Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้ การ์ดอย่าตกนะครับ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพเพื่อที่จะต่อสู้กับโควิด-19 ที่กำลังระบาดใหม่ หมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เราต้องรักษามาตรฐานเรื่องการป้องกันโรคอย่างเป็นนิสัย ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวให้สม่ำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ แล้วประเทศไทยก็จะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

สำหรับปี 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM9 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021
“นวัตกรรมบริการ  กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”
16 – 18, 23 – 24 มี.ค. 64 25,000
SDT5 หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021 21 – 23 เม.ย. 64 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ โมระกุล 08 1917 5511
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail:  

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM7
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7
17 – 20 พ.ค. 64  28,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators)
19 – 21 พ.ค. 64 19,900
VFT หลักสูตรศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Study Visit on Vertical Farming Technology and Management: VFT) 18 มิ.ย. 64 4,900
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA) 7 – 9 เม.ย 64 12,000
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
MEV4 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 4 7 – 8 เม.ย 64 7,900
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 6 – 7 พ.ค. 64 13,500
FEC6 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 6 7 – 9 เม.ย 64 12,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSO หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า (Railway System Operation: RSO) 23 – 25 มี.ค. 64 14,900
RSM หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance: RSM) 11 – 13 พ.ค. 64 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81894, 81895, 81898, 81904 และคุณบรรยงก์ 08 1825 5143, คุณสุรีย์ 09 7297 2563, คุณเมธภัค 08 5211 9709, คุณนพมล 08 5324 2684, คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITA16 หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 16 8 – 12 มี.ค. 64 21,400
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop) รุ่นที่ 6 12 – 14 พ.ค. 64 24,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ โมระกุล 08 1917 5511
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบเดือน เม.ย. 64
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ก.พ. – เม.ย. 64)
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 7 วันที่ 18 – 19 ก.พ. 64
รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64
9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design
เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
รุ่นที่ 8 วันที่ 18 – 19 มี.ค. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 – 16 ก.ค 64
9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 – 18 ธ.ค. 63
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 พ.ค. 64
 14,900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA)
21 – 23 เม.ย. 64 16,900
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี (รุ่นที่ 19) 17 ก.พ. 64 4,700
RDCO ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online รุ่นที่ 10 18 – 19 ก.พ. 64 10,000
H-QMS หลักสูตร ISO 13485:2016 ข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายใน 18 – 19 ก.พ. 64 7,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806

หรือ E-mail:  

สำหรับให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรอบรมที่สถาบันฯ  ด้วยมาตรการ “Social Distancing”หรือ หลักสูตรอบรมออนไลน์ (Online)ในอัตราค่าลงทะเบียนลดพิเศษ

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITM051 Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business:การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล 22 – 24 ก.พ. 64         8,500
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) 22 – 24 ก.พ. 64       11,000
ASP023 Web API Using ASP.NET (C#) 22 – 24 ก.พ. 64       12,000
DSA006 Data Science with Python and Jupyter 22 – 24 ก.พ. 64       12,500
JAV065 Node JS, Express and MongoDB Server-Side Development 22 – 24 ก.พ. 64       12,000
MBA014 Android – Kotlin Programming Language 22 – 24 ก.พ. 64       12,500
DBM050 Implement NoSQL Database with Cassandra 22 – 24 ก.พ. 64       12,000
PHP033 REST API Development using PHP and MySQL 22 – 24 ก.พ. 64       12,000
PHP034 PHP RESTful APIs Using Laravel APIs (Web API) 22 – 24 ก.พ. 64       11,500
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019 22 – 24 ก.พ. 64         9,000
MUL015 Adobe Illustrator CC 2020  การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 22 – 24 ก.พ. 64       10,000
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001:การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 22 – 25 ก.พ. 64       10,000
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 22 – 25 ก.พ. 64       12,500
ITM114 Cybersecurity Control for AI and Machine Learning:การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning 1 – 3 มี.ค. 64         9,500
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming 1 – 3 มี.ค. 64       12,000
DSA009 R Programming for Data Science 1 – 3 มี.ค. 64       12,000
JAV071 Rust Programming Language 1 – 3 มี.ค. 64       11,500
CTS001 Building DR Site with Vmware vCenter Site Recovery Manager 6.5 1 – 3 มี.ค. 64       12,500
JAV070 TypeScript Fundamentals 1 – 4 มี.ค. 64       11,500
JAV061 Java Spring Framework Development 1 – 4 มี.ค. 64       12,500
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012 1 – 5 มี.ค. 64       14,000
PTN006 IoT Raspberry using Python Programming 1 – 5 มี.ค. 64       16,000
NWA105 Windows Automation with PowerShell 1 – 5 มี.ค. 64       14,500
JAV068 Node JS and Angular, React, JSX Development 1 – 5 มี.ค. 64       13,000
MDB005 Advanced Microsoft Access 2016/2019  Macro and VBA Programming 3 – 5 มี.ค. 64         9,500
MUL016 Adobe InDesign CC 2020 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine) 3 – 5 มี.ค. 64       10,000
ITM123 Efficiency Communication in the Organization with  Digital Technology:การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4 – 5 มี.ค. 64         7,000
XLS028 Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019 8 – 9 มี.ค. 64         6,500
JAV042 JavaScrpt using AngularJS Programming 8 – 10 มี.ค. 64         9,500
ITM086 IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 – 10 มี.ค. 64         9,500
PHP024 PHP Security Code 8 – 10 มี.ค. 64       11,000
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming 8 – 10 มี.ค. 64       12,500
PHP027 PHP using Laravel Framework 8 – 10 มี.ค. 64       11,000
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 8 – 11 มี.ค. 64       11,000
JAV073 Java Application and Object Oriented Programming Development 8 – 12 มี.ค. 64       13,000
PJM009 Essential Project Management Skills 8 – 12 มี.ค. 64       12,000
MVB016 Visual Basic .NET Programming 8 – 12 มี.ค.  64       13,500
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools 11 มี.ค. 64         4,500
ITM008 IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 – 17 มี.ค 64.         8,500
CPL005 C# Object Oriented Programming 15 – 17 มี.ค. 64       11,000
JAV067 Node JS API Development 15 – 17 มี.ค. 64       12,000
PHP033 REST API Development using PHP and MySQL 15 – 17 มี.ค. 64       12,000
PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development 15 – 17 มี.ค. 64       13,000
NWA095 Ubuntu Server Administration 15 – 18 มี.ค. 64       13,000
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001:การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 15 – 18 มี.ค. 64       10,000
DSA013 CKAN Open Data Portal Platform for Python Developer 15 – 19 มี.ค. 64       13,500
ITM067 Business Intelligence (BI) Using Pentaho (Data Warehouse) 15 – 19 มี.ค. 64       13,500
PHP022 PHP for Web Application Development 15 – 19 มี.ค. 64       14,500
DBM031 SQL Server 2019 Administration 15 – 19 มี.ค. 64       13,500
ASP021 Web Application using ASP.NET (C#) 15 – 19 มี.ค. 64 13,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail: