Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน พฤศจิกายน  2564

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 เริ่มจะดีขึ้นมีผู้ติดเชื้อลดลง มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น คนหายจากโรคมากขึ้น และจะมีการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ต้องอยู่ในมาตรการการควบคุมของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อได้ เราต้องปฏิบัติตัวเหมือนเดิมเพื่อป้องกันให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 เช่นเคย นั่นก็คือวิธีการปฏิบัติตัวที่จำง่ายๆนะครับนั่นก็คือ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นปกติในเร็ววันนะครับ

ในปี 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM7
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7
13 – 16 ธ.ค. 64  28,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VF2 รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System in 2 Days) รุ่นที่ 5
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
13 – 14 ธ.ค 64 3,500
VFC2 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 2
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
18 ม.ค 64 3,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81904
คุณเมธภัค 08 5211 9709
คุณสุรีย์ 09 7297 2563
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
MEV5 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 5
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
8 – 9 ธ.ค. 64 5,885
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
14 -15 ธ.ค. 64 11,770
ATS รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOMหลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 20 -21 ธ.ค. 64 6,250
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898, 81894
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:
โปรแกรมฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง (Information Technology & Advanced Management Program: TMP)
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop) รุ่นที่ 6 15 – 17 ธ.ค 64 24,500
PDPA3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop) รุ่นที่ 3
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
5 – 7 ม.ค 65 18,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2644 8150 ต่อ 81891, 81898
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ 08 9777 7492
คุณฉวีวรรณ โมระกุล 08 1917 5511
E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบ 24 พฤศจิกายน 2564 (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. 64) รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 18 ก.พ. 65 14,900
INFOOnline การสร้างสื่อการนำเสนอ Infographic อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 2) 
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
รุ่นที่ 2 วันที่ 12 พ.ย. 64 3,000
INFOPRESENT Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 10)
รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM
15 – 17 ธ.ค. 64 8,415
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 24 – 26 พ.ย. 64 16,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE)  26 – 28 ม.ค. 65 14,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA)  23 – 25 ก.พ. 65 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 23 – 25 มี.ค. 64 16,900
RCA หลักสูตรฝึกอบรม Online : หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis : RCA) 30 พ.ย. 64 3,000
STAT อบรมเชิงปฏิบัติการ “เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย” 1 – 3 ธ.ค. 64 2,500
CFR หลักสูตรหลักสูตร รู้จริงการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหารใน 2 วัน ตุลาคม 64 15,000
VOIP หลักสูตรการสร้างระบบสื่อสารผ่าน VoIP 1 พ.ย. 64 1,500
RDC หลักสูตร: เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 20 ธันวาคม 64 1,880

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรออนไลน์ เรียนและปฏิบัติจริง กับ Remote Workshop  ด้วยค่าลงทะเบียนที่ลดพิเศษจากราคาปกติ 20-30%

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
NWA001  Understanding Network Fundamentals  1 – 3 พ.ย. 64                   11,000
ITM115  IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  8 – 11 พ.ย. 64                   10,000
ITM051  Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business: การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล  15 – 17 พ.ย. 64                      8,500
NWA103  เรียนรู้ DevOps กับ Kubernetes  15 – 17 พ.ย. 64                   11,500
CTS005  Cisco Certified Network Associate (CCNA)  15 – 19 พ.ย. 64                   13,500
ASP021  Web Application using ASP.NET (C#)  15 – 19 พ.ย. 64                   13,500
PPT010  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Gifographic ด้วย PowerPoint  17 พ.ย. 64                      3,000
ITM116  Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  17 – 19 พ.ย. 64                      9,500
TEC002  IoT Security  18 – 19 พ.ย. 64                      8,500
PHP027  PHP using Laravel Framework  22 – 24 พ.ย. 64                   11,000
DBM028  MySQL v.8 Administration  22 – 25 พ.ย. 64                   12,000
ITM027  การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  22 – 25 พ.ย. 64                   11,000
DSA013  CKAN Open Data Portal Platform for Python Developer  22 – 26 พ.ย. 64                   13,500
NWA046  VMware vSphere: Install Configure Manage [V7.0]  22 – 26 พ.ย. 64                   23,500
ITM114  Cybersecurity Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning  24 – 26 พ.ย. 64                      9,500
NWA093  10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory  25 – 26 พ.ย. 64                      7,800
CLS002  AWS Technical Essentials  25 – 26 พ.ย. 64                   12,000
ITM023  Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 64                      9,500
ITM103  Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0  1 – 2 ธ.ค. 64                      6,500
XLS011  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  1 – 2 ธ.ค. 64                      6,900
JAV065  Node JS, Express and MongoDB Server-Side Development  1 – 3 ธ.ค. 64                   12,000
ITM102  IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 – 3 ธ.ค. 64                      8,500
ITM116  Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  1 – 3 ธ.ค. 64                      9,500
DSA008  Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  7 ธ.ค. 64                      4,500
DBM041  Implement Apache Hadoop for Big Data  7 – 9 ธ.ค. 64                   11,500
PHP012  PHP using MySQL Database for Web Development  7 – 9 ธ.ค. 64                      9,500
PHP033 REST API Development using PHP and MySQL  7 – 9 ธ.ค. 64                   12,000
ITM119  การเตรียมความพร้อม และการดำเนินการการบริหารงานธุรกิจต่อเนื่องด้วยมาตรฐาน ISO 22301:2019  7 – 9 ธ.ค. 64                      9,500
 DBM050  Implement NoSQL Database with Cassandra  7 – 9 ธ.ค. 64                   12,000
NWA106  Network Automation with Ansible  7 – 9 ธ.ค. 64                   12,500
PHP034  PHP RESTful APIs Using Laravel APIs (Web API)  7 – 9 ธ.ค. 64                   11,500
PPT002  Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation  7 – 9 ธ.ค. 64                      8,900
PTN007  Python Image Processing Using OpenCV Development  7 – 9 ธ.ค. 64                   13,000
ITM123  Efficiency Communication in the Organization with Digital Technology: การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  8 – 9 ธ.ค. 64                      7,000
SEC004  Cyber Security for Smart User  13 – 14 ธ.ค. 64                      8,000
DSA002  AI : Python for Data Analyst Programming  13 – 15 ธ.ค. 64                   12,500
JAV047  JavaScript Node.js for Application and Web Application Programming  13 – 17 ธ.ค. 64                   14,000
MBA017  React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework)  13 – 17 ธ.ค. 64                   13,500
NWA067  Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย  13 – 17 ธ.ค. 64                   15,500
NWA105  Windows Automation with PowerShell  13 – 17 ธ.ค. 64                   14,500
JAV040  Java for Non-Programmers  13 – 17 ธ.ค. 64                   13,500
PJM001  Essential Project Management Skills for Information Technology Projects  13 – 17 ธ.ค. 64                   13,000
PTN006  IoT Raspberry using Python Programming  13 – 17 ธ.ค. 64                   16,000
CPL003  C# .NET Programming  13 – 17 ธ.ค. 64                   13,500
CTS008  VMware NSX: Install, Configure, Manage  13 – 17 ธ.ค. 64                   25,500
PHP022  PHP for Web Application Development  13 – 17 ธ.ค. 64                   14,500
XLS015  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database  14 – 16 ธ.ค. 64                      8,900
ITM120  ออกแบบ พัฒนากระบวนการ และกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 38500  14 – 16 ธ.ค. 64                      9,500
MUL015  Adobe Illustrator CC 2020 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  15 – 17 ธ.ค. 64                   10,000
NWA096  Docker Workshop  15 – 17 ธ.ค. 64                   12,000
ITM101  IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ  15 – 17 ธ.ค. 64                      8,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

 

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th