data Portal Platform for Python Developer  17 – 21 พ.ค. 64      13,500
NWA046 NVMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7.0]  17 – 21 พ.ค. 64      23,500
NWA089 Windows Server 2019 Administration  17 – 21 พ.ค. 64      13,500
PHP022 PHP for Web Application Development  17 – 21 พ.ค. 64      14,500
PJM009 Essential Project Management Skills  17 – 21 พ.ค. 64      12,000
JAV073 Java Application and Object Oriented Programming Development  17 – 21 พ.ค. 64      13,000
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์  17 – 21 พ.ค. 64      14,500
 ASP021 Web Application using ASP.NET (C#)  17 – 21 พ.ค. 64      13,500
XLS043 การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ  19 พ.ค. 64         3,500
PTN001 Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero  19 – 21 พ.ค. 64      10,000
PPT010 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Gifographic ด้วย PowerPoint  20 พ.ค. 64         3,000
DOC011 การใช้จดหมายเวียน ด้วย Word+Excel ช่วยบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  21 พ.ค. 64         3,000
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  24 – 25 พ.ค. 64         9,500
ITM123 Efficiency Communication in the Organization with Digital Technology: การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  24 – 25 พ.ค. 64         7,000
CTS001 Building DR Site with Vmware vCenter Site Recovery Manager 6.5  24 – 27 พ.ค. 64      12,500
DBM028 MySQL v.8 Administration  24 – 28 พ.ค. 64      12,000
PTN008 Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero  27 – 28 พ.ค. 64         9,000
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  28 พ.ค. 64         4,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

 

สถาบันฯ ได้เพิ่มการฝึกอบรมออนไลน์ ในรูปแบบ e-Learning
 
สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com
หรือสแกน QR-Code
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th