Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน มีนาคม 2565

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้อากาศแปรปรวน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวเย็น เดี๋ยวฝน ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับและต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเหมือนดิมเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 นั่นก็คือ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นปกติในเร็ววันนะครับ

ในปี 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
DLI3 หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 3
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
9 – 10 มี.ค. 65 10,500
CDB5 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 5
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
22 – 24 มี.ค. 65 Package A 6,000
Package B 15,500
AIP5 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
19 เม.ย. 65 7,000
COD2 หลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D(Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) รุ่นที่ 2 26 – 28 เม.ย. 65 18,500
SIM หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” 14 – 16, 21 – 22 มิ.ย. 65 25,000
SDT หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021 21 – 22 ก.ค. 65 12,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน
(Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM7 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7 26 – 29 เม.ย. 65 28,500
FSH2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด รุ่นที่ 2 (Fundamental Solar PV Hybrid System: FSH2) 25 – 27 พ.ค. 65 23,540
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา 08 1825 5143
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่
(Modern Agriculture Training Series)
VF2 รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System in 2 Days) รุ่นที่ 6
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
30 – 31 มี.ค 65 3,500
VFC หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)ตอน “กัญชา (Cannabis)” รุ่นที่ 3 (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 3
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
28 เม.ย 65 3,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Training Series)
CFO17 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 16 11 – 12 พ.ค. 65 10,700
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่
(Modern Transportation Practices : MTP)
FEC7 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
รุ่นที่ 7(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC7)
21 – 23 มี.ค. 65 13,910
ATS หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
20 – 21 เม.ย. 65 6,250
MEV5 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 5 19 – 20 พ.ค. 65 7,900
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 26 – 27 พ.ค. 65 13,500
EVD4 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 4 (Electric Vehicles Drive System: EVD4) 20 – 21 ก.ค. 65 13,910
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่
(Modern Transportation Training Series)
RSO2 หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Railway System Operation) 14 – 16 มี.ค 65 14,900
RSM2 หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Railway System Maintenance) 27 – 29 เม.ย. 65 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล จันทรวิมล 08 5324 2684
E-mail:

PDPA3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop) รุ่นที่ 3
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
16 – 18 มี.ค. 65 18,500
CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 5 – 6, 18 – 20 พ.ค. 65 36,000
DPO หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs 25 – 27 พ.ค. 65 18,500
CSM2 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management) 7 – 10 มิ.ย. 65 34,900
ITA17 IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 17  20 – 24 มิ.ย. 65 21,400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบ 24 พฤศจิกายน 2564 (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. 64) รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 27 พ.ค. 65
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 17 – 19 ส.ค. 65
14,900
INFOPRESENT หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • รุ่นที่ 11 วันที่ 17 – 18 มี.ค. 65
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 21 – 22 ก.ค. 65
9,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 10)
  •  รุ่นที่ 11 วันที่ 9 – 10 มิ.ย. 65
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 8 – 9 ก.ย. 65
9,900
PMC หลักสูตรการบริหารผลิตภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร (Productivity Management for Organizational Sustainability Course) : PMC (Online) 29 – 30 มี.ค 65 5,500
MVC หลักสูตร รู้จริงเรื่อง “ลิขสิทธิ์” Workshop สำหรับนักสร้างสรรค์และนักธุรกิจ ยุค Metaverse (Copyright Knowledges and Practices for Creators and Traders towards Metaverse Era) : MVC 7 – 8 เม.ย. 65 12,000
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 3
(Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE)
27 – 29 เม.ย. 65 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2
(Fatigue Analysis and Application : FAA)
25 – 27 พ.ค. 65 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
27 – 29 พ.ค. 65 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
(Vibration Analysis and Application : VAA)
24 – 26 ส.ค. 65 16,900
CFR หลักสูตรหลักสูตร รู้จริงการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหารใน 2 วัน 24 – 25 มีค.65 15,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

ต้อนรับศักราชใหม่ ด้วยหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Onsite Online
DMT012 Confirm! แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles 11 มี.ค.65            4,500            4,000
ITM123 New! Techniques for Corporate Communication in the Digital Age: เทคนิคการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล 17 – 18 มี.ค. 65            7,000            6,000
PJM009 Essential Project Management Skills  21 – 25 มี.ค. 65          12,000            9,750
TEC016 Wireshark Certified Network Analyst  23 – 25 มี.ค. 65          15,500          14,000
CPL005 C# Object Oriented Programming  28 – 30 มี.ค. 65          11,000          10,000
JAV074 Node.js Express MongoDB React.js Development Guide  28 – 30 มี.ค. 65          12,500          11,500
NWA077 TCP/IP Internetworking  28 – 30 มี.ค. 65          10,000            9,000
JAV069 Vue JS Progressive JavaScript Framework  28 – 30 มี.ค. 65          12,500          11,500
ASP021 Web Application using ASP.NET (C#)  28 มี.ค. – 1 เม.ย. 65          13,500          12,000
JAV073 Java Application and Object Oriented Programming Development  28 มี.ค. – 1 เม.ย. 65          13,000          11,000
PHP036 Hot! PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Development  28 มี.ค. – 1 เม.ย. 65          12,500          11,000
CLS010 Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure  29 มี.ค. 65            7,000            6,700
CLS009 AWS Certified Cloud Practitioner 2020  29 มี.ค. 65            7,000            6,700
PHP027 PHP using Laravel Framework  29 – 31 มี.ค. 65          11,000            9,500
CLS004 Microsoft Azure Fundamentals  30 – 31 มี.ค. 65          11,500          10,000
CLS002 AWS Technical Essentials  30 – 31 มี.ค. 65          12,000          10,000
ITM128 การพัฒนากระบวนการบริหารซอฟต์แวร์ด้วย CMMI เวอร์ชัน 2  30 มี.ค. – 1 เม.ย. 65          10,000            9,000
TEC002 IoT Security  31 มี.ค. – 1 เม.ย. 65            8,500            8,000
MUL026 การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint  1 เม.ย. 65            3,500            3,250
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  4 เม.ย. 65            4,500            4,000
ITM117 การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing)  4 – 5 เม.ย. 65            9,000            8,500
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  4 – 5 เม.ย. 65            9,500            9,000
PPT011 New! Basic Microsoft PowerPoint O365/ 2016/2019 for Effective Presentation  4 – 5 เม.ย. 65            7,000            6,000
ITM008 Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 – 5 เม.ย. 65            8,500            7,000
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  4 – 5 เม.ย. 65            6,900            5,500
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data  4 – 5,7 เม.ย. 65          11,500            9,500
DBM050  New! Implement NoSQL Database with Cassandra  4 – 5,7 เม.ย. 65          12,000          11,000
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  4 – 5,7,8- เม.ย. 65          10,000            8,500
DSA014 New! Data Analytics Dashboard using Google Data Studio  5 เม.ย. 65            4,500            4,250
TEC011 Information Security Fundamental  7 – 8 เม.ย. 65          13,000          12,000
DSA015 New! Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligence  7 – 8 เม.ย. 65            9,500            9,000
DMT011 Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม  11 เม.ย. 65            4,000            3,500
PPT009 PowerPoint to Power Up New Trend การสร้างงานพรีเซนเทชั่นในยุคดิจิทัล  11 เม.ย. 65            3,500            3,000
DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  12 เม.ย. 65            4,500            4,000
SEC004 Cyber Security for Smart User  18 – 19 เม.ย. 65            8,000            7,500
MBA014 Android – Kotlin Programming Language  18 – 20 เม.ย. 65          12,500          11,000
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 – 20 เม.ย. 65            9,500            8,000
JAV042 JavaScrpt using AngularJS Programming  18 – 20 เม.ย. 65            9,500            8,700
PHP027 PHP using Laravel Framework  18 – 20 เม.ย. 65          11,000            9,500
ASP023 Web API Using ASP.NET (C#)  18 – 20 เม.ย. 65          12,000          11,000
JAV070 TypeScript Fundamentals  18 – 21 เม.ย. 65          11,500          11,000
JAV040 Java for Non-Programmers  18 – 22 เม.ย. 65          13,500          12,000
JAV072 Java Web Application and API REST Development  18 – 22 เม.ย. 65          13,000          11,000
DBM032 SQL Server 2019 Programming and Implementation  18 – 22 เม.ย. 65          13,500          11,000
PTN009 IoT using Arduino and Programming  18 – 22 เม.ย. 65          15,000          13,500
SEC008 Computer Forensic and Investigation  18 – 22 เม.ย. 65          25,500          23,000
CPL003 C# .NET Programming  18 – 22 เม.ย. 65          13,500          12,000
NWA054 Network and Internet Security for IT Professionals  18 – 22 เม.ย. 65          14,000          12,000
PHP036 PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Development  18 – 22 เม.ย. 65          12,500          11,000
ITM121 New! การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2018  19 – 22 เม.ย. 65          11,000          10,000
NWA106 System and Network Automation with Ansible  20 – 22 เม.ย. 65          12,500          11,000
ITM086 IT Security Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 – 22 เม.ย. 65            9,500            7,500
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database  20 – 22 เม.ย. 65            8,900            8,000
JAV071 Rust Programming Language  20 – 22 เม.ย. 65          11,500          11,000
MUL014 Adobe Photoshop CC 2021 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  20 – 22 เม.ย. 65          10,000            8,500
NWA096 Docker Workshop  20 – 22 เม.ย. 65          12,000          11,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stemplus.or.th/home