Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน กรกฏาคม 2564

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนกรกฏาคมนี้ สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งในการป้องกันให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 เช่นเคย นั่นก็คือวิธีการปฏิบัติตัวที่จำง่ายๆนะครับนั่นก็คือ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มทยอยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันแล้ว ก็จะส่งผลดีกับคนไทยทุกคน เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ที่สำคัญเป็นการเรียกความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนและระบบสาธารณสุขที่มีความน่าเชื่อถือ ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้า สิ่งสำคัญต้องปฏิบัติตัวให้สม่ำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ เหมือนเดิมนะครับ ย้ำการ์ดอย่าตก แล้วเราจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ สู้ๆนะครับ

ในปี 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP4 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร Management) 21 ก.ค. 64 8,500
SIM9 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021
“นวัตกรรมบริการ  กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”
2 – 4, 9 – 10 ส.ค. 64 25,000
DLI2 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications 24- 25 ส.ค. 64 12,500
CDB4 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 4 30 – 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 64 Package A 7,000
Package B 18,500
SDT6 หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021 13 – 15 ก.ย. 64 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ  08 1917 5511
คุณนิพัฒน์  08 9777 7492
E-mail:  

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
FSH หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System) 16 – 18 ส.ค. 64 22,000
SCM7
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7
31 ส.ค. – 3 ก.ย. 64  28,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFC หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “กัญชา (Cannabis)” (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) 30 ก.ค. 64 3,900
VFT หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งในประเทศไทย (Mastering Vertical Farming Business and Technology in Thailand) 17 ส.ค. 64 4,900
VFBT หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งในประเทศไทย (Masterig Vertical Farming Business and Technology in Thailand) 30 – 31 ส.ค. 64 13,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค 08 5211 9709
คุณสุรีย์ 09 7297 2563
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO15 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 15 8 – 9 ก.ย. 64 12,000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 14 -15 ธ.ค. 64 13,500
EVD3 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” 15 -16 ก.ค. 64 12,500
FEC6 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 6 24 -26 ส.ค. 64 12,500
ATS หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 6 -7 ก.ย. 64 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898, 81894
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSD2 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ 6 – 8 ก.ย. 64 14,900
RSM หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance: RSM) 23 – 25 ส.ค. 64 14,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
PDPA2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop) รุ่นที่ 2 18 – 20 ส.ค. 64 24,500
CSM2 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) รุ่นที่ 2 3 – 6 ส.ค. 64 34,900
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center) รุ่นที่ 4 24 – 27 ส.ค. 64 34,900
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop) รุ่นที่ 6 8 – 10 ก.ย. 64 24,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบเดือนตลาคม 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 6 ต.ค. 64) รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64 9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design
เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
รุ่นที่ 9 วันที่ 9 – 10 ก.ย. 64 9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 11 ส.ค. 64  14,900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 18 – 20 ส.ค. 64 16,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 15 – 17 ก.ย. 64 14,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 6 – 8 ต.ค. 64 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 24 – 26 พ.ย. 64 16,900
CFR หลักสูตรหลักสูตร รู้จริงการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหารใน 2 วัน สิงหาคม 64 15,000
RDC หลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี (รุ่นที่ 20) 4 ส.ค. 64 4,700
RDC Online หลักสูตรระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online 5 – 6 ส.ค. 64 10,000
H-SV หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015) 5 – 6 ส.ค. 64 6,800

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรออนไลน์ เรียนและปฏิบัติจริง กับ Remote Workshop  ด้วยค่าลงทะเบียนที่ลดพิเศษจากราคาปกติ 20-30%

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MUL015  Adobe Illustrator CC 2020 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  12 – 14 ก.ค. 64 10,000
PJM009  Essential Project Management Skills  12 – 16 ก.ค. 64 12,000
ITM086  IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  14 – 16 ก.ค. 64 7,500
ITM114  Cybersecurity Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning  19 – 21 ก.ค. 64 9,500
 PHP024  PHP Security Code  19 – 21 ก.ค. 64 8,500
ITM117  Project Management with IT Outsourcing Service Providers: การบริหารโครงการกับผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing)  21 – 23 ก.ค. 64 9,000
ITM116  Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  21 – 23 ก.ค. 64 9,500
CTS010  CTS010: Window 10 Administration  27 – 30 ก.ค. 64 10,000
PHP027  PHP using Laravel Framework  27 – 30 ก.ค. 64 11,000
NWA096  Docker Workshop  29 – 30 ก.ค. 64 8,500
ITM123  Efficiency Communication in the Organization with Digital Technology: การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  29 – 30 ก.ค. 64 7,000
DSA007  Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  29 – 30 ก.ค. 64 9,500
SEC004  Cyber Security for Smart User  29 – 30 ก.ค. 64 8,000
CTS001  Building DR Site with Vmware vCenter Site Recovery Manager 6.5  2 – 4 ส.ค. 64 12,500
ITM101  ITM101: IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ  2 – 4 ส.ค. 64 8,000
PTN007  PTN007: Python Image Processing Using OpenCV Development  2 – 4 ส.ค. 64 13,000
NWA001  NWA001: Understanding Network Fundamentals  2 – 4 ส.ค. 64 11,000
ASP021  ASP021: Web Application using ASP.NET (C#)  2 – 6 ส.ค. 64 13,500
PJM001  PJM001: Essential Project Management Skills for Information Technology Projects  2 – 6 ส.ค. 64 13,000
MUL014  MUL014: Adobe Photoshop CC 2020 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  4 – 6 ส.ค. 64 10,000
CLS002  CLS002: AWS Technical Essentials  9 – 10 ส.ค. 64 12,000
CLS004  CLS004: Microsoft Azure Fundamentals  9 – 10 ส.ค. 64 11,500
DBM041  DBM041: Implement Apache Hadoop for Big Data  9 – 11 ส.ค. 64 11,500
ITM113  ITM113: Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing)  9 – 11 ส.ค. 64 9,500
DSA006  DSA006: Data Science with Python and Jupyter  9 – 11 ส.ค. 64 12,500
TEC013  TEC013: Hardening Network Infrastructure  9 – 11 ส.ค. 64 16,500
TEC016  TEC016: Wireshark Certified Network Analyst  9 – 11 ส.ค. 64 15,500
MUL016  MUL016: Adobe InDesign CC 2020 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine)  9 – 11 ส.ค. 64 10,000
DSA008  DSA008: Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  13 ส.ค. 64 4,500
ITM100  ITM100: มาตรฐาน ISO/IEC 19770: การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)  16 – 18 ส.ค. 64 9,500
ITM102  ITM102: IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  16 – 18 ส.ค. 64 8,500
PTN006  PTN006: IoT Raspberry using Python Programming  16 – 20 ส.ค.64 16,000
XLS016  XLS016: Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming  16 – 20 ส.ค. 64 12,000
NWA080  NWA080: Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์  16 – 20 ส.ค.64 14,500
 XLS041  XLS041: การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์  17 – 18 ส.ค.64 6,500
ITM123  ITM123: Efficiency Communication in the Organization with Digital Technology: การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  19 – 20 ส.ค.64 7,000
XLS044  XLS044: การใช้ Function ของ Excel สำหรับงานบัญชี-การเงิน  20 ส.ค.64 3,200

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

 

ใช้ชีวิตแบบ New Normal อยู่ที่ไหนก็เพิ่มความรู้ได้

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th