Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับ มีทั้งร้อน มีทั้งฝน และบางวันก็มีฝุ่น PM 2.5 ด้วย ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ อย่าลืมพกร่มด้วยเผื่อมีฝนตก สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ตอนนี้ ติดเชื้อง่ายขึ้น แต่หายเร็ว ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นในเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป แต่เราก็อย่าประมาทต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเหมือนดิมเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 นั่นก็คือ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นปกติในเร็ววันนะครับ

ในปี 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CDB5 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 5 รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 7 – 9 มิ.ย. 65 Package A 6,000
Package B 15,500
SIM หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2021“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation” 14 – 16, 21 – 22 มิ.ย. 65 25,000
AIP5 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
6 ก.ค. 65 7,000
SDT หลักสูตร Service Design Thinking Series 2021 21 – 22 ก.ค. 65 12,500
COD2 หลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D(Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) รุ่นที่ 2 23 – 25 ส.ค. 65 18,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน
(Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
FSH2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด รุ่นที่ 2 (Fundamental Solar PV Hybrid System: FSH2) 25 – 27 พ.ค. 65 23,540
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา 08 1825 5143
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่
(Modern Agriculture Training Series)
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators: VFO) 18 – 20 พ.ค. 65 19,900
VFM2 หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) รุ่นที่ 2 21 – 23 มิ.ย. 65 17,900
VFBT หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง 21 – 22 ก.ค. 65 13,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค วงษ์ตา 08 5211 9709
คุณสุรีย์ สุขคู 09 7297 2563
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Training Series)
CFO17 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 17 11 – 12 พ.ค. 65 10,700
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่
(Modern Transportation Practices : MTP)
EVD4 หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 4 (Electric Vehicles Drive System: EVD4) 20 – 21 ก.ค. 65 13,910
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles) รุ่นที่ 3 7 – 8 ก.ย. 65 13,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่
(Modern Transportation Training Series)
RES หลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards) 18 – 20 ก.ค. 65 14,900
RSD3 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 3 (Concept and Standard in Railway Station Design) 8 – 10 ส.ค. 65 14,900
TOD หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
23 – 24 ส.ค. 65 4,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894
คุณนพมล จันทรวิมล 08 5324 2684
E-mail:

CSS6 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6 5 – 6, 18 – 20 พ.ค. 65 36,000
DPO หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Audit Workshop for DPOs รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 25 – 27 พ.ค. 65 18,500
CSM2 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management) 7 – 10 มิ.ย. 65 34,900
ITA17 IT Audit for Non – IT Auditor รุ่นที่ 17  20 – 24 มิ.ย. 65 21,400
SOC4 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) รุ่นที่ 4 5 – 8 ก.ค. 65 34,900
PDPA4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop: PDPA) รุ่นที่ 4 25 – 27 ก.ค. 65 18,500
BCS6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard: BCS) รุ่นที่ 6
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
17 – 19 ส.ค. 65 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
E-mail: 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบ 24 พฤศจิกายน 2564 (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. 64) รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 27 พ.ค. 65
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 17 – 19 ส.ค. 65
14,900
INFOPRESENT หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 21 – 22 ก.ค. 65
9,900
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 10)
  •  รุ่นที่ 11 วันที่ 9 – 10 มิ.ย. 65
  • รุ่นที่ 12 วันที่ 8 – 9 ก.ย. 65
9,900
PMC หลักสูตรการบริหารผลิตภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร (Productivity Management for Organizational Sustainability Course) : PMC (Online) 9 – 10 พ.ค 65 5,500
RCA หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) 23 – 24 พ.ค 65 12,000
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65 16,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 25 – 27 พ.ค. 65 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA) 27 – 29 ก.ค. 65 16,900
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 24 – 26 ส.ค. 65 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

ต้อนรับศักราชใหม่ ด้วยหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ที่พร้อมให้บริการอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม Onsite Online
 MUL026 Open!! การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint  3 พ.ค. 65         3,500         3,250
 JAV069 Open!! Vue JS Progressive JavaScript Framework  9 – 11 พ.ค. 65       12,500       11,500
 MUL015 Open!! Adobe Illustrator CC 2021 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  18 – 20 พ.ค. 65       10,000         8,500
 XLS047 Excel Function ในงาน สู่สุดยอดพนักงาน  23 พ.ค. 65         3,500         3,250
 XLS016 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming  23 – 25 พ.ค. 65       12,000       10,000
 ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  23 – 26 พ.ค. 65       10,000         8,500
 NWA089 Windows Server 2019 Administration  23 – 27 พ.ค. 65       13,500       12,000
 PJM009 Essential Project Management Skills  23 – 27 พ.ค. 65       12,000         9,750
 SEC006 Ethical Hacking and Countermeasures  23 – 27 พ.ค. 65       25,500       23,000
 DBM038 Oracle Database 11g for DBA  23 – 27 พ.ค. 65       13,500       11,500
 NWA080 Open!! Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์  23 – 27 พ.ค. 65       14,500       13,000
 PHP036 Open!! PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Development  23 – 27 พ.ค. 65       12,500       11,000
 ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO Cobit SOX ITIL ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012  23 – 27 พ.ค. 65       14,000       12,000
 DOC009 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ  24 พ.ค. 65         3,200         2,900
 PPT009 PowerPoint to Power Up New Trend การสร้างงานพรีเซนเทชั่นในยุคดิจิทัล  24 พ.ค. 65         3,500         3,000
 DOC010 สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน  25 พ.ค. 65         3,000         2,700
 PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation  25 – 27 พ.ค. 65         8,900         7,500
 DOC011 การใช้จดหมายเวียน ด้วย Word+Excel ช่วยบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  26 พ.ค. 65         3,000         2,700
 XLS028 Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019  26 – 27 พ.ค. 65         6,500         6,000
 DSA014 Data Analytics Dashboard using Google Data Studio  30 พ.ค. 65         4,500         4,250
 NWA096 Docker Workshop  30 พ.ค.- 1 มิ.ย. 65       12,000       11,000
 ITM023 Business Continuity Management (BCM) Base on ISO 22301:2019: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  30 พ.ค.- 1 มิ.ย. 65         9,500         7,500
 DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data  30 พ.ค.- 1 มิ.ย. 65       11,500         9,500
 DBM050 Implement NoSQL Database with Cassandra  30 พ.ค.- 1 มิ.ย. 65       12,000       11,000
 ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)  30 พ.ค.- 2 มิ.ย. 65       11,000         9,000
 TEC005 Penetration Testing  30 พ.ค.- 3 มิ.ย. 65       25,500       23,000
 DCM002 Digital Marketing Professional  30 พ.ค.- 3 มิ.ย. 65       19,000       15,000
 SEC011 Securing Windows Server 2016  30 พ.ค.- 3 มิ.ย. 65       35,000       32,000
 TEC017 Penetration Testing with Kali Linux (PWK)  30 พ.ค.- 3 มิ.ย. 65       35,000       32,000
 NWA004 Troubleshooting TCP/IP Internetworking  31 พ.ค.- 3 มิ.ย. 65       12,500       11,000
PPT011 Basic Microsoft PowerPoint O365/ 2016/2019 for Effective Presentation  1 – 2 มิ.ย. 65         7,000         6,000
 ITM086 IT Security Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 – 8 มิ.ย. 65         9,500         7,500
 XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database  6 – 8 มิ.ย. 65         8,900         8,000
 NWA103 เรียนรู้ DevOps กับ Kubernetes  6 – 8 มิ.ย. 65       11,500       10,000
 MBA017 Open!! React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework)  6 – 10 มิ.ย. 65       13,500       12,000
 TEC006 Cybersecurity Analyst  6 – 10 มิ.ย. 65       25,500       23,000
 CTS008 VMware NSX: Install, Configure, Manage  6 – 10 มิ.ย. 65       25,500       23,500
 SEC012 Certified Ethical Hacker v11 (CEHv11)  6 – 10 มิ.ย. 65       35,000       32,000
 NWA090 Windows Server 2019 Active Directory Domain Services Administration  6 – 10 มิ.ย. 65       14,500       12,250
 TEC012 Hacking and Auditing Web Application Security  6 – 10 มิ.ย. 65       25,500       24,000
 MUL027 Vedio Editor for Digital Media by PowerPoint การตัดต่อทำคลิปวิดีโอแบบง่ายๆ สำหรับงาน Digital Media ด้วย PowerPoint  7 มิ.ย. 65         3,800         3,500
 MUL016 Adobe InDesign CC 2021 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine)  8 – 10 มิ.ย. 65       10,000         8,500
 SVM001 มาตรฐาน ISO 550001: พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundmental Asset Management)  8 – 10 มิ.ย. 65         9,000         8,000
 NWA074 Fundamentals Wireless LAN Security  9 – 10 มิ.ย. 65         9,000         8,500
 ITM117 การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing)  9 – 10 มิ.ย. 65         9,000         8,500
 DMT011 Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม  13 มิ.ย. 65         4,000         3,500
 NWA001 Understanding Network Fundamentals  13 – 15 มิ.ย. 65       11,000         9,500
 NWA105 Windows Automation with PowerShell  13 – 17 มิ.ย. 65       14,500       13,000
 DBM020 Database Design and SQL  13 – 17 มิ.ย. 65       12,500       11,000
 DBM049 SQL Server 2019 Database Queries and Analysis  13 – 17 มิ.ย. 65       13,500       11,500
 DMT012 แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย – Secure Coding Principles  14 มิ.ย. 65         4,500         4,000
 PTN007 Python Image Processing Using OpenCV Development  15 – 17 มิ.ย. 65       13,000       12,000
 ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  15 – 17 มิ.ย. 65         8,500         7,500
 ITM100 มาตรฐาน ISO/IEC 19770: การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)  15 – 17 มิ.ย. 65         9,500         8,000
 NWA093 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory  16 – 17 มิ.ย. 65         7,800         7,000
 XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  16 – 17 มิ.ย. 65         6,900         5,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stemplus.or.th/home
ขอเชิญชวน!! บริษัท/ผู้ประกอบการรวมถึงนักศึกษา/ผู้สนใจ เข้าร่วมหาคนที่ใช่ หางานที่โดนกับ JobSTI Platform เว็บไซต์สำหรับ คนหางาน/งานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI (Science Technology and Innovation) และ STEM (Science Technology Engineer and Matematic)
 

 

You cannot copy content of this page