Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักและเป็นวันตรุษจีนด้วย ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ มอบความรักให้กับคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือครอบครัว เพื่อน คนรอบข้างนะครับ และขอให้มั่งมี ศรีสุข เฮง เฮง ร่ำรวยๆ นะครับ มอบความรักแล้วก็อย่าลิมป้องกันตัวเองจากเจ้าเชื้อโควิด-19 ด้วยนะครับ ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเหมือนดิม นั่นก็คือ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นปกติในเร็ววันนะครับ

ในปี 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP5 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
 22 ก.พ. 65 7,000
DLI3 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 3
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
9 – 10 มี.ค. 65 10,500
CDB5 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 5
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
22 – 24 มี.ค. 65 Package A 6,000
Package B 15,500
COD2 หลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D(Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) รุ่นที่ 2 26 – 28 เม.ย. 65 18,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน
(Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM7 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7 26 – 29 เม.ย. 65 28,500
FSH2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด รุ่นที่ 2 (Fundamental Solar PV Hybrid System: FSH2) 25 – 27 พ.ค. 65 23,540
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา 08 1825 5143
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่
(Modern Agriculture Training Series)
VFT2 หลักสูตรศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 2 (Study Visit on Vertical Farming Technology and Management)
7 ก.พ. 65 4,900
VF2 รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System in 2 Days) รุ่นที่ 6
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
30 – 31 มี.ค. 65 3,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Training Series)
CFO17 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 16 11 – 12 พ.ค. 65 10,700
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่
(Modern Transportation Practices : MTP)
FEC7 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
รุ่นที่ 7(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC7)
21 – 23 มี.ค. 65 13,910
ATS หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
20 – 21 เม.ย. 65 6,250
MEV5 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 5 19 – 20 พ.ค. 65 7,900
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 26 – 27 พ.ค. 65 13,500
EVD4 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 4 (Electric Vehicles Drive System: EVD4) 20 – 21 ก.ค. 65 13,910
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่
(Modern Transportation Training Series)
RSO2 หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Railway System Operation) 14 – 16 มี.ค 65 14,900
RSM2 หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Railway System Maintenance) 27 – 29 เม.ย. 65 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล จันทรวิมล 08 5324 2684
E-mail:

EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) 2 – 4 มี.ค.65 24,500
PDPA3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop) รุ่นที่ 3
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
16 – 18 มี.ค. 65 18,500
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 5 – 6, 18 – 20 พ.ค. 65 36,000
DPO หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs 25 – 27 พ.ค. 65 18,500
CSM2 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management) 7 – 10 มิ.ย. 65 34,900
ITA17 IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 17  20- 24 มิ.ย. 65 21,400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบ 24 พฤศจิกายน 2564 (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. 64) รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 11 ก.พ. 65
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 27 พ.ค. 65
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 17 – 19 ส.ค. 65
14,900
INFOPRESENT หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • รุ่นที่ 11 วันที่ 17 – 18 มี.ค. 65
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 21 – 22 ก.ค. 65
9,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 10)
  • รุ่นที่ 11 วันที่ 9 – 10 มิ.ย. 65
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 8 – 9 ก.ย. 65
9,900
PMC หลักสูตรการบริหารผลิตภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร (Productivity Management for Organizational Sustainability Course) : PMC (Online) 14 – 15 ก.พ. 65 5,500
MVC หลักสูตร รู้จริงเรื่อง “ลิขสิทธิ์” Workshop สำหรับนักสร้างสรรค์และนักธุรกิจ ยุค Metaverse (Copyright Knowledges and Practices for Creators and Traders towards Metaverse Era) : MVC 28 ก.พ. 65 – 1 มี.ค.65 12,000
CFR หลักสูตรหลักสูตร รู้จริงการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหารใน 2 วัน (เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะแจ้งวันจัดฝึกอบรมให้ทราบอีกครั้ง) 15,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

ต้อนรับศักราชใหม่ ด้วยหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Onsite Online
 JAV068 Node JS and Angular React JSX Development  7-11 ก.พ. 65       13,000       11,500
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 9-11 ก.พ. 65         9,500         8,750
DOC010 สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน 14 ก.พ. 65         3,000         2,700
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools   14-15 ก.พ. 65         9,500         9,000
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart 14-15 ก.พ. 65         6,900         5,500
DBM029 MySQL v.8 for Developer 14-17 ก.พ. 65       12,500       10,500
DBM049 SQL Server 2019 Database Queries and Analysis 14-18 ก.พ. 65       13,500       11,500
DOC011 การใช้จดหมายเวียน ด้วย Word+Excel ช่วยบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 15 ก.พ. 65         3,000         2,700
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools 17 ก.พ. 65         4,500         4,000
PPT009 PowerPoint  to Power Up New Trend
การสร้างงานพรีเซนเทชั่นในยุคดิจิทัล
17 ก.พ. 65         3,500         3,000
ITM008 Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 17-18 ก.พ. 65         8,500         7,000
ITM103 IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร   17-18 ก.พ. 65         6,500         6,000
DSA015 New! Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligence 17-18 ก.พ. 65         9,500         9,000
DSA014 New! Data Analytics Dashboard using Google Data Studio 18 ก.พ. 65         4,500         4,250
MUL026 การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ  ด้วย PowerPoint  18 ก.พ. 65         3,500         3,250
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-23 ก.พ. 65         8,500         7,500
JAV075 New! Web APIs with Rust Programming 21-23 ก.พ. 65       12,000       11,000
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019 21-23 ก.พ. 65         9,000         7,500
JAV073 Java Application and Object Oriented Programming Development 21-25 ก.พ. 65       13,000       11,000
PHP036 PHP Web API, MySQL, JavaScript and AJAX Development 21-25 ก.พ. 65       12,500       11,000
DBM031 SQL Server 2019 Administration 21-25 ก.พ. 65       13,500       12,000
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 22 ก.พ. 65         3,700         3,450
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 22-25 ก.พ. 65       12,500       10,000
XLS039 การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 23 ก.พ. 65         3,500         3,250
ITM051 Business Process Improvement to Support the Digital Tranformation: การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 23-25 ก.พ. 65         8,500         7,000
MUL025 Adobe Photoshop & Illustrator – Graphic Design for Digital & Social Media การออกแบบกราฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อดิจิทัล และ โซเซียลมีเดีย 23-25 ก.พ. 65       11,000         9,000
XLS040 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 24 ก.พ. 65         3,500         3,250
XLS042 สร้าง Chart วิเคราห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์ 25 ก.พ. 65         3,500         3,250
DCM003 Create Tourism Business Opportunities with Digital Strategies: สร้างโอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยวด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 65       10,000         9,000
ITM117 การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 65         9,000         8,500
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 65       12,000       11,000
JAV069  Vue JS Progressive JavaScript Framework 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 65       12,500       11,500
DBM028 MySQL v.8 Administration 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 65       12,000       10,000
JAV040 Java for Non-Programmers 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 65       13,500       12,000
DSA015 New! Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligence 1 – 2 มี.ค.65         9,500         9,000
PPT011 Basic  Microsoft PowerPoint O365/ 2016/2019 for Effective Presentation  1 – 2 มี.ค.65         7,000         6,000
DSA009 R Programming for Data Science 1 – 3 มี.ค.65       12,000       11,000
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation  1 – 3 มี.ค.65         8,900         7,500
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ 2 – 4 มี.ค.65         8,000         7,000
PHP037 New! PHP Laravel Web API using Lumen Micro-Framework 2 – 4 มี.ค.65       11,000       10,000
PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development 2 – 4 มี.ค.65       13,000       12,000
SVM001 มาตรฐาน ISO 550001: พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundmental Asset Management) 2 – 4 มี.ค.65         9,000         8,000
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools 3 มี.ค. 65         4,500         4,000
DSA014 New! Data Analytics Dashboard using Google Data Studio 4 มี.ค.65         4,500         4,250
MUL027 Vedio Editor for Digital Media by PowerPoint
การตัดต่อทำคลิปวิดีโอแบบง่ายๆ สำหรับงาน Digital Media ด้วย PowerPoint 
7 มี.ค.65         3,800         3,500
PTN008 Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero  7 – 8 มี.ค. 65         9,000         8,000
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools   7 – 8 มี.ค.65         9,500         9,000
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming 7 – 9 มี.ค.65       12,500       11,000
ITM023 Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 7 – 9 มี.ค.65         9,500         7,500
PJM012 New! Quality Management System (QMS): ระบบการจัดการด้านคุณภาพ 7 – 9 มี.ค.65         9,500         8,500
CPL003 C# .NET Programming 7 – 11 มี.ค.65       13,500       12,000
CTS005 Cisco Certified Network Associate (CCNA) 7 – 11 มี.ค.65       13,500       11,500
JAV068 Node JS and Angular, React, JSX Development 7 – 11 มี.ค.65       13,000       11,500
MBA017 React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework) 7 – 11 มี.ค.65       13,500       12,000
NWA089 Windows Server 2019 Administration 7 – 11 มี.ค.65       13,500       12,000
PTN009 New! IoT using Arduino and Programming 7 – 11 มี.ค.65       15,000       13,500
ASP023 Web API Using ASP.NET (C#) 9 – 11 มี.ค.65       12,000       11,000
ITM100 มาตรฐาน ISO/IEC 19770: การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Asset Management)
9 – 11 มี.ค.65         9,500         8,000
JAV071 Rust Programming Language 9 – 11 มี.ค.65       11,500       10,000
MDB005 Advanced Microsoft Access 2016/2019  Macro and VBA Programming  9 – 11 มี.ค.65         9,500         8,750
MUL016 Adobe InDesign CC 2021 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine) 9 – 11 มี.ค.65       10,000         8,500
DMT011 New! Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม 10 มี.ค.65         4,000         3,500
ITM103 New! IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร 10 -11 มี.ค. 65         6,500         6,000
DMT012 New! แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles 11 มี.ค.65         4,500         4,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th