Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


 

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

สวัสดีครับทุกท่าน     

เข้าสู่หน้าฝน ใบไม้ ต้นไม้เขียวขจี ชีวิตก็จะสดชื่น สดใสตามธรรมชาติ แต่การ์ดเราอย่าตกนะครับ ถึงสถานการณ์บ้านเราจะดีขึ้นแล้ว เราต้องป้องกันตัวเองจาก COVID-19 ตลอดเวลา ใส่หน้าหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนเรา ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ตามหลัก Social Distancing ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ให้เป็นนิสัย และที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน เราจะต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลาจนกว่าจะมีวัคซีนมาป้องกัน ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง และเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกัน

          **ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

          สำหรับปี 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช. ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM8 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2020
“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”
18 – 20, 25 – 26 ส.ค.63 25,000
AIP3 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร Management) 15 ก.ย. 63 8,500
DLI หลักสูตร Deep Learning for Image Applications 16 – 17 ก.ย. 63 12,000
CDB3 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 3 (CDB3)  21 – 23 ก.ย. 63 Package A: 7,000 บาท
Package B: 18,500 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81894, 81898, และ คุณนพมล 08 5324 2684, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:  

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM6
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM6)
1 – 4 ก.ย. 63  28,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators)
18 – 20 พ.ย. 63 19,900
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO13 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 13 (Carbon Footprint for Organization: CFO13) 10 – 11 ก.ย. 63   10,000
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA) 18 – 20 พ.ย. 63 12,000
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products: CFP) 25 – 27 พ.ย. 63 12,000
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
ATS หลักสูตรอนาคตยานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 17 – 18 ธ.ค. 63 12,500
FEC5 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 5 19 – 21 ส.ค. 63 12,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSD หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ
 (Concept and Standard in Railway Station Design)
9 – 11 ก.ย. 63 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81894, 81895, 81898, 81904 และคุณบรรยงก์ 08 1825 5143, คุณสุรีย์ 09 7297 2563, คุณนิพัฒน์  08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709, คุณนพมล 08 5324 2684, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
EAW5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5)  25 – 27 พ.ย. 63  24,500
BCS4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard) รุ่นที่ 4  26 – 28 ส.ค.63  23,000
CSM หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) 1 – 4 ก.ย. 63 34,900
SOC3 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 (Security Operations Center: SOC3)  15 – 18 ก.ย. 63 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892 และ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย – 9 ต.ค. 63)
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6 วันที่ 20 – 21 ส.ค. 63
รุ่นที่ 7 วันที่ 18 – 19 ก.พ. 64
รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64
9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 7 วันที่ 26 – 27 พ.ย. 63
รุ่นที่ 8 วันที่ 18 – 19 มี.ค. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 – 16 ก.ค 64
9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่ 1 วันที่ 2 - 4 ก.ย. 63
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 21 พ.ค. 64
 14,900
SAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
26 – 28 ส.ค. 63 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 23 – 25 ก.ย. 63 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806

หรือ E-mail:  

สำหรับให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรอบรมที่สถาบันฯ  ด้วยมาตรการ “Social Distancing”หรือ หลักสูตรออนไลน์ (E-Training) ด้วยค่าลงทะเบียนลดพิเศษ

 

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
 XLS040 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 17 ส.ค. 63 3,900
 NWA077 TCP/IP Internetworking  17 – 21 ส.ค. 63  10,000
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที 17 – 19 ส.ค. 63  8,500
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO Cobit SOX ITIL ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012  17 – 21 ส.ค. 63  14,000
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming 17 – 21 ส.ค. 63  12,000
 XLS041 การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์  18 – 19 ส.ค. 63  7,000
XLS042 สร้าง Chart วิเคราห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์   20 ส.ค. 63  3,700
TEC001 Linux Failover Clustering and SQL Server on CentOS 20 – 21 ส.ค. 63  9,000
XLS043 การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ  21 ส.ค. 63  3,500
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database   24 – 26 ส.ค. 63  8,900
ITM023 Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  24 – 26 ส.ค. 63  9,500
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  24 – 26 ส.ค. 63  9,500
JAV042 AngularJS Programming 24 – 26 ส.ค. 63  9,500
ITM008 IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอที  24 – 26 ส.ค. 63  8,500
NWA086 Implementing Wireless LAN Solution   24 – 26 ส.ค. 63  11,000
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 24 – 27 ส.ค. 63  11,000
PJM009 Essential Project Management Skills  24 – 28 ส.ค. 63  12,000
NWA105 Windows PowerShell Zero to Hero  24 – 28 ส.ค. 63  14,500
 XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  27 – 28 ส.ค. 63  6,900
SVM001 พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundmental Asset Management)  31 ส.ค. – 2 ก.ย. 63  9,000
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 63  13,500
CPL003 C# .NET Programming   31 ส.ค. – 4 ก.ย. 63  13,500
ITM086 IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอที  1 – 3 ก.ย. 63  9,500
MUL014 Adobe Photoshop CC 2019 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  2 – 4 ก.ย. 63  10,000
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  3 ก.ย. 63  4,500
DSA006 Data Science with Python and Jupyter 7 – 9 ก.ย. 63  12,500
JAV063 Kotlin for Java Developers  7 – 9 ก.ย.  63  11,000
DSA009 R Programming for Data Science  7 – 9 ก.ย.  63  12,000
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 7 – 10 ก.ย.  63  10,000
CTS005 Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA)  7 – 11 ก.ย.  63  13,500
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย 7 – 11 ก.ย.  63  15,500
PTN006 IoT Raspberry using Python Programming  7 – 11 ก.ย.  63  17,000
PHP002 Advanced PHP for Web Service  7 – 11 ก.ย.  63  14,000
CTR002 Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์    7 – 11 ก.ย.  63  13,500
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  10 ก.ย.  63  4,500
NWA001 Understanding Network Fundamentals   14 – 16 ก.ย. 63  11,000
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management)  14 – 16 ก.ย. 63  11,000
ITM117 Project Management with IT Outsourcing Service Providers: การบริหารโครงการกับผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing)   14 – 16 ก.ย. 63  9,000
MBA015 Android and Databases Development Using Mysql & PHP   14 – 16 ก.ย. 63  12,500
CTS010 Window 10 Administration  14 – 16 ก.ย. 63  10,000
DBM020 Database Design and SQL  14 – 18 ก.ย. 63  12,500
DBM049 Writing T-SQL for Query and Analyze Data  14 – 18 ก.ย.  63  13,500
NWA076 SUN Solaris Administration   14 – 18 ก.ย.  63  14,000
DBM031 SQL Server 2016 Administration 14 – 18 ก.ย.  63  13,500
ASP021 Web Application using ASP.NET (C#)  14 – 18 ก.ย.  63  13,500
JAV022 JAVA Application & Applet Programming (J2SE) Level I – Basic Application Programming: การพัฒนาภาษา JAVA Application ที่ทำงานบน Client และ Webระดับที่ 1 – การทำงาน GUI และ Applet   14 – 18 ก.ย.  63  13,500
MVB016 Visual Basic .NET Programming  14 – 18 ก.ย.  63  13,500
SEC004 Cyber Security for Smart User    17 – 18 ก.ย.  63  8,000
TEC002 IoT Security   17 – 18 ก.ย.  63  8,500
ITM114 Cyber Security Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning 17 – 18 ก.ย.  63 8,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail: