Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


 

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

สวัสดีครับทุกท่าน     

         สำหรับเดือนนี้เป็นเดือนที่จะก้าวผ่านวัสสานฤดู(ฤดูฝน)เข้าสู่เหมันตฤดู(ฤดูหนาว) อากาศช่วงนี้ก็จะมีความปรวนแปร เดี่ยวฝน เดี่ยวร้อน เดี่ยวหนาว ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และที่สำคัญทำจิตใจให้สดชื่น ผ่องใส รู้จักผ่อนคราย และที่สำคัญเรายังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังเรื่อง COVID-19 อยู่ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวให้สมำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ แล้วประเทศไทยก็จะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

          **ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

          สำหรับปี 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช. ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
LCA  หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA) 2 – 4 ธ.ค. 63 12,000
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products: CFP) 21 – 23 ธ.ค. 63 12,000
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
ATS หลักสูตรอนาคตยานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 17 – 18 ธ.ค. 63 12,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81894, 81895, 81898, 81904 และคุณบรรยงก์ 08 1825 5143, คุณสุรีย์ 09 7297 2563, คุณนิพัฒน์  08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709, คุณนพมล 08 5324 2684, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
EAW5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5) 25 – 27 พ.ย. 63   24,500
CSS5 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013
(Cloud Security Standard: CSS) รุ่นที่ 5
3 – 4 และ 16 – 18 ธ.ค. 63 36,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892 และ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย – 9 ต.ค. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 7 วันที่ 18 – 19 ก.พ. 64
รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64

9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 7 วันที่ 26 – 27 พ.ย. 63
รุ่นที่ 8 วันที่ 18 – 19 มี.ค. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 – 16 ก.ค 64

9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 1 วันที่ 16 – 18 ธ.ค. 63
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 พ.ค. 64
 14,900
BIOT หลักสูตร สร้างโอกาสธุรกิจ และถอดรหัสความสำเร็จ Biotechnology 26 – 27 พ.ย. 63 15000
SAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
25 – 27 พ.ย. 63   16,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 2 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 16 – 18 ธ.ค. 63 14900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 20 – 22 ม.ค. 64 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806

หรือ E-mail:  

สำหรับให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรอบรมที่สถาบันฯ  ด้วยมาตรการ “Social Distancing”หรือ หลักสูตรออนไลน์ (E-Training) ด้วยค่าลงทะเบียนลดพิเศษ

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
PTN001 Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero 5 – 9 ต.ค. 63 12,000
NWA096 Docker Workshop 8 – 9 ต.ค. 63 8,500
ITM100 การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 19 – 21 ต.ค. 63 9,500
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database 19 – 21 ต.ค. 63 8,900
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที 19 – 21 ต.ค. 63 8,500
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 19 – 22 ต.ค. 63   12,500
CLS004   Microsoft Azure Fundamentals 26 – 27 ต.ค. 63    9,500
TEC011   Information Security Fundamental   26 – 27 ต.ค. 63    13,000 
ITM116   Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 26 – 28 ต.ค.  63  9,500
JAV058   JavaScript, Ract, WebRTC Microservices Development   26 – 28 ต.ค.  63   1,000
ITM008   IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอที   26 – 28 ต.ค.  63   11,000
PJM001 Essential Project Management for Information Technology Projects 26 – 30 ต.ค.  63    13,000
SEC008   Computer Forensic and Investigation 26 – 30 ต.ค.  63   25,500
XLS016   Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming   26 – 30 ต.ค.  63    12,000
NWA080   Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการ ระบบลินุกซ์   26 – 30 ต.ค.  63   14,500
DBM038   Oracle Database 11g for DBA   26 – 30 ต.ค.  63    13,500
DSA003 Python Development: Machine Learning and Data Mining   26 – 30 ต.ค.  63   15,500
NWA105  Windows PowerShell Zero to Hero   26 – 30 ต.ค.  63    14,500
CTR004   Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application:
การสร้างรายงานแบบต่างๆ เพื่อแสดงผลบน Web โดยใช้ภาษา ASP.NET(VB.NET)
เพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Web โปรแกรมเมอร์  
26 – 30 ต.ค.  63   14,000
JAV047   Node.js Programming    26 – 30 ต.ค.  63  9,500
DSA007   Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools   2 พ.ย.  63   4,500
PTN005 Python: Object Oriented Programming 2 – 3 พ.ย.  63  8,000
ITM086   IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอที   2 – 4 พ.ย.  63   9,500
MUL016   Adobe InDesign CC 2019 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books and E-Magazine)   2 – 4 พ.ย.  63  10,000
DBM037   PostgreSQL Administration   2 – 5 พ.ย.  63   12,000
NWA082   Network Administration and Monitoring Tools   2 – 5 พ.ย.  63  13,500
CTS005   Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA)   2 – 6 พ.ย.  63  13,500
JAV039   Jasper Report and Java Programming   2 – 6 พ.ย.  63   14,000
DBM032   SQL Server 2016 Programming and Implementation    2 – 6 พ.ย.  63  13,500
ITM067   Business Intelligence (BI) Using Pentaho   2 – 6 พ.ย.  63   13,500
PHP012   PHP using MySQL Database for Web Development 4 – 6 พ.ย.  63   9,500
MUL022 การออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิกและงานแอนิเมชั่น แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint  4 – 6 พ.ย. 63  10,000
XLS028 Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019   5 – 6 พ.ย.  63  6,500
ITM114   Cyber Security Control for AI and Machine Learning:
การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning  
5 – 6 พ.ย.  63   8,000
DOC009   เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ    9  พ.ย. 63  3,500
PHP031   PHP Object Oriented Programming   9 – 11 พ.ย.  63  11,000
MBA014   Android – Kotlin Programming Language   9 – 11 พ.ย.  63   12,500
JAV042   AngularJS Programming   9 – 11 พ.ย.  63  9,500
NWA077 TCP/IP Internetworking   9 – 11 พ.ย.  63   10,000
ITM115   IT Security Control and Audit Based on ISO 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001   9 – 12 พ.ย.  63    10,000
DBM039   Oracle Database PL/SQL Programming   9 – 13 พ.ย.  63   13,500
MVB016   Visual Basic .NET Programming 9 – 13 พ.ย.  63  13,500
PHP002   Advanced PHP for Web Service   9 – 13 พ.ย.  63  14,000
ITM036   ITIL Foundation 2019 9 – 13 พ.ย.  63   13,000
DOC010   สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน  10 พ.ย. 63  3,500
MUL024   ออกแบบ Motion Graphic นำเสนอด้วย PowerPoint สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว   11 พ.ย. 63   3,500
MDB005 Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming 11 – 13 พ.ย. 63 9,500
PPT009 การนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint สำหรับนำเสนอข้อมูลสมัยใหม่ 12 พ.ย. 63 3,500
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools 12 พ.ย. 63 4,500
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 13 พ.ย. 63 3,700
CLS001 Google Cloud Platform Development 13 พ.ย. 63 4,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail: