Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สวัสดีครับทุกท่าน

          สำหรับเดือนนี้ก็เป็นเดือนรองสุดท้ายที่จะเข้าสู่ปลายปี 2563 แล้วนะครับ อากาศเย็นๆเริ่มกระทบผิวกายทำให้เรารู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว แต่ช่วงนี้ก็ยังมีฝนฟ้าและพายุเข้ามาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นปลายฝนต้นหนาวอากาศจะมีความแปรปรวน ต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับ หมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และที่สำคัญต้องย้ำทุกครั้งในเรื่องนี้ เพราะเรายังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังเรื่อง COVID-19 อยู่ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวให้สมำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ แล้วประเทศไทยก็จะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

          **ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

          สำหรับปี 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช. ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VF2 หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน” (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days : VF2) รุ่นที่ 3 24 – 25 ธ.ค. 63 1,500
VFM หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) 8 – 10 ก.พ. 64 17,900
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators)
19 – 21 พ.ค. 64 19,900
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA) 2 – 4 ธ.ค. 63 12,000
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products: CFP) 21 – 23 ธ.ค. 63 12,000
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
ATS หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System: ATS) 17 – 18 ธ.ค. 63 12,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81894, 81895, 81898, 81904 และคุณบรรยงก์ 08 1825 5143, คุณสุรีย์ 09 7297 2563, คุณเมธภัค 08 5211 9709, คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
EAW5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5) 25 – 27 พ.ย. 63 24,500
CSS5 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013
(Cloud Security Standard: CSS) รุ่นที่ 5
3 – 4 และ 16 – 18 ธ.ค. 63 36,000
ITA16 หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 16 18 – 22 ม.ค. 64 21,400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892 และ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
หรือ E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย – 9 ต.ค. 63)
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 7 วันที่ 18 – 19 ก.พ. 64
รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64

9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 7 วันที่ 26 – 27 พ.ย. 63
รุ่นที่ 8 วันที่ 18 – 19 มี.ค. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 – 16 ก.ค 64

9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 1 วันที่ 16 – 18 ธ.ค. 63
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 พ.ค. 64
14,900
BIOT หลักสูตร สร้างโอกาสธุรกิจ และถอดรหัสความสำเร็จ Biotechnology 26 – 27 พ.ย. 63 15000
SAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
25 – 27 พ.ย. 63 16,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 2 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 16 – 18 ธ.ค. 63 14900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 20 – 22 ม.ค. 64 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806

หรือ E-mail:

สำหรับให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรอบรมที่สถาบันฯ ด้วยมาตรการ “Social Distancing”หรือ หลักสูตรออนไลน์ (E-Training) ด้วยค่าลงทะเบียนลดพิเศษ
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
DBM032 SQL Server 2016 Programming and Implementation 2 – 6 พ.ย. 63 13,500
ITM114 Cyber Security Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning
5 – 6 พ.ย. 63 8,000
NWA077 TCP/IP Internetworking 9 – 11 พ.ย. 63 10,000
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools 9 – 12 พ.ย. 63 13,500
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 9 – 12 พ.ย. 63 10,000
ITM036 ITIL Foundation 2019 9 – 13 พ.ย. 63 13,000
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming 9 – 13 พ.ย. 63 13,500
PPT009 การนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint สำหรับนำเสนอข้อมูลสมัยใหม่ 12 พ.ย. 63 3,500
XLS039 การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 16 พ.ย. 63 3,500
NWA074 Fundamentals Wireless LAN Security 16 – 17 พ.ย. 63 9,000
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 16 – 17 พ.ย. 63 6,500
JAV063 Kotlin for Java Developers 16 – 18 พ.ย. 63 11,000
XLS040 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 17 พ.ย. 63 3,900
XLS043 การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ 23 พ.ย. 63 3,500
DCM003 Build a Digital Marketing Strategies for Tourism: การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 23 – 25 พ.ย. 63 10,000
NWA078 SUN Solaris Fundamental 23 – 25 พ.ย. 63 9,500
TEC016 Wireshark Certified Network Analyst 23 – 25 พ.ย. 63 15,500
JAV056 React and Redux Build Web Programming 23 – 25 พ.ย. 63 11,000
DSA006 Data Science with Python and Jupyter 23 – 25 พ.ย. 63 12,500
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation 23 – 25 พ.ย. 63 8,900
PHP012 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 23 – 26 พ.ย. 63 11,000
CPL003 C# .NET Programming 23 – 27 พ.ย. 63 13,500
TEC006 Cybersecurity Analyst 23 – 27 พ.ย. 63 25,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming 23 – 27 พ.ย. 63 12,000
PHP003 Web Report Management using PHP: การจัดการรายงานบน web ในรูปแบบต่างๆ ด้วย
PHP และการใช้ Component ต่างๆ บน Web ด้วย PHP
23 – 27 พ.ย. 63 15,000
NWA089 Windows Server 2016 Administration 23 – 27 พ.ย. 63 13,500
TEC012 Hacking and Auditing Web Application Security 23 – 27 พ.ย. 63 25,500
TEC005 Penetration Testing 23 – 27 พ.ย. 63 25,500
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools 26 พ.ย. 63 4,500
CTS010 Window 10 Administration 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 63 10,000
JAV057 Vue.js Programming 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 63 11,000
MBA015 Android and Databases Development Using Mysql & PHP 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 63 12,500
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 63 12,000
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 63 12,500
MBA011 การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63 15,000
PJM009 Essential Project Management Skills 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63 12,000
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที 1 – 3 ธ.ค. 63 8,500
ITM008 IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอที 1 – 3 ธ.ค. 63 8,500
MUL014 MUL014: Adobe Photoshop CC 2019 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ 2 – 4 ธ.ค. 63 10,000
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019 2 – 4 ธ.ค. 63 9,000
NWA096 NWA096: Docker Workshop 3 – 4 ธ.ค. 63 8,500
SEC004 SEC004: Cyber Security for Smart User 3 – 4 ธ.ค. 63 8,000
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและ
ควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการ IT Outsourcing
8 – 9 ธ.ค. 63 7,500
JAV060 Java RESTful Service 8 – 9 ธ.ค. 63 7,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail: