Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ก็ได้มีการผ่อนคลายมาตรการในการใช้ชีวิตในช่วง New-Normal มากขึ้นนะครับ  แต่อย่างไรก็ตามก็อย่าลืมการป้องกัน และรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ อย่างที่เขาเรียกกันว่า “การ์ดอย่าตก” จะได้ห่างไกลจากเชื้อ COVID-19 หมั่นออกกำลังกาย และเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing ด้วยนะครับ มีความรับผิดชอบกับสังคมให้มากขึ้น และร่วมให้กำลังใจคุณหมอ คุณพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ได้เสียสละทั้งการตั้งรับ การป้องกัน และการรักษาพวกเราคนไทยทุกคน และอีกไม่นานเราทุกคนจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับ

          **ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

          สำหรับปี 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช. ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CDB3 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 3 (CDB3) 14 – 16 ก.ค. 63

Package A: 7,000 บาท
Package B: 18,500 บาท

SIM8

หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2020
“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”

18-20, 25-26 ส.ค.63 25,000

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81894, 81898, และ คุณนพมล 08 5324 2684, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:  

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM6
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM6)
1 – 4 ก.ย. 63   28,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators)
5 – 7 ส.ค. 63 19,900

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)

EAP2

หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment
of Product Systems) รุ่นที่ 2

23 – 24 ก.ค. 63

Package A: 12,000
Package B: 7,000

CFO13 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 13 (Carbon Footprint for Organization: CFO13) 10 – 11 ก.ย. 63    10,000
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
EVD2 หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Electric Vehicles Drive System: EVD2)  16 – 17 ก.ค. 63  12,500
ATS หลักสูตรอนาคตยานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 13 – 14 ส.ค. 63 12,500
FEC5 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 5 19 – 21 ส.ค. 63 12,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
ROM หลักสูตรการเดินรถและการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
(Railway System Operation & Maintenance)
4 – 6 ส.ค. 63 14,900
RSD หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ
 (Concept and Standard in Railway Station Design)
9 – 11 ก.ย. 63 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81894, 81895, 81898, 81904 และคุณบรรยงก์ 08 1825 5143, คุณสุรีย์ 09 7078 6282, คุณนิพัฒน์  08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709, คุณนพมล 08 5324 2684, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
EAW5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5)  15 – 17 ก.ค. 63  24,500
BCS4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard) รุ่นที่ 4  26 – 28 ส.ค.63  23,000
CSM หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) 1 – 4 ก.ย. 63 34,900
SOC3 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 (Security Operations Center: SOC3)  15 – 18 ก.ย. 63 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892 และ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

รอบ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 63)

รอบ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 6: 20 – 21 ส.ค. 63

9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 6: 23 – 24 ก.ค. 63

9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2 - 4 ก.ย. 63
 14,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 2
(Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE)
17- 19 มิ.ย. 63 14,900
FAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์
(Fatigue Analysis and Application : FAA)
29 – 31 ก.ค. 63   16,900
SAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
26 – 28 ส.ค. 63 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 23 – 25 ก.ย. 63 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806

หรือ E-mail:  


พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรอบรมที่สถาบันฯ  ด้วยมาตรการ “Social Distancing”หรือ หลักสูตรออนไลน์ (E-Training) ด้วยค่าลงทะเบียนลดพิเศษ

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MBA016 C# Programming Cross-Platform iOS/Android Apps with Xamarin 15 – 17 มิ.ย. 63 13,000
NWA001 Understanding Network Fundamentals 15 – 17 มิ.ย. 63 11,000
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที 15 – 17 มิ.ย. 63 8,500
MUL022 การออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิกและงานแอนิเมชั่น แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint 15 – 17 มิ.ย. 63 10,000
CTS005 Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA) 15 – 19 มิ.ย. 63 13,500
DBM020 Database Design and SQL 15 – 19 มิ.ย. 63 12,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming 15 – 19 มิ.ย. 63 12,000
PHP023 PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming 15 – 19 มิ.ย. 63 14,500
NWA093 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory 18 – 19 มิ.ย. 63 7,800
CLS001 Google Cloud Platform Development 19 มิ.ย. 63 4,000
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques  (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 22 – 23 มิ.ย. 63 6,500
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการ IT Outsourcing   22 – 23 มิ.ย. 63   7,500
ITM023 Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 22 – 24 มิ.ย. 63   9,500
PHP012   PHP using MySQL Database for Web Development 22 – 24 มิ.ย. 63     9,500
ITM063   การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) 22 – 24 มิ.ย. 63   11,000
ITM116   Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  22 – 24 มิ.ย. 63   9,500
TEC016 Wireshark Certified Network Analyst   22 – 24 มิ.ย. 63  15,500
NWA054   Network & Internet Security for IT Professionals    22 – 26 มิ.ย. 63  14,000
ITM067 Business Intelligence (BI) Using Pentaho     22 – 26 มิ.ย. 63  13,500
ASP021   Web Application using ASP.NET (C#)    22 – 26 มิ.ย. 63  13,500
TEC005   Penetration Testing   22 – 26 มิ.ย. 63   25,500
TEC012 Hacking and Auditing Web Application Security 22 – 26 มิ.ย. 63  25,500
DBM038   Oracle Database 11g for DBA 22 – 26 มิ.ย. 63   13,500
DBM049   Writing T-SQL for Query and Analyze Data   22 – 26 มิ.ย. 63    13,500
NWA046   VMware vSphere 6.7: Install Configure Manage    22 – 26 มิ.ย. 63  23,500
TEC006   Cybersecurity Analyst 22 – 26 มิ.ย. 63   25,500
XLS015   Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database  22 – 26 มิ.ย. 63  8,900
JAV063 Kotlin for Java Developers 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63  11,000
JAV058   JavaScript, Ract, WebRTC Microservices Development    29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63  11,000
DSA001   AI : Python for Machine Learning Programming    29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63  12,000
DBM040   Implement NoSQL Database with MongoDB   29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 63   12,500
DSA012   การดำเนินการ และการพัฒนาระบบงาน ERP ด้วย ODOO Opensource   29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63   15,000
JAV022   JAVA Application & Applet Programming (J2SE) Level I – Basic Application Programming: การพัฒนาภาษา JAVA Application ที่ทำงานบน Client และ Webระดับที่ 1 – การทำงาน GUI และ Applet   29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63  13,500
MUL014   Adobe Photoshop CC 2019 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ   1 – 3 ก.ค. 63  10,000
NWA074   Fundamentals Wireless LAN Security 8 – 9 ก.ค. 63   9,000
MBA015 Android and Databases Development Using Mysql & PHP   8 – 10 ก.ค. 63   12,500
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data  8 –  10 ก.ค. 63  11,500
DCM003 Build a Digital Marketing Strategies for Tourism: การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว    8 – 10 ก.ค. 63  10,000
PHP024   PHP Security Code  8 – 10 ก.ค. 63  11,000
ITM017  Support-Project Management 8 – 10 ก.ค. 63   9,000
JAV041   Java Object Oriented Design Patterns   8 – 10 ก.ค. 63   9,900
DBM050   Implement NoSQL Database with Cassandra   8 – 10 ก.ค. 63   12,000
NWA103   เรียนรู้ DevOps กับ Kubernetes 8 – 10 ก.ค. 63   11,500
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart 9 – 10 ก.ค. 63 6,900
JAV060 Java RESTful Service 9 – 10 ก.ค. 63 7,500
ITM086 IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอที 13 – 15 ก.ค. 63 9,500
TEC014 Hacking and Hardening Windows OS 13 – 15 ก.ค. 63 17,000
JAV052 React.js Programming 13 – 15 ก.ค. 63 10,000
TEC013 Hardening Network Infrastructure 13 – 15 ก.ค. 63 16,500
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools 13 – 16 ก.ค. 63 13,500
MVB016 Visual Basic .NET Programming 13 – 17 ก.ค. 63 13,500
PHP002 Advanced PHP for Web Service 13 – 17 ก.ค. 63 14,000
CTS008   VMware NSX: Install Configure Manage   13 – 17 ก.ค. 63   25,500
NWA090   Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administration 13 – 17 ก.ค. 63   14,500
PHP022 PHP for Web Application Development 13 – 17 ก.ค. 63 14,500
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 14 – 17 ก.ค. 63 11,000
ITM114 Cyber security Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning 16 – 17 ก.ค. 63 8,000

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail: