Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ เป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับ เพราะ สถาบันวิทยาการ สวทช. เปลี่ยนภารกิจให้มีการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 เป็น สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้ทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนและรองรับอาชีพใหม่ 26 อาชีพ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเพิ่มทักษะในอนาคต (Upskill & Reskill ) ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า

          Career for The Future ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VF3 หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน” (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3) 13 – 15 ต.ค. 62 14,900
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA) 6 – 8 พ.ย. 62  12,000
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Products: CFP) 13 – 15 พ.ย. 62   12,000
MEV3 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 3 12 – 13 ธ.ค. 62 7,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81904
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP หลักสูตร AI for Thai: Thai AI Service Platform Package A: คอร์สสำหรับผู้บริหาร (Management)
  – อบรมวันที่ 25 ตุลาคม 2562

Package B: คอร์สสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม (Developer)
 – อบรมวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562

Package A: 8,500 บาท

Package B: 12,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81904
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CSS4 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 (Cloud Security Standard) รุ่นที่ 4 3-4 และ 18-20 ธ.ค. 2562 36,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81904
หรือ E-mail:  

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 62)

รอบ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 18)

5 ต.ค. 62

4,700
INFO  “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” [คิดและสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ] รุ่นที่ 3

10 – 11 ต.ค. 62

9,900
RDC Online หลักสูตร ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 9) 20 – 21 พ.ย. 62  10,000

INFOPRESENT

 

หลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 4)”
28 - 29 พ.ย. 62

 
9,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:   และ 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 7 – 10 ต.ค. 62   11,000
NWA093 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory 21 – 22 ต.ค. 62 7,800
JAV060 Java RESTful Service 21 – 22 ต.ค. 62 7,500
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 21- 22 และ 24 – 25 ต.ค. 62 12,500
ITM089 Advanced Level Test Analyst 21- 22 และ 24 – 25 ต.ค. 62 12,000
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools 24 ต.ค. 62 4,500
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools 25 ต.ค. 62 4,500
JAV052 React.js Programming 28 – 3 ต.ค. 62  10,000
MBA016 C# Programming Cross-Platform iOS/Android Apps with Xamarin 28 – 3 ต.ค. 62   13,000
ITM063   การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management)   28 – 3 ต.ค. 62   11,000
NWA080   Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์   28 ต.ค. – 1 พ.ย. 62  14,500
ITM102   IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที   29 – 31 ต.ค.  62  8,500
TEC001   Linux Failover Clustering 4 – 5 พ.ย. 62  9,000
DSA001   AI : Python for Machine Learning Programming 4 – 6 พ.ย. 62  12,000
MDB005   Advanced Microsoft Access 2013/2016 Macro and VBA Programming  4 – 6 พ.ย. 62  9,500
PPT002   Advanced Microsoft PowerPoint 2013/2016 for Effective Presentation 4 – 6 พ.ย. 62  8,500
NWA078   SUN Solaris Fundamental  4 – 6 พ.ย. 62  9,500
ITM067   Business Intelligence (BI) Using Pentaho   4 – 8 พ.ย. 62  13,500
MBA011   การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android 4 – 8 พ.ย. 62  15,000
PJM009   Essential Project Management Skills 4 – 8 พ.ย. 62  12,000
DOC009   เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ   5 พ.ย. 62  3,500
DOC010   สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน   6 พ.ย. 62   3,500
MUL014 Adobe Photoshop CC 2018 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ   6 – 8 พ.ย. 62  10,000
XLS039   การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    7 พ.ย. 62  3,500
PTN005  Python: Object Oriented Programming 7 – 8 พ.ย. 62  8,000
XLS040   การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล    8 พ.ย. 62  3,900
ITM008   IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอที 11 – 13 พ.ย. 62   8,500
TEC013   Hardening Network Infrastructure   11 – 13 พ.ย. 62  16,500
DBM041  Implement Apache Hadoop for Big Data 11 – 13 พ.ย. 62  11,500
TEC014   Hacking and Hardening Windows OS   11 – 14 พ.ย.  62  10,000
DBM039   Oracle Database PL/SQL Programming 11 – 15 พ.ย. 62  13,500
DSA005   Machine Learning : Hands-On Python and R In Data Science   11 – 15 พ.ย. 62  16,500
NWA054   Network and Internet Security for IT Professionals 11 – 15 พ.ย. 62  14,000
XLS041   การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์   12 – 13 พ.ย. 62   7,000
MUL022   การออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิกและงานแอนิเมชั่น แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint   13 – 15 พ.ย. 62   10,000
TEC011 Information Security Fundamental 14 – 15 พ.ย. 62  13,000
XLS042   สร้าง Chart วิเคราะห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์   14 พ.ย. 62   3,700
XLS043   การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ 15 พ.ย. 62   3,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: