Select Page

Bulletin ที่ผ่านมาประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้ก็เริ่มมีมาตรการผ่อนคลายกันมากขึ้น ตั้งแต่สถานประกอบการต่างๆรวมถึงโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเปิดเทอมเป็นครั้งแรกหลังจากสถานการณ์โควิท 2019 ระบาด แต่ถึงอย่างไรเราก็ไม่ควรประมาทถึงแม้ว่ายอดผู้ป่วยในประเทศจะเป็นศูนย์ เราจะต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลาจนกว่าจะมีวัคซีนมาป้องกัน ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง หมั่นออกกำลังกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อต้องมีการพบปะผู้คน เว้นระยะห่างกับผู้คนและล้างมือให้สะอาดเสมอ เท่านี้เราก็จะปลอดภัยจากโรคระบาดนี้ และเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกัน

          **ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

          สำหรับปี 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช. ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM8 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2020
“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”
18 – 20, 25 – 26 ส.ค.63 25,000
CDB3 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 3 (CDB3)  21 – 23 ก.ย. 63 Package A: 7,000 บาท
Package B: 18,500 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81894, 81898, และ คุณนพมล 08 5324 2684, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:  

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM6
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM6)
1 – 4 ก.ย. 63  28,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators)
18 – 20 พ.ย. 63 19,900
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
EAP2 หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment
of Product Systems) รุ่นที่ 2
23 – 24 ก.ค. 63 Package A: 12,000
Package B: 7,000
CFO13 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 13 (Carbon Footprint for Organization: CFO13) 10 – 11 ก.ย. 63   10,000
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
EVD2 หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Electric Vehicles Drive System: EVD2)  16 – 17 ก.ค. 63  12,500
ATS หลักสูตรอนาคตยานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 13 – 14 ส.ค. 63 12,500
FEC5 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 5 19 – 21 ส.ค. 63 12,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
ROM หลักสูตรการเดินรถและการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
(Railway System Operation & Maintenance)
4 – 6 ส.ค. 63 14,900
RSD หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ
 (Concept and Standard in Railway Station Design)
9 – 11 ก.ย. 63 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81894, 81895, 81898, 81904 และคุณบรรยงก์ 08 1825 5143, คุณสุรีย์ 09 7078 6282, คุณนิพัฒน์  08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709, คุณนพมล 08 5324 2684, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
EAW5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5)  15 – 17 ก.ค. 63  24,500
BCS4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard) รุ่นที่ 4  26 – 28 ส.ค.63  23,000
CSM หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) 1 – 4 ก.ย. 63 34,900
SOC3 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 (Security Operations Center: SOC3)  15 – 18 ก.ย. 63 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892 และ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 63)

 

รอบ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SED หลักสูตร มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Standardization for Elderly and Disabilities) 7 – 9 ก.ค. 63 4,800
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6: 20 – 21 ส.ค. 63 9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 6: 23 – 24 ก.ค. 63 9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2 - 4 ก.ย. 63
 14,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 2
(Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE)
17- 19 มิ.ย. 63 14,900
FAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์
(Fatigue Analysis and Application : FAA)
29 – 31 ก.ค. 63  16,900
SAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
26 – 28 ส.ค. 63 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 23 – 25 ก.ย. 63 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806

หรือ E-mail:  


พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรอบรมที่สถาบันฯ  ด้วยมาตรการ “Social Distancing”หรือ หลักสูตรออนไลน์ (E-Training) ด้วยค่าลงทะเบียนลดพิเศษ

 

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
TEC014 Hacking and Hardening Windows OS 13 – 15  ก.ค. 63 17,000
ITM086 IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอที 13 – 15  ก.ค. 63  9,500
JAV047 Node.js Programming 20 – 22  ก.ค. 63  9,500
MDB005 Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming 20 – 22  ก.ค. 63   9,500
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 20 – 23  ก.ค. 63  10,000
CTR002 Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์ 20 – 24  ก.ค. 63  13,500
NWA089 Windows Server 2016 Administration 20 – 24  ก.ค. 63  13,500
JAV039 Jasper Report and Java Programming 20 – 24  ก.ค. 63  14,000
MBA011 การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android   20 – 24  ก.ค. 63  15,000
MUL015 Adobe Illustrator CC 2019 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 22 – 24  ก.ค. 63  10,000
DBM029 MySQL for Developer 27 – 31  ก.ค. 63  12,500
CTS010 Window 10 Administration  29 – 31  ก.ค. 63  10,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database   29 – 31  ก.ค. 63  8,900
ITM117 Project Management with IT Outsourcing Service Providers: การบริหารโครงการกับผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing)   29 – 31  ก.ค. 63  9,000
JAV057 Vue.js Programming 29 – 31  ก.ค. 63  11,000
JAV062 Scala and Data Science for Java Developers  29 – 31  ก.ค. 63  11,500
CPL005 C# Object Oriented Programming 29 – 31  ก.ค. 63  11,000
ITM100 การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 29 – 31  ก.ค. 63  9,500
DSA007 Data Analystics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  30 ก.ค. 63  4,500
PHP027 PHP using Laravel Framework   3 – 5  ส.ค. 63  11,000
JAV059 NodeJS Microservices Development 3 – 5  ส.ค. 63  11,000
MBA016 C# Programming Cross-Platform iOS/Android Apps with Xamarin  3 – 5  ส.ค. 63  13,000
ITM051 Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business: การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล  3 – 5  ส.ค. 63  8,500
ITM101 IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ  3 – 5  ส.ค. 63  8,000
DSA009 R Programming for Data Science  3 – 5  ส.ค. 63  12,000
DBM038 Oracle Database 11g for DBA  3 – 7 ส.ค. 63  13,500
ITM036 ITIL Foundation 2019  3 – 7 ส.ค. 63  13,000
JAV031 JavaScript for Web Developers   3 – 7 ส.ค. 63  12,500
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการ ระบบลินุกซ์   3 – 7 ส.ค. 63  14,500
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019 5 – 7 ส.ค. 63  9,000
PJM001 Core-Project Management for IT 5 – 7 และ 13 – 14 ส.ค. 63  13,000
MUL016 Adobe InDesign CC 2019 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books and E-Magazine) 5 – 7 ส.ค. 63  10,000
DSA008 Data Analystics Dashboard using Tableau Tools  6 ส.ค. 63  4,500
DOC009 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ  6 ส.ค. 63  3,500
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0  6 – 7 ส.ค. 63  6,500
CLS001 Google Cloud Platform Development 7 ส.ค. 63  4,000
DOC010 สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน  7 ส.ค. 63  3,500
JAV060 Java RESTful Service 10 – 11 ส.ค. 63  7,500
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการ IT Outsourcing  10 – 11 ส.ค. 63  7,500
DBM028 MySQL Administration 10 – 11 และ 13 – 14 ส.ค 63  12,000
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB  10 – 11 และ 13 – 14 ส.ค 63  12,500
DBM037 PostgreSQL Administration  10 – 11 และ 13 – 14 ส.ค 63 12,000
MUL024 ออกแบบ Motion Graphic นำเสนอด้วย PowerPoint สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว   10 ส.ค. 63  3,500
PPT009 การนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint สำหรับนำเสนอข้อมูลสมัยใหม่   11 ส.ค. 63  3,500
PTN005 Python: Object Oriented Programming  13 – 14 ส.ค. 63  8,000
XLS028 Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019 13 – 14 ส.ค. 63  6,500
MUL020 Advance Adobe Photoshop CC 2019 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง  13 – 14 ส.ค. 63  7,500
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 13 ส.ค. 63  3,700
XLS039 การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  14 ส.ค. 63  3,500

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

 

You cannot copy content of this page