Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน มกราคม 2564

สวัสดีครับทุกท่าน

          ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามา ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ต่อสู้กับโควิด-19 ที่กำลังระบาดใหม่ ขอให้ทุกท่านระวังและรักษาสุขภาพด้วยนะครับ หมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และที่สำคัญต้องย้ำทุกครั้งในเรื่องนี้การ์ดอย่าตกนะครับ ถึงจะมาระบาดใหม่แล้ว เราต้องรักษามาตรฐานเรื่องการป้องกันโรคอย่างเป็นนิสัย ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวให้สม่ำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ แล้วประเทศไทยก็จะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

          **ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

          สำหรับปี 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM7 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7 17 – 20 พ.ค. 64 28,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFM หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) 8 – 10 ก.พ. 64 17,900
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators)
19 – 21 พ.ค. 64 19,900
VFT หลักสูตรศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Study Visit on Vertical Farming Technology and Management: VFT) 18 มิ.ย. 64 4,900
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO14 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 14 18 – 19 ก.พ. 64 10,000
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSO หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า
(Railway System Operation: RSO)
23 – 25 มี.ค. 64 14,900
RSM หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
(Railway System Maintenance: RSM)
23 – 25 พ.ค. 64 14,900
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
MEV4 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 4 4 – 5 ก.พ. 64 7,900
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 24 – 25 ก.พ. 64 13,500
FEC6 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 6 26 – 28 เม.ย. 64 12,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81894, 81895, 81898, 81904 และคุณบรรยงก์ 08 1825 5143, คุณสุรีย์ 09 7297 2563, คุณเมธภัค 08 5211 9709, คุณนพมล 08 5324 2684, คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบเดือน เม.ย. 64
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ก.พ. – เม.ย. 64)
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:

 
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM9 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021
“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”
16 – 18, 23 – 24 มี.ค. 64 25,000
SDT6 หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021 21 – 23 เม.ย. 64 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898 และ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
หรือ E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITA16 หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 16 18 – 22 ม.ค. 64 21,400
PDPA หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop: PDPA) 17 – 19 ก.พ. 64 24,500
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop) รุ่นที่ 6 12 – 14 พ.ค. 64

24,500

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892 และ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511 หรือ E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 7 วันที่ 18 – 19 ก.พ. 64
รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64

9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 8 วันที่ 18 – 19 มี.ค. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 – 16 ก.ค 64

9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 พ.ค. 64 14,900
HPP หลักสูตรเรียนรู้ สัมผัส HPP นวัตกรรมเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์แบบไม่ใช้ความร้อน เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร (รุ่นที่ 2) (“HPP” Cold Pasteurization Technology for Innovative Opportunities in Food Business: HPP2) 1-2 ก.พ. 64 19,900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 20 – 22 ม.ค. 64 16,900
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี (รุ่นที่ 19) 17 ก.พ. 64 4,700
RDCO ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online รุ่นที่ 10 18-19 ก.พ. 64 10,000
H-RM ISO 14971:2019 การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงกับเครื่องมือแพทย์ 25 – 26 ม.ค. 64 7,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806

หรือ E-mail: