Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน มีนาคม 2564

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้ ก็เป็นข่าวดีของคนไทยทุกคนที่เริ่มมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทยแล้ว และก็จะส่งผลดีและที่สำคัญเป็นการเรียกความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนและระบบสาธารณสุขที่มีความน่าเชื่อถือ ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ต้องปฏิบัติตัวให้สม่ำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ เหมือนเดิมนะครับ การ์ดอย่าตก แล้วเราจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ

ในปี 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SDT6 หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021 21 – 23 เม.ย. 64 18,500
SIM9 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021
“นวัตกรรมบริการ  กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”
19 – 21, 27 – 28 พ.ค. 64 25,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ  08 1917 5511
คุณนิพัฒน์  08 9777 7492
E-mail:  

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
FSH หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System) 17 – 19 พ.ค. 64 22,000
SCM7
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7
14 – 17 มิ.ย. 64  28,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VF2 หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน” (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days) รุ่นที่ 4 19 – 20 เม.ย. 64 1,500
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators)
19 – 21 พ.ค. 64 19,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค 08 5211 9709
คุณสุรีย์ 09 7297 2563
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA) 7 – 9 เม.ย 64 12,000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
MEV4 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 4 7 – 8 เม.ย 64 7,900
FEC6 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 6 26 – 28 เม.ย 64 12,500
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 6 – 7 พ.ค. 64 13,500
ATS หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 7 – 8 มิ.ย. 64 12,500
EVD3 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า”  15 -16 ก.ค. 64 12,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898, 81894
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSO หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า (Railway System Operation: RSO) 23 – 25 มี.ค. 64 14,900
RSM หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance: RSM) 11 – 13 พ.ค. 64 14,900
RSD2 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ 22 – 24 มิ.ย. 64 14,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop) รุ่นที่ 6 12 – 14 พ.ค. 64 24,500
BCS5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard) รุ่นที่ 5 14 – 16 ก.ค. 64 23,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบเดือน เม.ย. 64
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ก.พ. – เม.ย. 64)
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64
9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design
เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 – 16 ก.ค 64 9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 พ.ค. 64  14,900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA)
21 – 23 เม.ย. 64 16,900
TMS2021 งานสัมมนา Online “Thai Microelectronics Seminar 2021 – TMS2021”: Smart Electronics, A Leap for Thailand’s Future 17 มี.ค. 64 FREE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

สำหรับให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรอบรมที่สถาบันฯ  ด้วยมาตรการ “Social Distancing”หรือ หลักสูตรอบรมออนไลน์ (Online)ในอัตราค่าลงทะเบียนลดพิเศษ

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
PHP027 PHP027: PHP using Laravel Framework   8 – 10 มี.ค. 64       11,000
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing)  22 – 24 มี.ค. 64         9,500
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation  22 – 24 มี.ค. 64         8,900
JAV072 Java Web Application and API REST Development  22 – 26 มี.ค. 64       13,000
DBM020 Database Design and SQL  22 – 26 มี.ค. 64       12,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming   22 – 26 มี.ค. 64       12,000
NWA107 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server    22 – 26 มี.ค. 64       35,000
ITM117 Project Management with IT Outsourcing Service Providers: การบริหารโครงการกับผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing)  24 – 26 มี.ค. 64         9,000
MUL020 Advance Adobe Photoshop  CC 2020 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง  25 – 26 มี.ค. 64         7,500
CLS002 AWS Technical Essentials    25 – 26 มี.ค. 64       12,000
TEC011 Information Security Fundamental    25 – 26 มี.ค. 64       13,000
TEC016 Wireshark Certified Network Analyst   29 – 31 มี.ค. 64       15,500
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  29 – 31 มี.ค. 64         9,500
TEC013 Hardening Network Infrastructure    29 – 31 มี.ค. 64       16,500
ITM119 การเตรียมความพร้อม และการดำเนินการการบริหารงานธุรกิจต่อเนื่องด้วยมาตรฐาน ISO 22301:2019  29 – 31 มี.ค. 64         9,500
PHP034 PHP RESTful APIs Using Laravel APIs (Web API)  29 – 31 มี.ค. 64       11,500
TEC014 Hacking and Hardening Windows OS    29 – 31 มี.ค. 64       17,000
MBA017 React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework) 29 มี.ค.-2 เม.ย. 64       13,500
NWA090 Windows Server 2019 Active Directory Domain Services Administration 29 มี.ค.-2 เม.ย. 64       14,500
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย 29 มี.ค.-2 เม.ย. 64       15,500
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0  1 – 2 เม.ย. 64         6,500
ITM051 Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business: การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล  7 – 9 เม.ย. 64         8,500
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing)  7 – 9 เม.ย. 64         9,500
ASP023 Web API Using ASP.NET (C#)  7 – 9 เม.ย. 64       12,000
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming  7 – 9 เม.ย. 64       12,000
ITM120 AI : Python for Machine Learning Programming  7 – 9 เม.ย. 64         9,500
PHP012 PHP using MySQL Database for Web Development   7 – 9 เม.ย. 64         9,500
JAV066 Node JS Advanced Programming  7 – 9 เม.ย. 64       12,000
JAV071 Rust Programming Language  7 – 9 เม.ย. 64       11,500
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming  7 – 9 เม.ย. 64       12,500
PHP024 PHP Security Code  7 – 9 เม.ย. 64       11,000
PHP027 PHP using Laravel Framework  7 – 9 เม.ย. 64       11,000
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data  7 – 9 เม.ย. 64       11,500
DBM050 Implement NoSQL Database with Cassandra  7 – 9 เม.ย. 64       12,000
NWA096 Docker Workshop  19 – 20 เม.ย. 64         8,500
SEC004 Cyber Security for Smart User  19 – 20 เม.ย. 64         8,000
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019  19 – 21 เม.ย. 64         9,000
ITM023 Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  19 – 21 เม.ย. 64         9,500
CPL005 C# Object Oriented Programming  19 – 21 เม.ย. 64       11,000
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  19 – 21 เม.ย. 64         8,500
PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development  19 – 21 เม.ย. 64       13,000
MBA014 Android – Kotlin Programming Language  19 – 21 เม.ย. 64       12,500
DSA009 R Programming for Data Science  19 – 21 เม.ย. 64       12,000
DSA013 CKAN Open Data Portal Platform for Python Developer  19 – 23 เม.ย. 64       13,500
NWA109 IPv6 Fundamentals, Design and Deployment (IP6FD)   19 – 23 เม.ย. 64       35,000
DBM032 SQL Server 2019 Programming and Implementation  19 – 23 เม.ย. 64       13,500
PHP023 PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming  19 – 23 เม.ย. 64       14,500
ITM067 Business Intelligence (BI) Using Pentaho (Data Warehouse)  19 – 23 เม.ย. 64       13,500
NWA054 Network and Internet Security for IT Professionals  19 – 23 เม.ย. 64       14,000
SEC008 Computer Forensic and Investigation   19 – 23 เม.ย. 64       25,500
SEC013 CompTIA Security+  19 – 23 เม.ย. 64       35,000
TEC005 Penetration Testing    19 – 23 เม.ย. 64       25,500
TEC012 Hacking and Auditing Web Application Security    19-23 เม.ย. 64       25,500
DCM002 Digital Marketing Professional    19 – 23 เม.ย. 64       19,000
ITM121 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2018  20 – 23 เม.ย. 64       11,000
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  21 – 23 เม.ย. 64         9,500
MUL014 Adobe Photoshop CC 2020 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  21 – 23 เม.ย. 64       10,000
NWA106 Network Automation with Ansible  21 – 23 เม.ย. 64       12,500
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools    21- 23 เม.ย. 64         9,500
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  21 – 23 เม.ย. 64         6,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail: