Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน มกราคม 2565

สวัสดีครับทุกท่าน     

ขอสวัสดีปีใหม่ 2565 นะครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญนะครับ สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 มีการระบาดของเชื้อชนิดใหม่ที่ชื่อว่าโอมิครอนที่ระบาดได้ง่ายขึ้นและติดได้ง่าย แต่ไม่รุนแรงเหมือนเชื้อเดิม การฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น และการปฏิบัติตัวที่ดีขึ้นจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเราต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเหมือนดิม ที่จำง่ายๆนะครับนั่นก็คือ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นปกติในเร็ววันนะครับ

ในปี 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP5 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5)  22 ก.พ. 65 8,500
DLI3 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 3 9 – 10 มี.ค. 65 12,500
CDB5 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 5 22 – 24 มี.ค. 65 Package A 7,000
Package B 18,500
COD2 หลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D(Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) รุ่นที่ 2 26 – 28 เม.ย. 65 18,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน
(Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCI2 หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
24 – 25 ม.ค. 65  4,900
SCM7 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7 26 – 29 เม.ย. 65 28,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา 08 1825 5143
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่
(Modern Agriculture Training Series)
VFC2 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 2
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
18 ม.ค. 65 3900
VFT2 หลักสูตรศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 2 (Study Visit on Vertical Farming Technology and Management)
7 ก.พ. 65 4900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Training Series)
CFO16 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 16 14 – 15 ก.พ. 65 10,700
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่
(Modern Transportation Practices : MTP)
ATS หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
20 – 21 เม.ย. 65 6,250
MEV5 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 5 19 – 20 พ.ค. 65 7,900
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 26 – 27 พ.ค. 65 13,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่
(Modern Transportation Training Series)
RSO2 หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Railway System Operation) 14 – 16 มี.ค 65 14,900
RSM2 หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Railway System Maintenance) 27 – 29 เม.ย. 65 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล จันทรวิมล 08 5324 2684
E-mail:

DPO หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs 26 – 28 ม.ค. 65 24,500
ITA17 IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 17 31 – 4 ก.พ. 65 21,400
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 (Enterprise Architecture Workshop) 2 – 4 มี.ค.65 18,500
PDPA3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop) รุ่นที่ 3
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
16 – 18 มี.ค. 65 24,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบ 24 พฤศจิกายน 2564 (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. 64) รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
วันที่ 9 – 11 ก.พ. 65 14,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 10) 20 – 21 ม.ค. 65 9,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 12- 14 ม.ค. 65 16,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE)  26 – 28 ม.ค. 65 14,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA)  23 – 25 ก.พ. 65 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 23 – 25 มี.ค. 65 16,900
MVC หลักสูตร รู้จริงเรื่อง “ลิขสิทธิ์”
Workshop สำหรับนักสร้างสรรค์และนักธุรกิจ ยุค Metaverse
(Copyright Knowledges and Practices for Creators and Traders towards Metaverse Era) : MVC
28 ก.พ. 65 – 1 มี.ค.65 12,000
CFR หลักสูตรหลักสูตร รู้จริงการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหารใน 2 วัน มกราคม 65 15,000
HRE การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” 3 – 4 ก.พ. 65 1,600

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

ต้อนรับศักราชใหม่ ด้วยหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Onsite Online
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming  17-19 ม.ค. 65       12,500       11,000
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming   17-19 ม.ค. 65       12,000       10,000
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  19-21 ม.ค. 65         8,500         7,500
DSA006 Data Science with Python and Jupyter  19-21 ม.ค. 65       12,500       11,000
XLS028 Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019  20-21 ม.ค. 65         6,500         6,000
ITM103 IT Security and Cybersecurity
Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร  
 24-25 ม.ค. 65         6,500         6,000
PHP027 PHP using Laravel Framework  24-26 ม.ค. 65       11,000         9,500
MVB016 Visual Basic .NET Programming  24-28 ม.ค. 65       13,500       12,000
ITM101 IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ  26-28 ม.ค. 65         8,000         7,000
MUL014 Adobe Photoshop CC 2021 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  26-28 ม.ค. 65       10,000         8,500
PPT009 PowerPoint  to Power Up New Trend
การสร้างงานพรีเซนเทชั่นในยุคดิจิทัล
 31 ม.ค. 65         3,500         3,000
DSA009 R Programming for Data Science  31 ม.ค.- 2 ก.พ. 65       12,000       11,000
         
ITM086 IT Security Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  1-3 ก.พ. 65         9,500         7,500
DSA006 Data Science with Python and Jupyter 2-4 ก.พ. 65       12,500       11,000
SSW002 New! Building Power Automate Desktop for Business Automation 2-4 ก.พ. 65       12,000       11,000
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7-9 ก.พ. 65         9,500         8,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database 7-9 ก.พ. 65         8,900         8,000
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data 7-9 ก.พ. 65       11,500         9,500
DBM050 Implement NoSQL Database with Cassandra 7-9 ก.พ. 65       12,000       11,000
PJM001 Essential Project Management Skills for Information Technology Projects  7-11 ก.พ. 65       13,000       11,000
CPL003 C# .NET Programming 7-11 ก.พ. 65       13,500       12,000
DSA013 CKAN Open Data Portal Platform for Python Developer 7-11 ก.พ. 65       13,500       12,000
PTN006 IoT Raspberry using Python Programming 7-11 ก.พ. 65       16,000       14,000
DBM039 Oracle Database  PL/SQL Programming 7-11 ก.พ. 65       13,500       11,500
ITM114 Cybersecurity Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning 9-11 ก.พ. 65         9,500         8,000
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 9-11 ก.พ. 65         9,500         8,750
MUL015 Adobe Illustrator CC 2021  การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์   9-11 ก.พ. 65       10,000         8,500
SEC004 Cyber Security for Smart User 10-11 ก.พ. 65         8,000         7,500
DOC009 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ 11 ก.พ. 65         3,200         2,900
DOC010 สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน 14 ก.พ. 65         3,000         2,700
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools   14-15 ก.พ. 65         9,500         9,000
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart 14-15 ก.พ. 65         6,900         5,500
DBM029 MySQL v.8 for Developer 14-17 ก.พ. 65       12,500       10,500
DBM049 SQL Server 2019 Database Queries and Analysis 14-18 ก.พ. 65       13,500       11,500
DOC011 การใช้จดหมายเวียน ด้วย Word+Excel ช่วยบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 15 ก.พ. 65         3,000         2,700
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools 17 ก.พ. 65         4,500         4,000
PPT009 PowerPoint  to Power Up New Trend
การสร้างงานพรีเซนเทชั่นในยุคดิจิทัล
17 ก.พ. 65         3,500         3,000
ITM008 Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 17-18 ก.พ. 65         8,500         7,000
ITM103 IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร   17-18 ก.พ. 65         6,500         6,000
DSA015 New! Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligence 17-18 ก.พ. 65         9,500         9,000
DSA014 New! Data Analytics Dashboard using Google Data Studio 18 ก.พ. 65         4,500         4,250
MUL026 New! การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ  ด้วย PowerPoint 18 ก.พ. 65         3,500         3,250
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-23 ก.พ. 65         8,500         7,500
JAV075 New! Web APIs with Rust Programming 21-23 ก.พ. 65       12,000       11,000
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019 21-23 ก.พ. 65         9,000         7,500
JAV073 Java Application and Object Oriented Programming Development 21-25 ก.พ. 65       13,000       11,000
PHP036 New! PHP Web API, MySQL, JavaScript and AJAX Development 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 65       12,500       11,000
DBM031 SQL Server 2019 Administration 21-25 ก.พ. 65       13,500       12,000
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 22 ก.พ. 65         3,700         3,450
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 22-25 ก.พ. 65       12,500       10,000
XLS039 การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 23 ก.พ. 65         3,500         3,250
ITM051 Business Process Improvement to Support the Digital Tranformation: การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 23-25 ก.พ. 65         8,500         7,000
MUL025 New! Adobe Photoshop & Illustrator – Graphic Design for Digital & Social Media การออกแบบกราฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อดิจิทัล และ โซเซียลมีเดีย 23-25 ก.พ. 65       11,000         9,000
XLS040 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 24 ก.พ. 65         3,500         3,250
XLS042 สร้าง Chart วิเคราห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์ 25 ก.พ. 65         3,500         3,250
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming 28-30 ก.พ. 65       12,000       11,000
DCM003 Create Tourism Business Opportunities with Digital Strategies: สร้างโอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยวด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 65       10,000         9,000
ITM117 การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 65         9,000         8,500
JAV040 Java for Non-Programmers 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 65       13,500       12,000
DBM028 MySQL v.8 Administration 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 65       12,000       10,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th