Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ ก็เป็นเดือนแห่งสายน้ำมีประเพณีที่เกี่ยวกับน้ำมากมาย เช่น ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น ประเพณีลอยกระทงก็เป็นประเพณีหนึ่งที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทยมายาวนาน เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่เราได้ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีลงในแม่น้ำลำคลอง ก็ขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับประเพณีไทยนะครับ

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VF3 หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน” (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3) 13-15 พ.ย. 62 14,900
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA) 6 – 8 พ.ย. 62  12,000
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Products: CFP) 13 – 15 พ.ย. 62   12,000
EAP2 หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Eco-efficiency Assessment of Product Systems: EAP2) Package A:
– อบรมวันที่ 30-31 ม.ค. 2563 (ฝึกอบรมหัวข้อ Life Cycle Assessment (LCA) และ Eco-efficiency Assessment)

Package B: อบรมวันที่ 31 ม.ค. 2563 (ฝึกอบรมเฉพาะหัวข้อ Eco-efficiency Assessment)

Package A:
12,000 บาท

 

Package B: 7,000 บาท

MEV3 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 3 12 – 13 ธ.ค. 62 7,900
CFO12 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 12
(Carbon Footprint for Organization: CFO12)
18-19 ก.พ. 63 10,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81904
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP หลักสูตร AI for Thai: Thai AI Service Platform รุ่นที่ 2 Package A: คอร์สสำหรับผู้บริหาร (Management)
  – อบรมวันที่ 18 ธันวาคม 2562

Package B: คอร์สสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม (Developer)
 – อบรมวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562

Package A: 8,500 บาท

Package B: 12,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81904
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CSS4 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 (Cloud Security Standard) รุ่นที่ 4 3-4 และ 18-20 ธ.ค. 2562 36,000
ITA15 หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 15 27 – 31 ม.ค. 63 21,400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81904
หรือ E-mail:  

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 62)

รอบ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 18)

5 พ.ย. 62

4,700
RDC Online หลักสูตร ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 9) 20 – 21 พ.ย. 62  10,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:   และ 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
TEC011 Information Security Fundamental 11 – 12  พ.ย. 62   13,000
CTS005 Cisco Certified Network Associate Routing and Switching (CCNA) 11 – 15  พ.ย. 62 13,000
XLS041 การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์ 12 – 13  พ.ย. 62 7,000
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques  (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 18 – 19 พ.ย. 62 6,500
ITM086 IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอที 18 – 20 พ.ย. 62 9,500
PHP012 PHP using MySQL Database for Web Development 18 – 20 พ.ย. 62 9,500
DBM031 SQL Server 2016 Administration 18 – 22 พ.ย. 62 13,500
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล 4.0 21 – 22 พ.ย. 62 6,500
PHP023 PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming 25 – 29 พ.ย. 62 14,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming 25 – 29 พ.ย. 62 12,000
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย 25 – 29 พ.ย. 62 15,500
CTS008 VMware NSX: Install, Configure, Manage 25 – 29 พ.ย. 62 25,500
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 26 – 29 พ.ย. 62 11,000
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data 27 – 29 พ.ย. 62 11,500
NWA096 Docker Workshop 2 – 3 ธ.ค. 62 8,500
NWA001 Understanding Network Fundamentals 2 – 4 ธ.ค. 62 9,500
PHP027 PHP using Laravel Framework 2 – 4 ธ.ค. 62 11,000
ITM101 IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ 2 – 4 ธ.ค. 62 8,000
MUL015 Adobe Illustrator CC 2018 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 2 – 4 ธ.ค. 62 10,000
DBM028 MySQL Administration 9 – 13 ธ.ค. 62 12,000
PJM001 Core-Project Management for IT 11 – 13 และ 19 -20 ธ.ค. 62 12,500
SVM003 Digital for Management Hospitality and Tourism: ดิจิตอลเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 11 – 13 ธ.ค. 62 8,500
JAV060 Java RESTful Service 11 – 12 ธ.ค. 62 7,500
CTS010 Window 10 Administration 11 – 12 ธ.ค. 62 10,000
PHP024 PHP Security Code 11 – 13 ธ.ค. 62 11,000
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data 11 – 13 ธ.ค. 62  11,500
PHP031 PHP Object Oriented Programming 11 – 13 ธ.ค. 62   11,000
SVM001 พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundamental Asset Management)   11 – 13 ธ.ค. 62  9,000
ITM023   Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 11 – 13 ธ.ค. 62  9,500
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 11 – 13 ธ.ค. 62   8,900
NWA074 Fundamentals Wireless LAN Security 12 – 13 ธ.ค. 62   9,300
MUL023 การออกแบบ Ad โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ แบบภาพเคลื่อนไหว Animation Gif by Photoshop   12 – 13 ธ.ค. 62   7,500
CLS002   AWS Technical Essentials   12 – 13 ธ.ค. 62   9,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: