Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนเมษายน 2565

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะครับ สิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายเราก็จะต้องรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 นั้นทางรัฐบาลประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นในเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป แต่เราก็อย่าประมาทต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเหมือนดิมเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 นั่นก็คือ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นปกติในเร็ววันนะครับ

ในปี 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP5 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
19 เม.ย. 65 7,000
COD2 หลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D(Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) รุ่นที่ 2 26 – 28 เม.ย. 65 18,500
CDB5 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 5 รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 7 – 9 มิ.ย. 65 Package A 6,000
Package B 15,500
SIM หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” 14 – 16, 21 – 22 มิ.ย. 65 25,000
SDT หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021 21 – 22 ก.ค. 65 12,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน
(Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM7 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7 26 – 29 เม.ย. 65 28,500
FSH2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด รุ่นที่ 2 (Fundamental Solar PV Hybrid System: FSH2) 25 – 27 พ.ค. 65 23,540
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา 08 1825 5143
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่
(Modern Agriculture Training Series)
VFC หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)ตอน “กัญชา (Cannabis)” รุ่นที่ 3 (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 3
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
28 เม.ย 65 3,900
VFBT หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง 25 – 27 พ.ค. 65 13,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Training Series)
CFO17 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 17 11 – 12 พ.ค. 65 10,700
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่
(Modern Transportation Practices : MTP)
ATS หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
20 – 21 เม.ย. 65 6,250
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 26 – 27 พ.ค. 65 13,500
EVD4 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 4 (Electric Vehicles Drive System: EVD4) 20 – 21 ก.ค. 65 13,910
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่
(Modern Transportation Training Series)
RSM2 หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Railway System Maintenance) 27 – 29 เม.ย. 65 14,900
RSD3 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 3 (Concept and Standard in Railway Station Design) 8 – 10 ส.ค. 65 14,900
TOD หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
23 – 24 ส.ค. 65 4,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล จันทรวิมล 08 5324 2684
E-mail:

CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 5 – 6, 18 – 20 พ.ค. 65 36,000
DPO หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 25 – 27 พ.ค. 65 18,500
CSM2 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management) 7 – 10 มิ.ย. 65 34,900
ITA17 IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 17  20 – 24 มิ.ย. 65 21,400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบ 24 พฤศจิกายน 2564 (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. 64) รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 27 พ.ค. 65
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 17 – 19 ส.ค. 65
14,900
INFOPRESENT หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 21 – 22 ก.ค. 65
9,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 10)
  •  รุ่นที่ 11 วันที่ 9 – 10 มิ.ย. 65
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 8 – 9 ก.ย. 65
9,900
PMC หลักสูตรการบริหารผลิตภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร (Productivity Management for Organizational Sustainability Course) : PMC (Online) 9 – 10 พ.ค 65 5,500
MVC หลักสูตร รู้จริงเรื่อง “ลิขสิทธิ์” Workshop สำหรับนักสร้างสรรค์และนักธุรกิจ ยุค Metaverse (Copyright Knowledges and Practices for Creators and Traders towards Metaverse Era) : MVC 7 – 8 เม.ย. 65 12,000
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) 23 – 24 พ.ค 65 12,000
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3
(Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE)
27 – 29 เม.ย. 65 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2
(Fatigue Analysis and Application : FAA)
25 – 27 พ.ค. 65 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2
(Fatigue Analysis and Application : FAA)
27 – 29 ก.ค. 65 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
(Vibration Analysis and Application : VAA)
24 – 26 ส.ค. 65 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

ต้อนรับศักราชใหม่ ด้วยหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Onsite Online
ITM115 Open!!  IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  4 – 5 และ 7 – 8 เม.ย. 65     10,000      8,500
NWA054 Network and Internet Security for IT Professionals  18 – 22 เม.ย. 65     14,000    12,000
PHP036 PHP Web API, MySQL, JavaScript and AJAX Development   18 – 22 เม.ย. 65     12,500     11,000
MUL014 Adobe Photoshop CC 2021 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  20 – 22 เม.ย. 65     10,000     8,500
XLS015 Open!!  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database  20 – 22 เม.ย. 65       8,900      8,000
ITM102 Open!! IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  20 – 22 เม.ย. 65       8,500      7,500
ITM116  Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  25 – 27 เม.ย. 65       9,500      8,750
NWA046 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7.0]  25 – 29 เม.ย. 65     23,500    22,500
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย  25 – 29 เม.ย. 65     15,500    13,500
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming  25 – 29 เม.ย. 65     13,500     11,500
MBA017 React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework)  25 – 29 เม.ย. 65     13,500    12,000
DBM049 SQL Server 2019 Database Queries and Analysis  25 – 29 เม.ย. 65     13,500     11,500
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation  27 – 29 เม.ย. 65       8,900      7,500
JAV069 Open!!  Vue JS Progressive JavaScript Framework  27 – 29 เม.ย. 65     12,500     11,500
ITM127 New! Green IT Management: การบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2 – 3 พ.ค. 65       6,000      5,000
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB  2 – 4 และ 6 พ.ค. 65    12,500    10,000
NWA111 Red Hat Enterprise Linux Administration  2 – 4 และ 6 พ.ค. 65     12,500    10,500
MUL026 การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint  3 พ.ค. 65       3,500      3,250
DMT011 Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม  5  พ.ค. 65       4,000      3,500
DSA015 Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligence  5 – 6 พ.ค. 65       9,500      9,000
DCM003 New! Create Tourism Business Opportunities with Digital Strategies: สร้างโอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยวด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล 5 – 6 พ.ค. 65     10,000      9,000
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  5 – 6 พ.ค. 65       9,500      9,000
ITM126 Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร  5 – 6 พ.ค. 65       7,000      6,500
DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  6  พ.ค. 65     4,500      4,000
SSW001 Building Power Apps for Empower Business  9 – 10 พ.ค. 65     10,000      9,500
TEC014 Hacking and Hardening Windows OS  9 – 11 พ.ค. 65     17,000    16,000
DSA006 Data Science with Python and Jupyter  9 – 11 พ.ค. 65     12,500     11,000
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ  9 – 11 พ.ค. 65       8,000      7,000
JAV052 JavaScript using React Programming  9 – 11 พ.ค. 65      11,000    10,000
TEC013 Hardening Network Infrastructure  9 – 11 พ.ค. 65     16,500    15,000
MUL015 Adobe Illustrator CC 2021 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  9 – 11 พ.ค. 65     10,000      8,500
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools  9 – 12 พ.ค. 65     13,500    12,000
DBM028 MySQL v.8 Administration  9 – 12 พ.ค. 65     12,000    10,000
JAV070 TypeScript Fundamentals  9 – 12 พ.ค. 65     11,500     11,000
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  9 – 12 พ.ค. 65     11,000      9,000
PHP036 PPHP Web API, MySQL, JavaScript and AJAX Development  9 – 13 พ.ค. 65     12,500     11,000
DSA013 CKAN Open Data Portal Platform for Python Developer  9 – 13 พ.ค. 65     13,500    12,000
 ASP021 Web Application using ASP.NET (C#)  9 – 13 พ.ค. 65     13,500    12,000
CPL003 C# .NET Programming  9 – 13 พ.ค. 65     13,500    12,000
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques  (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)  12 – 13 พ.ค. 65       6,500       6,000
XLS043 การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ  17 พ.ค. 65       3,500      3,250
MBA014 Android – Kotlin Programming Language  17 – 18 พ.ค. 65     12,500     11,000
ITM125 New! Digital Governance: การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 17 – 18 พ.ค. 65         7,000         6,500
JAV071 Rust Programming Language  17 – 19 พ.ค. 65     11,500     11,000
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming  17 – 19 พ.ค. 65     12,500     11,000
DSA009 R Programming for Data Science  17 – 19 พ.ค. 65     12,000     11,000
 ASP023 Web API Using ASP.NET (C#)  17 – 19 พ.ค. 65      11,000     11,000
DBM029 MySQL v.8 for Developer  17 – 20 พ.ค. 65     12,500    10,500
XLS044 การใช้ Function ของ Excel สำหรับงานบัญชี-การเงิน  18 พ.ค. 65       3,200      2,950
MDB005 Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming  18 – 20 พ.ค. 65       9,500      8,750
MUL025 Adobe Photoshop & Illustrator – Graphic Design for Digital & Social Media การออกแบบกราฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อดิจิทัล และ โซเซียลมีเดีย  18 – 20 พ.ค. 65      11,000      9,000
NWA086 Implementing Wireless LAN Solution  18 – 20 พ.ค. 65      11,000    10,000
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management)  18 – 20 พ.ค. 65     11,000      9,500
SSW002 Building Power Automate Desktop for Business Automation  18 – 20 พ.ค. 65     12,000     11,000
CLS011 Microsoft 365 Identities Implementation  18 – 20 พ.ค. 65     11,500    10,000
PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development  18 – 20 พ.ค. 65     13,000    12,000
XLS046 Excel Techniques สูตรและเทคนิคต่างๆ เพื่อลดเวลาทำงาน  19 พ.ค. 65       3,500      3,250
ITM103 IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร  19 – 20 พ.ค. 65       6,500      6,000
XLS045 Excel Dashboards สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด  20 พ.ค. 65       3,700      3,450

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stemplus.or.th/home
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)