Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ยังระบาดอยู่และยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ก็ต้องย้ำกันทุกครั้งนะครับในการป้องกันให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 เช่นเคย นั่นก็คือวิธีการปฏิบัติตัวที่จำง่ายๆนะครับนั่นก็คือ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มทยอยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันแล้ว ก็จะส่งผลดีกับคนไทยทุกคน เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ที่สำคัญเป็นการเรียกความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนและระบบสาธารณสุขที่มีความน่าเชื่อถือ ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้า สิ่งสำคัญต้องปฏิบัติตัวให้สม่ำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ เหมือนเดิมนะครับ ย้ำการ์ดอย่าตก แล้วเราจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ สู้ๆนะครับ

ในปี 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM9 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021
“นวัตกรรมบริการ  กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” ถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
25 – 27 ส.ค. 64 15,500
DLI2 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications ถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 24- 25 ส.ค. 64 10,500
CDB4 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 4 ถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 30 – 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 64 Package A 6,000
Package B 15,500
SDT6 หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021ถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 14 – 15 ก.ย. 64 10,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ  08 1917 5511
คุณนิพัฒน์  08 9777 7492
E-mail:  

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
FSH หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System) 16 – 18 ส.ค. 64 22,000
SCM7
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7
31 ส.ค. – 3 ก.ย. 64  28,500
SCI หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Installation and Maintenance: SCI) 13 – 15 ก.ย. 64 19,000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFT หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งในประเทศไทย (Mastering Vertical Farming Business and Technology in Thailand) 17 ส.ค. 64 4,900
VFBT หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งในประเทศไทย (Masterig Vertical Farming Business and Technology in Thailand) 30 – 31 ส.ค. 64 13,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค 08 5211 9709
คุณสุรีย์ 09 7297 2563
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO15 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 15 1 – 2 ธ.ค 64 10,000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 14 -15 ธ.ค. 64 13,500
FEC6 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 6 24 -26 ส.ค. 64 12,500
ATS หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 6 -7 ก.ย. 64 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898, 81894
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSD2 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ 6 – 8 ก.ย. 64 14,900
RSM หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance: RSM) 23 – 25 ส.ค. 64 14,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
PDPA2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop) รุ่นที่ 2 1 – 3 ก.ย. 64 18,500
CSM2 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) รุ่นที่ 2 3 – 6 ส.ค. 64 34,900
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center) รุ่นที่ 4 24 – 27 ส.ค. 64 34,900
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop) รุ่นที่ 6 8 – 10 ก.ย. 64 24,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบเดือนตลาคม 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 6 ต.ค. 64) รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64 9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design
เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
รุ่นที่ 9 วันที่ 9 – 10 ก.ย. 64 9,900
INFO Online การสร้างสื่อการนำเสนอ Infographic อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 27 ส.ค. 64 3,000
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 – 20 ต.ค. 64  14,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 15 – 17 ก.ย. 64 14,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 6 – 8 ต.ค. 64 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 24 – 26 พ.ย. 64 16,900
CFR หลักสูตรหลักสูตร รู้จริงการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหารใน 2 วัน สิงหาคม 64 15,000
H-SV หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015) 30 – 31 ส.ค. 64 3,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรออนไลน์ เรียนและปฏิบัติจริง กับ Remote Workshop  ด้วยค่าลงทะเบียนที่ลดพิเศษจากราคาปกติ 20-30%

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CLS002  AWS Technical Essentials  9-10 ส.ค. 64 12,000
ITM086  IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  9-11 ส.ค. 64 9,500
MUL014 Adobe Photoshop CC 2020 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  9-11 ส.ค. 64 10,000
ITM102  IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  16-18 ส.ค. 64 8,500
NWA080  Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์  16-20 ส.ค. 64 14,500
JAV047  JavaScript Node.js for Application and Web Application Programming  16-20 ส.ค. 64 14,000
PTN006  IoT Raspberry using Python Programming  16-20 ส.ค. 64 16,000
XLS016  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming  16-20 ส.ค. 64 12,000
XLS041  การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์  17-20 ส.ค. 64 6,500
ITM123  Efficiency Communication in the Organization with Digital Technology: การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  19-20 ส.ค. 64 7,000
XLS044  การใช้ Function ของ Excel สำหรับงานบัญชี-การเงิน  20 ส.ค. 64 3,200
PHP024  PHP Security Code  23-25 ส.ค. 64 11,000
DSA002  AI : Python for Data Analyst Programming  23-25 ส.ค. 64 12,500
PHP012  PHP using MySQL Database for Web Development  23-25 ส.ค. 64 9,500
JAV061  Java Spring Framework Development  23-26 ส.ค. 64 12,500
ITM027  การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  23-26 ส.ค. 64 11,000
NWA090  Windows Server 2019 Active Directory Domain Services Administration  23-27 ส.ค. 64 14,500
ITM023  Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  25-27 ส.ค. 64 9,500
ITM103  Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0  30-31 ส.ค.64 6,500
PHP027  PHP using Laravel Framework  30ส.ค.-1ก.ย.64 11,000
 ITM036  ITIL Foundation 2019  30ส.ค.-3ก.ย.64 13,000
DBM039  Oracle Database PL/SQL Programming  30ส.ค.-3ก.ย.64 13,500
JAV072  Java Web Application and API REST Development  30ส.ค.-3ก.ย.64 13,000
 CLS009  AWS Certified Cloud Practitioner 2020  1 ก.ย. 64        7,000
 MUL023  การออกแบบสื่อโฆษณาบนโลกการตลาดออน์ไลน์ Ad & Flash News Design By Adobe Photoshop  1 ก.ย. 64        7,500
 CLS010  Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure  1 ก.ย. 64        7,000
 ITM114  Cybersecurity Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning  1-3 ก.ย. 64        9,500
 MUL020  Advance Adobe Photoshop CC 2020 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง  2-3 ก.ย. 64        7,500
 MDB012  Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019  6-8 ก.ย. 64        9,000
 NWA077  TCP/IP Internetworking  6-8 ก.ย. 64      10,000
 PTN007  Python Image Processing Using OpenCV Development  6-8 ก.ย. 64      13,000
 DSA009  R Programming for Data Science  6-8 ก.ย. 64      12,000
 JAV052  JavaScript using React Programming  6-8 ก.ย. 64      11,000
 PHP033  REST API Development using PHP and MySQL  6-8 ก.ย. 64      12,000
 JAV070  TypeScript Fundamentals  6-9 ก.ย. 64      11,500
 ITM066  การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012  6-10 ก.ย. 64      14,000
 CPL003  C# .NET Programming  6-10 ก.ย. 64      13,500
 CTS005  Cisco Certified Network Associate (CCNA)  6-10 ก.ย. 64      13,500
 DSA006  Data Science with Python and Jupyter  6-10 ก.ย. 64      12,500
 ASP021  Web Application using ASP.NET (C#)  6-10 ก.ย. 64      13,500
 PJM009  Essential Project Management Skills  6-10 ก.ย. 64      12,000
 MUL015  Adobe Illustrator CC 2020 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  8-10 ก.ย. 64      10,000
 ITM008  IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  8-10 ก.ย. 64        8,500
 XLS011  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  9-10 ก.ย. 64        6,900
 DSA007  Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  9-10 ก.ย. 64        9,500
 JAV042  JavaScrpt using AngularJS Programming  13-15 ก.ย. 64        9,500
 JAV066  Node JS Advanced Programming  13-15 ก.ย. 64      12,000
 DSA002  AI : Python for Data Analyst Programming  13-15 ก.ย. 64      12,500
 NWA086  Implementing Wireless LAN Solution  13-15 ก.ย. 64      11,000
 ITM062  การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)  13-16 ก.ย. 64      11,000
 DBM029  MySQL v.8 for Developer  13-16 ก.ย. 64      12,500
 ITM115  IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  13-16 ก.ย. 64      10,000
 MVB016  Visual Basic .NET Programming  13-17 ก.ย. 64      13,500
 JAV047  JavaScript Node.js for Application and Web Application Programming  13-17 ก.ย. 64      14,000
 JAV073  Java Application and Object Oriented Programming Development  13-17 ก.ย. 64      13,000
 NWA105  Windows Automation with PowerShell  13-17 ก.ย. 64      14,500
 XLS015  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database  15-17 ก.ย. 64        8,900
 DSA008  Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  17 ก.ย. 64        4,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

 

ใช้ชีวิตแบบ New Normal อยู่ที่ไหนก็เพิ่มความรู้ได้

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th